Ολοκληρώνεται Σεπτέμβριο το Μητρώο Δομών Στήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

Μέσα στο φθινόπωρο, θα λειτουργήσει το Μητρώο ∆ομών Ενεργούς Στήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας. Στόχος του μητρώου είναι η πλήρης καταγραφή του οικοσυστήματος που υποστηρίζει ενεργά τις νεοφυείς επιχειρήσεις και η αξιοποίησή των καλύτερων δομών από τους δυνητικούς νέους επιχειρηματίες.

Το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) προχωρούν, λοιπόν, στη δημιουργία του συγκεκριμένου μητρώου και, όπως αναφέρει απόφαση του υπουργείου, που δημοσιεύτηκε σήμερα στο Διαύγεια, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίζει το έργο.

Αναλυτικά, η απόφαση αναφέρει ότι στόχος του μητρώου είναι να καταγράψει την ταυτότητα, τις υπηρεσίες και το δυναμικό δομών και προγραμμάτων υποστήριξης επιχειρηματικότητας, όπως:

Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, υποστήριξης, δικτύωσης, χρηματοδότησης, εκπαίδευσης, κ.α.

Η καταγραφή αυτή θα γίνεται με βάση ηλεκτρονικές φόρμες, οι οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις δομές υποστήριξης, δηλαδή την εταιρική μορφή, τα φυσικά πρόσωπα και τους φορείς ή τη σύμπραξη που συμμετέχουν στο σχήμα, τη δυναμική που παρουσιάζουν, τις υπηρεσίες που δύνανται να προσφέρουν στους ωφελούμενους και τη δυναμικότητα των υποδομών που διαθέτουν.

Στο μητρώο θα καταγράφονται σημαντικά στοιχεία για την πληροφόρηση των εν δυνάμει ωφελούμενων, τα οποία θα είναι διαθέσιμα δημόσια.

Η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος αφορά στη δυνατότητα των ενδιαφερόμενων φορέων για online συμπλήρωση και, όποτε επιθυμούν, ενημέρωση του συνόλου των στοιχείων του μητρώου τους και δυνατότητα online πρόσβασης στους ενδιαφερόμενους χρήστες για το σύνολο των καταχωρημένων στοιχείων των φορέων.

Επίσης, θα προσφέρεται και η δυνατότητα online αξιολόγησης εκ μέρους των χρηστών για τους φορείς του μητρώου.

Η δαπάνη για την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος του μητρώου είναι ύψους 8.000 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου «Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥ∆ ΕΠΑΝΕΚ», ενώ σημειώνεται ότι συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Τέλος, η απόφαση που δημοσιεύτηκε σήμερα στο Διαύγεια, επισημαίνει ότι το έργο του πληροφοριακού συστήματος ανατέθηκε στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ICAMSOFT».