Περισσότερα μέτρα για ευζωία ζώων και μειωμένη χρήση αντιμικροβιακών ζητά η Κομισιόν

«Σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι η ΚΑΠ συνέβαλε στη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων σε τοπικό επίπεδο, σε συγκεκριμένους τομείς ή/και σε κράτη-μέλη και περιφέρειες, ανάλογα με τις πρακτικές που εφαρμόστηκαν», αποφαίνεται νέα μελέτη της Κομισιόν σχετικά με τον αντίκτυπο που είχε η ΚΑΠ 2014-2020 για τη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων και τη μείωση της χρήσης αντιμικροβιακών. Ωστόσο, καταλήγει η μελέτη, «κατά τη νέα προγραμματική περίοδο τα κράτη-μέλη καλούνται να εφαρμόσουν ευρύτερα μέτρα».

Επιπλέον, είναι ανάγκη να αναπτυχθεί μια κοινή ευρωπαϊκή μεθοδολογία για την τεκμηρίωση των βέλτιστων πρακτικών καλής μεταχείρισης των ζώων, με σχετικούς στόχους, δεδομένου ότι ακόμα δεν υπάρχουν δείκτες που να τεκμηριώνουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα.

Συστάσεις

Για να αξιολογηθούν σωστά οι επιπτώσεις της ΚΑΠ, εξηγούν οι μελετητές, πρέπει τα δεδομένα να διακρίνουν τους σχετικούς τομείς (π.χ. βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι, πουλερικά, κουνέλια) και να βασίζονται στον αριθμό των ζώων και όχι των ζωικών μονάδων.

Όσο για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, πρέπει επίσης να ενθαρρυνθούν, καθώς αποδεικνύονται αποτελεσματικές. Μια άλλη σύσταση είναι να διερευνηθεί η επέκταση της υποχρεωτικής σήμανσης σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας (συστήματα παραγωγής, συνθήκες στέγασης στην ετικέτα). Τέλος, η μελέτη προτείνει μια μεθοδολογία εύρεσης δεικτών για την αξιολόγηση του επιπέδου φιλοδοξίας των στόχων για την καλή διαβίωση των ζώων που προτείνονται στα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ.

Θέτει επίσης ποσοτικούς στόχους για τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών που αντικατοπτρίζουν τις προσπάθειες που πρέπει να καταβάλει κάθε κράτος-μέλος για να συμμορφωθεί με τη στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο».