ΠΑΑ: Οδηγός συμπλήρωσης και αιτήσεις πληρωμής για τη Δράση 3.1.1 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε ενωσιακά συστήματα ποιότητας»

Ακίνητα ΥΠΑΑΤ

Οδηγό Συμπλήρωσης και υποβολής αιτήσεων πληρωμής για τη Δράση 3.1.1 του ΠΑΑ «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε ενωσιακά συστήματα ποιότητας», ανήρτησε το ΥΠΑΑΤ.

Πιο αναλυτικά:

Χρόνος υποβολής αιτήσεων πληρωμής

α) Οι δικαιούχοι που έχουν υλοποιήσει τις δεσμεύσεις τους για ένα έτος υλοποίησης μπορούν να υποβάλουν αίτηση πληρωμής προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά τους εντός του χρονικού διαστήματος και των προθεσμιών υποβολής (ηλεκτρονικής και έντυπης), που ορίζει ο ΕΦΔ (ΕΥΕ ΑΕΤΠ) με έγγραφό του για κάθε έτος υλοποίησης.

β) Μετά την παρέλευση των προθεσμιών υποβολής, οι αιτήσεις πληρωμής θεωρούνται εκπρόθεσμες και υπόκεινται σε κυρώσεις εκπρόθεσμης υποβολής, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 6.β) της ΥΑ 8187/2019:

Κύρωση εκπρόθεσμης υποβολής: Επιβάλλεται κύρωση 10% για κάθε μήνα καθυστέρησης
στο ποσό που θα καταβάλλονταν στον δικαιούχο εάν η αίτηση πληρωμής είχε υποβληθεί
εμπρόθεσμα. Ο πρώτος μήνας καθυστέρησης ξεκινά από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας. Για καθυστέρηση υποβολής της αίτησης πληρωμής μεγαλύτερης των εννέα (9)
μηνών, δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση στον δικαιούχο για το συγκεκριμένο έτος
υλοποίησης.

γ) Στο πλαίσιο του υπομέτρου 3.1 αίτηση πληρωμής πρέπει να υποβληθεί για κάθε έτος υλοποίησης μέχρι την ολοκλήρωση της συμμετοχής του δικαιούχου στο υπομέτρο. Η υποβολή αίτησης πληρωμής είναι υποχρεωτική ακόμα και για τα έτη που εκ των πραγμάτων ο δικαιούχος δεν αναμένει καταβολή ενίσχυσης, λόγω π.χ. μη προσκόμισης παραστατικών. Μηδενική αίτηση πληρωμής, που δεν οδηγεί σε καταβολή ενίσχυσης, δύναται να συνυποβληθεί με την αίτηση πληρωμής για το επόμενο έτος υλοποίησης, διασφαλίζοντας όμως την διαδοχικότητα των αιτήσεων πληρωμής και των ετών υλοποίησης.

Κύρωση μη υποβολής αίτησης πληρωμής: Εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή
εξαιρετικής περίστασης, σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση πληρωμής για ένα έτος
υλοποίησης, ανακαλείται η ένταξη της πράξης, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 4.ε) της ΥΑ
8187/2019. Η ίδια κύρωση επιβάλλεται και στις περιπτώσεις που η αίτηση πληρωμής
υποβληθεί αλλά απορριφθεί για τους λόγους της παρ. 9 του ίδιου άρθρου (μη έντυπη
υποβολή εντός προθεσμίας, ασυμφωνία περιεχομένου με δικαιολογητικά, μη υποβολή στο
ΠΣΚΕ, έλλειψη πληρότητας υποχρεωτικών δικαιολογητικών επιλεξιμότητας).

δ) Κάθε αίτηση πληρωμής πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω
στοιχεία/δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, με σκοπό την επαλήθευση της τήρησης των γενικών όρων στήριξης – επιλεξιμότητα συμμετοχής στο υπομέτρο (σύμφωνα με την ΥΑ 8187/2019, άρθρα 4, παρ. 3 και 6, παρ. 1.α).

Υποχρεωτικά στοιχεία και δικαιολογητικά αιτήσεων πληρωμής:

– ΕΑΕ εξεταζόμενου έτους (ελέγχεται μηχανογραφικά)
– Ιδιότητα ενεργού γεωργού (ελέγχεται υπηρεσιακά)
– Ύπαρξη σύμβασης Βιολογικής Παραγωγής (ΒΠ) εν ισχύ για το έτος υλοποίησης
(προσκομίζεται από τον δικαιούχο)

Διαδικασίες υποβολής αιτήσεων πληρωμής

Η υποβολή της αίτησης πληρωμής πραγματοποιείται μέσω του ΠΣΚΕ. Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της αίτησης πληρωμής στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΠΣΚΕ, η πληρότητα αυτής και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της είναι της αποκλειστικής ευθύνης του αιτούντα.
Τα δικαιολογητικά είτε επισυνάπτονται ηλεκτρονικά στην αίτηση πληρωμής στο ΠΣΚΕ είτε
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή μαζί με τον φάκελο της εκτυπωμένης αίτησης πληρωμής που υποβάλλεται στις αρμόδιες ΔΑΟΚ. Τα δικαιολογητικά που έχουν επισυναφθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην αίτηση πληρωμής δεν χρειάζεται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή.

Τα παραστατικά ή άλλα δικαιολογητικά που έχουν επισυναφθεί σε έντυπη μορφή τηρούνται για πέντε επιπλέον έτη από την 31η Δεκεμβρίου του έτους της τελευταίας πληρωμής του εκάστοτε δικαιούχου (ΥΑ 8187/2019, άρθρο 10, παρ. 2.γ). Για τα μη τηρούμενα παραστατικά επιβάλλεται κύρωση ή δημοσιονομική διόρθωση ύψους 5% στο ποσό που θα καταβάλλονταν στον δικαιούχο (άρθρο 21, παρ. 6.δ της ίδιας ΥΑ).

Η εκτυπωμένη αίτηση πρέπει να είναι αρμοδίως υπογεγραμμένη και να φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.

Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής γίνεται αποδεκτή εφόσον γίνεται με έναν από τους εξής αποδεκτούς εναλλακτικούς τρόπους: α) θεώρηση επί του εγγράφου, β) με κατάλληλη
ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση (βλ. Παράρτημα ΙV της παρούσας), ή γ) με ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου μέσω του gov.gr.

Διαβάστε ΕΔΩ τον Οδηγό Συμπλήρωσης και υποβολής αιτήσεων πληρωμής για τη Δράση 3.1.1 του ΠΑΑ