Στο ΦΕΚ η Εξισωτική – Αναλυτικά τα ποσά και οι δικαιούχοι

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του ΥΠΑΑΤ με θέμα «Υλοποίηση της Παρέμβασης Π3-71 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027», για τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (Εξισωτική).

Σύμφωνα με την απόφαση η ενίσχυση αποσκοπεί στην αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους ή/και του διαφυγόντος εισοδήματος που προκαλείται από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στις περιοχές αυτές.

Ύψος της Ενίσχυσης

Δράση 1: Αντισταθμιστική ενίσχυση σε ορεινές περιοχές

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας και καθορίζεται στα 122,20 ευρώ ανά εκτάριο (12,2 ανά στρέμμα).

Δράση 2: Αντισταθμιστική ενίσχυση σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας και καθορίζεται στα 89,90 ευρώ ανά εκτάριο (8,9 ανά στρέμμα).

Δράση 3: Αντισταθμιστική ενίσχυση για τις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών της παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσας και καθορίζεται στα 89,90 ευρώ ανά εκτάριο (8,9 ανά στρέμμα).

Δικαιούχοι – Κριτήρια επιλεξιμότητας

1. Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία:

α) Είναι ενεργοί γεωργοί κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 4 του Καν (ΕΕ) 2021/2115, όπως εξειδικεύεται με τη παρ. 4.1.4 του εγκεκριμένου Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027) και περιγράφεται στο άρθρο 3 της υπ’ αρ.
519/135068/05-05-2023 (Β’ 3071) υπουργικής απόφασης,

β) ασκούν γεωργική δραστηριότητα κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 4 του Καν (ΕΕ) 2021/2115, όπως εξειδικεύεται με τη παρ. 4.1.1 του εγκεκριμένου Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027) και περιγράφεται στο άρθρο 3 της υπ’ αρ. 519/135068/05-05-2023 (Β’ 3071) υπουργικής απόφασης, εντός των περιοχών του άρθρου 4 της παρούσας,

γ) είναι ενήλικα άτομα (στην περίπτωση δικαιούχων φυσικών προσώπων) και δεν έχουν αποχωρήσει από την ενεργό απασχόληση.

2. Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση:
α) Να διατηρούν την έκταση με την οποία εντάσσονται στην παρέμβαση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης,
β) ανάλογα με τα στοιχεία φυτικού και ζωικού κεφαλαίου που περιλαμβάνει η εκμετάλλευσή τους, να τηρούν τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο της «ενισχυμένης αιρεσιμότητας», σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1313/178948/09-06-2023 (Β’ 3737) υπουργική απόφαση,

γ) να δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά το ΦΕΚ