Πιστοποίηση και εγγραφή 3.115 επιτυχόντων Γεωργικών Συμβούλων στο Μητρώο του ΕΛΓΟ

Εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ τα αποτελέσματα αξιολόγησης του εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης των υποψηφίων Γεωργικών Συμβούλων.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 57η Απόφαση της 7ης/09.06.2020 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ οριστικοποιήθηκε η πιστοποίηση και εγγραφή των 3.115 επιτυχόντων Γεωργικών Συμβούλων, διαφόρων ειδικοτήτων, στο Μητρώο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα αποσταλεί στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) των πιστοποιημένων Γεωργικών Συμβούλων η βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης, στην οποία θα αναφέρονται τα θεματικά πεδία που αυτή καλύπτει και η Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ένσταση κατά της απορριπτικής Απόφασης πιστοποίησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής Απόφασης. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην κάτωθι διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: [email protected], και θα πρέπει περιλαμβάνουν υποχρεωτικά ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας,  καθώς και τα θεματικά πεδία πιστοποίησης που αφορά η ένσταση.