ΠΚΜ: Διευκρινίσεις για την εγγραφή επαγγελματιών και επιχειρήσεων στο μητρώο για τη “Φυτοϋγεία”

Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καλεί, άμεσα, όλους τους επαγγελματίες που έχουν υποχρέωση εγγραφής στο “επίσημο μητρώο επαγγελματιών/υπεύθυνων επιχειρήσεων και άλλων προσώπων που ασχολούνται με δραστηριότητες που αφορούν φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα”, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Κανονισμού για τη “Φυτοϋγεία” (ΕΕ) 2016/2031

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2031&from=FI )

και το άρθρο 6 του Π.Δ. 37/2021 [Α΄ 94)

 (https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20210100094 )], να προσέλθουν στις κατά τόπους, αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΑΟΑ ΜΕΘ και ΔΑΟΚ ΠΕ) με σκοπό:

  1. Είτε να εγγραφούν στο επίσημο μητρώο εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένοι.
  2. Είτε να επικαιροποιήσουν τις πληροφορίες/στοιχεία τους εφόσον είναι ήδη εγγεγραμμένοι επαγγελματίες, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 66 του ίδιου Κανονισμού.

Αναλυτικές πληροφορίες και υποδείγματα υπάρχουν στο αρχείο που επισυνάπτεται στη σχετική ανακοίνωση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.