Παραγωγικότητα στην Ελλάδα – Σ. ΜΠΑΛΟΥΚΤΣΗΣ: Αναγκαιότητα για νέες τεχνολογίες και εκμηχάνιση

Είναι γνωστό ότι ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας έχει πολλές αδυναμίες και υστερεί σημαντικά σε σχέση με τις άλλες ανταγωνιστικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επίπεδο της εκμηχάνισης, η διάρθρωση των καλλιεργειών, ο μικρός κλήρος και η ελλιπής εκπαίδευση και κατάρτιση των αγροτών είναι μερικές από αυτές τις αδυναμίες.

Είναι γνωστά τα αίτια αυτών των αδυναμιών και έχουν αναδειχθεί πολλές φορές από τον ΣΕΑμ. Αυτά συμπυκνώνονται στην έλλειψη συγκεκριμένης στρατηγικής από πλευράς πολιτείας, η οποία θα στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και στην αύξηση της παραγωγικότητας του πρωτογενούς τομέα.

Το χαμηλό επίπεδο της εκμηχάνισης και η έλλειψη εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών αποτελούν μία από τις βασικές αιτίες της χαμηλής ανταγωνιστικότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι στο πλαίσιο του THESSALONIKI HELEXPO FORUM, οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με τη θεματολογία «Νέες τεχνολογίες στον πρωτογενή τομέα». Τόσο η παρούσα πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, όσο και η προηγούμενη, μαζί με εξειδικευμένους ομιλητές, ανέδειξαν την αναγκαιότητα ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών και του επιπέδου εκμηχάνισης, για μια σύγχρονη και αποδοτική γεωργία και κτηνοτροφία.

Οι νέες τεχνολογίες και εφαρμογές στον πρωτογενή τομέα, όπως είναι η ψηφιακή και η ευφυής γεωργία, η γεωργία ακριβείας και ο εξοπλισμός που μπορεί να υποστηρίξει αυτές τις εφαρμογές, είναι τα εργαλεία που θα δώσουν στον αγρότη όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται, τόσο για την καλλιέργειά του (χαρτογράφηση, ανάλυση εδαφολογικών και λοιπών ποιοτικών χαρακτηριστικών, ακριβής μέτρηση και ανάλυση του όγκου της παραγωγής) όσο και για άλλους εξωγενείς παράγοντες (π.χ. καιρικές συνθήκες).

Η ψηφιακή και λογισμική επεξεργασία αυτών των πληροφοριών θα τον οδηγήσουν στις κατάλληλες αποφάσεις, όσον αφορά τον έλεγχο και τη λελογισμένη χρήση των εισροών, ενώ η χρήση εξοπλισμού γεωργίας ακριβείας θα αναλάβει την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών.

Η γεωργία δεν είναι πλέον ένα τρακτέρ, ένα άροτρο και μια πλατφόρμα. Θα πρέπει στην κουλτούρα του Έλληνα παραγωγού να ενταχθούν και οι νέες τεχνολογίες. Αυτές θα τον βοηθήσουν να μειώσει τις εισροές, να αυξήσει τις εκροές, να βελτιώσει το εισόδημά του και να αναβαθμίσει την οικονομική, επαγγελματική και κοινωνική του θέση. Και η πολιτεία, όμως, θα πρέπει να δημιουργήσει τις υποδομές για την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών (π.χ. εγκατάσταση τηλεμετρικών σταθμών) και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για επαρκή προβολή, γνώση, κατάρτιση και ενημέρωση.

Είναι αυτονόητο ότι η παροχή κινήτρων (οικονομικών, φορολογικών) είναι αναγκαίος παράγοντας για την επίτευξη αυτών των στόχων.

ΣΑΒΒΑΣ ΜΠΑΛΟΥΚΤΣΗΣ, Πρόεδρος Συνδέσµου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανηµάτων (ΣΕΑΜ)