Περιφερειακό Πρόγραμμα 2021-2027: Υποδομές, επιχειρηματικότητα και κοινωνική συνοχή στις προτεραιότητες της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Με στόχο τα κονδύλια του Περιφερειακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας (ΠεΠ ΣΤΕ) 2021-2027 «να διοχετευθούν με ταχύτητα και διεισδυτικότητα στις πιο κρίσιμες αναπτυξιακές και κοινωνικές προκλήσεις της περιφέρειας», ενεργοποιείται ένα ακόμη από τα 13 Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Κεντρικό όραμα είναι η «ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μέσω της βελτίωσης του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος, με σεβασμό στο περιβάλλον και στον πολίτη».

Οι συνολικοί πόροι που έχουν κατανεμηθεί στο πρόγραμμα ανέρχονται σε 426.065.902 ευρώ, από τα οποία 315.684.496 ευρώ (το 74,1% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος) αποτελούν αντικείμενο συγχρηματοδότησης του ΕΤΠΑ και τα 110.381.406 ευρώ (25,9% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος) συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+.

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται στη βάση των Στόχων Πολιτικής της νέας Πολιτικής Συνοχής, στοχεύοντας να καλύψει εστιασμένες ανάγκες και προκλήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 8 Προτεραιότητες (Άξονες), από τις οποίες η 4.02 και η 6.02 συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+, ενώ οι υπόλοιπες από το ΕΤΠΑ.

 

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της οικονομίας μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου μετασχηματισμού της (54 εκατ. ευρώ).

Στο πλαίσιο του άξονα, προτεραιότητα θα δοθεί στους τομείς που αναδεικνύονται από την περιφερειακή εξειδίκευση της ΕΣΕΕ 2021-2027: Αγροδιατροφή, πράσινη καινοτομία – εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και βιοκαύσιμα, στήριξη της αλυσίδας αξίας του μετάλλου, βιομηχανία της εμπειρίας – Τουρισμός, περιβάλλον – μείωση οικολογικού αποτυπώματος σε γεωργία, κτηνοτροφία, μεταποίηση και τουρισμό.

Έμφαση θα δοθεί στην:

✱ Ενίσχυση συνεργασίας ερευνητικού και παραγωγικού τομέα για τον μετασχηματισμό του παραγωγικού προτύπου και ενίσχυση του παραγωγικού ιστού, στους τομείς προτεραιότητας.

✱ Στοχευμένη ενίσχυση των τοπικών Ερευνητικών Υποδομών.

✱ Επέκταση του ψηφιακού μετασχηματισμού, ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών από τον ιδιωτικό τομέα και τοπικούς δημόσιους φορείς της ΠΣΤΕ.

✱ Ολοκλήρωση παρεμβάσεων ΠΠ 2014-2020 που αφορούν στήριξη ΜμΕ για διεύρυνση της παραγωγικής τους βάσης και ενσωμάτωση νέων τεχνολογικών προτύπων, κυρίως σε τομείς της ΠΣΕΕ.

 

2. Διασφάλιση της περιβαλλοντικής αειφορίας, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων (86 εκατ. ευρώ).

Οι προτεραιότητες αφορούν την κάλυψη των αναγκών για τους τομείς της Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων και την υλοποίηση παρεμβάσεων πρόληψης κινδύνων και βελτίωσης της ανθεκτικότητας σε φυσικές καταστροφές. Η λήψη μέτρων ενεργειακής απόδοσης παραμένει υψηλή προτεραιότητα.

Στον τομέα των στερεών αποβλήτων, επιδιώκεται η εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ, 2016, υπό αναθεώρηση), η προώθηση της κυκλικής οικονομίας και η ενίσχυση των πράσινων υποδομών.

Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η υποστήριξη της εφαρμογής Σχεδίου Ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών της Εύβοιας.

Η στρατηγική συνδέεται με την Πράσινη Συμφωνία για την Ευρώπη, ως προς τις προτεραιότητές της για την ενίσχυση των προσπαθειών θωράκισης έναντι της κλιματικής αλλαγής, την αξιοποίηση ευκαιριών που προσφέρει η κυκλική οικονομία και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, ανακαίνιση κτηριακού αποθέματος, διατήρηση – αποκατάσταση οικοσυστημάτων και βιοποικιλότητας.

3. Ενίσχυση της συνδεσιμότητας της περιφέρειας (31,2 εκατ. ευρώ).

 

Επιδιώκεται:

✱ Στις οδικές μεταφορές, η υλοποίηση έργων στο επαρχιακό και τοπικό δίκτυο, η κατασκευή έργων υποδομών, η προμήθεια εξοπλισμού, η χρήση ψηφιακών μέσων επιτήρησης και άλλες ήπιες παρεμβάσεις.

✱ Στις θαλάσσιες μεταφορές, η εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον παρεμβάσεων σε λιμένες εκτός ΔΕΔ-Μ για την περιβαλλοντική βελτίωση των λιμενικών υποδομών.

✱ Στις σιδηροδρομικές μεταφορές, η αξιοποίηση τμημάτων του τοπικού δικτύου, μετά από διερεύνηση της βιωσιμότητάς τους.

 

4.01. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υποδομών για τη στήριξη της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικοοικονομικής ένταξης (62,4 εκατ. ευρώ).

Προβλέπονται δράσεις, όπως:

✱ Βελτίωση των υποδομών πρόσβασης στην αγορά εργασίας σε περιφερειακό επίπεδο.

✱ Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων.

✱ Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού εκπαίδευσης και ενίσχυση των δυνατοτήτων για εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

✱ Αναβάθμιση υφιστάμενων κτηριακών υποδομών ΑΕΙ ως προς την προσβασιμότητα ΑμεΑ.

✱ Αναβάθμιση εξοπλισμού ΑΕΙ.

✱ Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού και βελτίωσης προσβασιμότητας δομών κοινωνικής προστασίας περιθωριοποιημένων κοινοτήτων μειονεκτουσών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αναπηρία.

✱ Ανάπτυξη υποδομών υγείας.

✱ Αναβάθμιση και επέκταση εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης

✱ Ανάπτυξη ευφυούς συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης και παρακολούθησης περιβαλλοντικής υγείας με βάση την επιδημιολογία λυμάτων.

✱ Προστασία και ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών (εναλλακτικού) τουρισμού.

 

4.02. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης, της ισότητας των ευκαιριών και την αντιμετώπιση κινδύνων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού (108 εκατ. ευρώ)

Στόχος είναι, μεταξύ άλλων, να ενισχυθεί η ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές και βιώσιμες υπηρεσίες απασχόλησης για το ανθρώπινο δυναμικό στην περιφέρεια. Ειδικά, μέριμνα θα ληφθεί για την εξέταση της ανάγκης στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού και της απασχόλησης στις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας.

Προβλέπονται δράσεις, όπως:

✱ Νέες θέσεις εργασίας (ΝΘΕ) και παρεμφερείς δράσεις.

✱ Capacitybuilding για φορείς σχετικούς με την ένταξη στην αγορά εργασίας.

✱ Δράσεις προώθησης στην απασχόληση για ανέργους και μακροχρόνια ανέργους.

✱ Δράση ενίσχυσης/επιχορήγησης κοινωνικών επιχειρήσεων (ΚΑΛΟ).

✱ Μηχανισμός Διάγνωσης Αγοράς Εργασίας.

✱ Δράσεις ενδυνάμωσης γυναικών με στόχο την καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων και την ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας.

✱ Δράσεις συμβουλευτικής – κατάρτισης – πιστοποίησης.

✱ Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση.

✱ Δράσεις για τη συμμετοχή ΑμεΑ, ηλικιωμένων στον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την ενεργή κοινωνική ζωή χωρίς αποκλεισμούς.

✱ Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας.

✱ Δράσεις υποστήριξης των Ρομά για βελτίωση συνθηκών διαβίωσης.

✱ Ολοκληρωμένα σχέδια τοπικών δράσεων για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας.

5. Ενίσχυση της χωρικής συνοχής στις αστικές περιοχές και στην ενδοχώρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (76,3 εκατ. ευρώ).

Ο προγραμματισμός λαμβάνει υπόψη το εγκεκριμένο Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέδιο. Βασικό αναπτυξιακό στόχο αποτελεί η εξυγίανση και η αποκατάσταση επιβαρυμένων περιοχών όπως ο ποταμός Ασωπός και η βιομηχανική περιοχή Σχηματαρίου – Οινοφύτων. Υψηλή σημασία αποδίδεται στη χωρική ενότητα της ΛΑΠ Ασωπού για την συνέχιση της ολοκληρωμένης παρέμβασης.

Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο προβλέπεται η υλοποίηση της ΟΧΕ Πολιτιστικής Διαδρομής Στερεάς Ελλάδας για την ολοκληρωμένη ανάδειξη/δικτύωση σημαντικών αρχαιολογικών χώρων και τη διαμόρφωση διακριτού και επώνυμου τουριστικού προϊόντος, η οποία δύναται να συνεχιστεί και η περιβαλλοντική της διάσταση να επεκταθεί σε ορεινές περιοχές.

Στο πλαίσιο επιμέρους θεματικών ΟΧΕ, αξιολογείται ως αναπτυξιακή ευκαιρία η οργάνωση της περαιτέρω ανάπτυξης του ιαματικού τουρισμού με περιοχές παρέμβασης τις λουτροπόλεις της Αιδηψού και Καμένων Βούρλων, για τη δημιουργία πολλαπλασιαστικών οφελών στην απασχόληση, στην επιχειρηματικότητα και στην ποιότητα ζωής. Μεταξύ άλλων προτάσεων ΟΧΕ που θα αναδειχθούν, λαμβάνεται υπόψη ο ρόλος που έχει επιτελέσει διαχρονικά η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα για μια ολοκληρωμένη αναβάθμιση της ΠΕΛ σε βιώσιμο αναπτυξιακό πόλο.

6.01. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ (5,6 εκατ. ευρώ).

 

 

6.02. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+ (2,3 εκατ. ευρώ).

 

 

Προγραμματισμός δράσεων για το 2023

Πριν από λίγες ημέρες, ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, ενέκρινε τον προγραμματισμό των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, ενώ πραγματοποιήθηκε και η 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος. Στο σύνολό τους, οι δράσεις που έχουν προγραμματιστεί να τρέξουν το 2023 αφορούν την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής αειφορίας/προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αλλά και την ενίσχυση της συνδεσιμότητας της Περιφέρειας. Πιο συγκεκριμένα, προγραμματίζεται η προκήρυξη των ακόλουθων δράσεων:

✱ Έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων και υποδομών του δημόσιου τομέα.

✱ Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.

✱ Εξοπλισμός πολιτικής προστασίας.

✱ Έργα κατασκευής/αναβάθμισης Υποδομών Ύδρευσης.

✱ Δημιουργία πράσινων γωνιών και πράσινων σημείων στους δήμους της περιφέρειας.

✱ Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας.

✱ Έργα δημιουργίας, επέκτασης και εκσυγχρονισμός Μονάδων Προσχολικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας.

✱ Έργα κατασκευής, επέκτασης και εκσυγχρονισμού Μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

✱ Δράσεις αναβάθμισης και επέκτασης εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης.

✱ Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης.

✱ Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας [ΚΔΗΦ] Ατόμων με Αναπηρία.

✱ Κέντρα Κοινότητας.

✱ Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών.

✱ Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων.