Παραγωγικότητα στην Ελλάδα – Γ. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ: Βιώσιµα προϊόντα, συνέργειες και επενδύσεις σε προστιθέµενη αξία

Η παραγωγικότητα κάθε τοµέα της οικονοµίας επηρεάζεται αναµφισβήτητα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας του. Ενδεικτικά, για τον πρωτογενή τοµέα στη χώρα µας, οι σχετικοί δείκτες επηρεάζονται σηµαντικά από τη φύση του χαρτοφυλακίου παραγόµενων προϊόντων, στο οποίο περιλαµβάνεται µικρό πλήθος εντατικών καλλιεργειών, που επηρεάζουν αρνητικά την αξία εκροών. Παράλληλα, ο µικρός κλήρος και η ευρεία διασπορά των αγροτεµαχίων δεν επιτρέπουν εύκολα την εφαρµογή τεχνολογίας για αύξηση της αποτελεσµατικότητας των εκµεταλλεύσεων. Επιπλέον, το σηµαντικό πλήθος αγροτών µεγάλης ηλικίας, η έντονη παρουσία παραγωγών µερικής απασχόλησης, καθώς και το γεγονός ότι υπάρχουν µεγάλα ποσοστά αυτοκατανάλωσης των προϊόντων, αφού μία στις έξι εκµεταλλεύσεις καταναλώνει πάνω από το 50% της παραγωγής της, δεν συµβάλλουν στην ανάπτυξη της παραγωγικότητας του τοµέα. Εάν σε αυτά προστεθούν τα χαµηλά επίπεδα συνεργασίας και διείσδυσης της καινοτοµίας, συµπληρώνεται η εικόνα των σηµαντικότερων παραγόντων, που επηρεάζουν την παραγωγικότητα του τοµέα.

Έχοντας εντοπίσει τα σηµαντικότερα αδύνατα σηµεία, θεωρώ ότι τα µέσα πολιτικής, τα οποία θα οδηγούσαν στην ανάταξη της παραγωγικότητας της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, συνδέονται µε µια σειρά από στόχους που σχετίζονται µε:

● Την επανεξέταση του χαρτοφυλακίου παραγόµενων προϊόντων ανά περιφέρεια µε κριτήρια βιωσιµότητας.

● Την ηλικιακή ανανέωση και στήριξη των νέων παραγωγών.

● Την αξιοποίηση της καινοτοµίας σε όλους τους τοµείς παραγωγής.

● Την αξιοποίηση υποστηρικτικών δικτύων ειδικών.

● Την αποτελεσµατικότερη εκπαίδευση όλων των παραγωγών –και όχι µόνο των νέων– σε θέµατα σύγχρονων τεχνικών καλλιέργειας και επιχειρηµατικότητας.

● Τη συνεργασία των παραγωγών σε όλα τα επίπεδα, τόσο µε παραγωγούς όσο και µε µεταποιητικές επιχειρήσεις και συνεταιρισµούς για τη δηµιουργία ισχυρών αλυσίδων αξίας.

● Την αξιοποίηση επιχορηγούµενων προγραµµάτων για την υλοποίηση στοχευµένων επενδύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Η µεγάλη ευκαιρία για τις παρεµβάσεις αυτές σχετίζεται, κατά τη γνώµη µου, µε την υλοποίηση της νέας ΚΑΠ. Πιστεύω ότι η εξέλιξη των σχετικών αποφάσεων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο –µέσα από τα στρατηγικά σχέδια– θα δώσουν τη δυνατότητα σηµαντικών παρεµβάσεων, για τη δηµιουργία ενός βιώσιµου αγροτικού τοµέα στη χώρα µας. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς θα συνεχίσει να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες και να στηρίζει ενεργητικά την επόµενη ηµέρα του αγροτικού τοµέα της χώρας µας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ, Senior Director Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τοµέα, Τράπεζα Πειραιώς