Περικοπή στις άμεσες ενισχύσεις του αγρότη, εάν δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του στους αγρεργάτες

«Φωτιές» ανάβει, στο πλαίσιο του τριλόγου για την ΚΑΠ, η πρόταση του Ευρωκοινοβουλίου για την επιβολή κυρώσεων -που ισοδυναμεί με απώλεια ενισχύσεων- σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι δεν τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εργασιακή νομιμότητα και ασφάλεια των εργαζομένων σε μία εκμετάλλευση ενός δικαιούχου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 61,2% της μισθωτής απασχόλησης στην ευρωπαϊκή γεωργία προέρχεται από εργάτες με άτυπη μορφή απασχόλησης, γεγονός που οδηγεί σε παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας.

Η ολοκληρωμένη πρόταση βρίσκεται από τη Μεγάλη Δευτέρα στα χέρια της πορτογαλικής προεδρίας, η οποία μέχρι στιγμής δεν θέλει να προβεί σε κανέναν σχολιασμό πριν, όπως λέει, το θέμα συζητηθεί με όλους τους υπουργούς Γεωργίας των κρατών-μελών. Πάντως, η πρόταση δεν αιφνιδιάζει Συμβούλιο και Κομισιόν, με τα κράτη-μέλη να έχουν ήδη εκφράσει τις αντιρρήσεις τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Εσθονία και η Φινλανδία, με τον υπουργό Γεωργίας της τελευταίας, Jari Leppa, να τονίζει ότι ένα πλήρες κοινωνικό μοντέλο «θα εφαρμοζόταν πολύ δύσκολα».

Στρατηγικό Σχέδιο

Η πρόταση έχει διαρρεύσει και η «ΥΧ» έχει στα χέρια της το non paper του Ευρωκοινοβουλίου. «Οι χαμηλοί μισθοί, τα υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας, οι άθλιες συνθήκες στέγασης και η εξαιρετικά υψηλή συχνότητα ατυχημάτων είναι μερικές από τις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πολλοί αγρότες στην Ευρώπη. Αυτή η κατάσταση ενθαρρύνει το κοινωνικό ντάμπινγκ (σ.σ. ένα ευρύ φάσμα σκόπιμα καταχρηστικών πρακτικών, που καταργεί την υφιστάμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία) και επηρεάζει όλους τους εργαζόμενους και τους αγρότες στον πρωτογενή τομέα», υπογραμμίζεται στο non paper. Ειδικότερα, το Ευρωκοινοβούλιο ζητά να ενταχθούν στον Κανονισμό για τα Στρατηγικά Σχέδια επιπλέον υποχρεωτικές νομικές διατάξεις που θα καλύπτουν και το θέμα της απασχόλησης στον αγροδιατροφικό τομέα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, θα προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους δικαιούχους των ενισχύσεων, εφόσον δεν συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες εργασίας και απασχόλησης όπως απορρέουν από τις συλλογικές συμβάσεις -με βάση το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο- σχετικά με τις συνθήκες εργασίας, όπως υγεία και ασφάλεια, ίση μεταχείριση και δηλωμένη απασχόληση.

Η προτεινόμενη τροπολογία προβλέπει ότι κάθε κράτος-μέλος που θα καταρτίσει ένα σύστημα κοινωνικών προϋποθέσεων στο Στρατηγικό του Σχέδιο, με κανόνες για αποτελεσματικές και αναλογικές διοικητικές κυρώσεις, πρέπει να διαβουλεύεται με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους που εκπροσωπούν τη διαχείριση και την εργασία στον γεωργικό τομέα, σεβόμενο την αυτονομία τους και το δικαίωμά τους στη διαπραγμάτευση και σύναψη συλλογικών συμβάσεων.

Όπως επισημαίνεται, οι νομικές αυτές πράξεις θα καθιερώσουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού και κοινά πρότυπα σε ολόκληρη την ΕΕ, ωφελώντας και τους εργοδότες. «Επί του παρόντος, οι αγρότες που συμμορφώνονται με τα ισχύοντα πρότυπα εργασίας βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με όσους παραβιάζουν τον νόμο ή τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυτός ο αθέμιτος ανταγωνισμός πρέπει να σταματήσει», υπογραμμίζουν.

Σημείο αντιπαράθεσης

Αξίζει να σημειωθεί πως η ίδια η προεδρία έχει αποκαλύψει ότι πρόκειται για ένα από τα θέματα που εμποδίζουν την πορεία των τριμερών συζητήσεων. Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα της προεδρίας του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου, αναφέρεται πως «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιβολής κοινωνικών όρων, παρόμοιο με των περιβαλλοντικών, με ελέγχους βάσει των σχετικών οδηγιών και διοικητικές κυρώσεις.

Κατά τη συζήτηση της εν λόγω τροπολογίας στην ΕΕΓ, οι αντιπροσωπείες εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τον διοικητικό φόρτο που αυτό συνεπάγεται, υπενθυμίζοντας ότι η απασχόληση και τα κοινωνικά δικαιώματα ρυθμίζονται ήδη σε εθνικό επίπεδο». Από την πλευρά τους, οι ευρωβουλευτές απαντούν ότι δεν πρόκειται να δημιουργηθεί επιπλέον διοικητικός φόρτος και τα κράτη-μέλη θα διασφαλίζουν απλώς τη συμμόρφωση με τους κανόνες περί κοινωνικών προϋποθέσεων μέσω ελέγχων, όπως διενεργούνται από τα υφιστάμενα συστήματα ελέγχου τους.

Όπως εξηγούν, η νομοθεσία μπορεί να στηριχθεί σε υφιστάμενα συστήματα ελέγχου που ήδη εφαρμόζονται πολλά χρόνια και σε άλλους τομείς της οικονομίας, ενώ υπάρχει ήδη μία σειρά εγκεκριμένων ευρωπαϊκών οδηγιών προς τα κράτη-μέλη που είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε, υπενθυμίζουν ότι και άλλες πολιτικές, όπως η Πολιτική Συνοχής, προϋποθέτουν συγκεκριμένα κριτήρια για την πραγματοποίηση μίας επένδυσης, ενώ η στην ΚΑΠ υπάρχουν ήδη κανόνες συμμόρφωσης π.χ. για περιβαλλοντικά πρότυπα.

«Οι δικαιούχοι της ΚΑΠ που παραβιάζουν τα πρότυπα απασχόλησης ή τις κοινωνικές απαιτήσεις θα τιμωρούνται, ώστε τα κονδύλια της ΕΕ να μην υποστηρίζουν παράνομες και εκμεταλλευτικές πρακτικές. Η αξιοπιστία της πολιτικής και του τομέα θα ωφεληθεί σημαντικά από την προσθήκη τέτοιων διατάξεων στη νομοθεσία της τρέχουσας μεταρρύθμισης», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, οι ευρωβουλευτές τονίζουν πως η πρόταση της προεδρίας δεν είναι κατάλληλη, καθώς αναβάλλει για την επόμενη προγραμματική περίοδο, δηλαδή για μετά το 2027, οποιαδήποτε απόφαση. Όπως αποκαλύπτουν, σύμφωνα με έγγραφο της προεδρίας, η πρόταση των κρατών-μελών περιλαμβάνει: Υποχρεωτική ενσωμάτωση αυτών των θεμάτων στις συμβουλευτικές υπηρεσίες των κρατών-μελών από το 2023, για να ακολουθήσει έκθεση αξιολόγησης από την Κομισιόν το 2026 και τότε να εξακριβωθεί εάν απαιτούνται και άλλες πρωτοβουλίες, ενδεχομένως νομοθετικές, για τη βελτίωση της κοινωνικής διάστασης της ΚΑΠ.

Στόχος του Ευρωκοινοβουλίου, όπως λένε, είναι να αποκτήσει η ΚΑΠ και κοινωνική διάσταση, ώστε μία από τις κύριες πολιτικές της ΕΕ να συμβάλει στην αύξηση των εργασιακών προτύπων σε έναν από τους πιο επισφαλείς τομείς της οικονομίας, διαβεβαιώνοντας τους Ευρωπαίους φορολογούμενους ότι τα χρήματά τους δεν υποστηρίζουν επιχειρήσεις ή άτομα που δεν σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων ή που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία τους.