ΟΠΕΚΕΠΕ: Καθορίστηκε ο συντελεστής για τον υπολογισμό της ενίσχυσης γεωργών νεαρής ηλικίας για το έτος αιτήσεων 2022

Με απόφαση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελου Σημανδράκου καθορίστηκε την Τετάρτη 5 Απριλίου ο συντελεστής που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ενίσχυσης Νέων Γεωργων σε 30%.

Όπως αναφέρει το έγγραφο που αναρτήθηκε στην Διαύγεια:

«Καθορισμός συντελεστή για τον υπολογισμό της ενίσχυσης γεωργών νεαρής ηλικίας για το έτος αιτήσεων 2022»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ

Έχοντας υπόψη:

1. Τους Κανονισμούς (ΕΕ):

ι. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, «Για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.73/2ΟΟ9 του Συμβουλίου».

2. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, αριθ, 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 πΙ (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου».

3. 639/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του Καν.(ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος Χ του εν λόγω κανονισμού».

4. 641/2014 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν.(ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής».

2. Τις διατάξεις:

ι. των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/1998 (ΑΙ 2ΟΟ) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α), το άρθρο 24 του N. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α’) και το άρθρο 29 παρ. 1-8 του N. 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α’ /2003).

2. την υπ’ αριθμ. 104/7056/21.02.2Ο15 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 147/Β/2Ο15)«Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατι εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

3. την υπ’ αριθμ. 1152/77796/14.06.2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2223/2018) «Τροποποίηση της αριθμ. 104/7056/21.02.2Ο15 Υπουργικής Απόφασης κατ’ εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικά το άρθρο 29, παρ. 9, όπου το ύψος ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας υπολογίζεται κάθε χρόνο, με τον πολλαπλασιασμό των ενεργοποιηθέντων δικαιωμάτων με συντελεστή που αντιστοιχεί σε ποσοστό μεταξύ 25% και 50% της μέσης αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχει ή μισθώνει ο γεωργός, ο εν λόγω συντελεστής καθορίζεται ετησίως από τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τον καθορισμό του συντελεστή που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ενίσχυσης γεωργών νεαρής ηλικίας, για το έτος αιτήσεων 2022 σε 30%