Ένα βήµα πριν από την ολοκλήρωση του πλαισίου εφαρµογής της Δράσης 1.1.2

programmata-paa
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!
  • Ποια κριτήρια πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι δικαιούχοι (πάροχοι κατάρτισης)
  • Ωφελούνται οι ενταγµένοι στη Βιολογική και τα Σχέδια Βελτίωσης

Στην προκήρυξη της Δράσης 1.1.2 «Κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων για την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση των µέτρων του ΠΑΑ» προχωράει το επόµενο χρονικό διάστηµα το ΥΠΑΑΤ, προκειµένου έως το τέλος του έτους να ξεκινήσουν οι εκπαιδεύσεις για τους ενταγµένους στα µέτρα της Βιολογικής Γεωργίας, αλλά και των Σχεδίων Βελτίωσης.
Ήδη, έχουν οριστεί οι όροι επιλεξιµότητας και τα κριτήρια επιλογής, τα οποία και θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνεδρίασης της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης.

Σύµφωνα µε την πρόταση που θα παρουσιαστεί, για να είναι επιλέξιµος ο δικαιούχος, δηλαδή ο πάροχος των προγραµµάτων κατάρτισης, θα πρέπει, µεταξύ άλλων, να:

  • Είναι νοµικό πρόσωπο ή να λειτουργεί στο πλαίσιο νοµικού προσώπου, το οποίο έχει κάποια από τις µορφές που προβλέπονται από την εθνική ή την κοινοτική νοµοθεσία και στους σκοπούς του οποίου προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης ή και ενέργειες απόκτησης δεξιοτήτων των ωφελουµένων.
  • Έχει οργανωτική διάρθρωση που περιλαµβάνει λειτουργίες διοίκησης, σχεδιασµού της εφαρµογής και εφαρµογής προγραµµάτων κατάρτισης ή ενεργειών απόκτησης δεξιοτήτων των ωφελουµένων διοικητικό, επιστηµονικό ή τεχνικό και εκπαιδευτικό προσωπικό αντίστοιχο προς τις λειτουργίες αυτές, τη χρήση κτηριακής υποδοµής, η οποία είναι σύµφωνη µε τον κτηριοδοµικό κανονισµό, καθώς και εξοπλισµό, που εξυπηρετούν τις παραπάνω λειτουργίες της.
  • Διαθέτει αποδεδειγµένη εµπειρία στον γεωργικό τοµέα κατάρτισης και λοιπών ενεργειών απόκτησης δεξιοτήτων.
  • Αποδεικνύει τακτική επιµόρφωση του προσωπικού του.
  • Διαθέτει ή έχει πρόσβαση στην κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, υπό τη µορφή πιστοποιηµένων από τον ΕΟΠΠΕΠ δοµών επαγγελµατικής κατάρτισης.

Κριτήρια επιλογής

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Ως σηµαντικότερες αρχές κριτηρίων επιλογής έχουν οριστεί, σύµφωνα µε την πρόταση που θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή, η ποιότητα και η συνάφεια της πρότασης του παρόχου, η δοµή και η σύνθεση του οργανωτικού του σχήµατος και η οργάνωση/ροή της παρεχόµενης ενέργειας, µε στόχο την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της ενέργειας.

Το ελάχιστο ποσοστό βαθµολογίας, που οφείλει να συγκεντρώσει ο εν δευνάµει δικαιούχος, πρέπει να ανέρχεται στο 50% της µέγιστης βαθµολογίας. Σηµειώνεται ότι η ανώτατη βαθµολογία είναι 100 µόρια και η ελάχιστη 50 µόρια.

Αξίζει να αναφερθεί ότι την υψηλότερη βαρύτητα φέρνει σε ποσοστό 30% το κριτήριο της σύνθεσης της οµάδας έργου του παρόχου και ακολουθεί σε ποσοστό 25% το κριτήριο της διαδικασίας οργάνωσης και παρακολούθησης του έργου.

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές