Πλησιάζει η προθεσμία για τις μετατάξεις μεταξύ καθεστώτων ΦΠΑ

των Φωτεινής Μακρή, Αικατερίνης Κουσουνή Ρομπόλα – Λογίστριες Α΄ Τάξης 

Ο Ιανουάριος φέρνει και την πρώτη σημαντική φορολογική υποχρέωση των αγροτών για το νέο έτος, καθώς μέχρι το τέλος του μήνα (30 Ιανουαρίου) θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει τα έσοδα ώστε να μεταταχθούν στο ειδικό ή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται στον νόμο 2859/2000 και ειδικότερα στο άρθρο 41, παράγραφος 1: «Οι αγρότες, οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών, των οποίων η αξία ήταν κατώτερη των 15.000 ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των 5.000 ευρώ, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5».

Τα κριτήρια του άρθρου 41 λαμβάνονται υπόψη σωρευτικά, δηλαδή για να παραμείνει ή να μεταταχθεί στο ειδικό καθεστώς αγρότης θα πρέπει να πληροί τις εξής δύο προϋποθέσεις:

✱ Παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών προς οποιονδήποτε, αξίας έως 15.000 ευρώ.

✱ Συνολικά ποσά επιδοτήσεων έως 5.000 ευρώ.

Αν έστω ένα από τα δύο κριτήρια δεν εκπληρώνεται, ο αγρότης υπάγεται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ με ισχύ από την ημερομηνία κατά την οποία συντρέχει η προϋπόθεση που δεν πληρούται. Για την ένταξη σε αυτό, υποβάλλεται δήλωση έναρξης ή μεταβολών.

Για το όριο των 5.000 ευρώ των επιδοτήσεων λαμβάνονται υπόψη η Βασική Ενίσχυση, το Πρασίνισμα, οι Συνδεδεμένες, η Εξισωτική, η Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος και η Αναδιάρθρωση Αμπελώνων. Αντίθετα, εξαιρούνται οι αποζημιώσεις ΕΛΓΑ και οι κάθε μορφής αποζημιώσεις, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), οι επενδυτικές ενισχύσεις και οι κορωνοενισχύσεις.

Στο ίδιο όριο, επίσης, συμπεριλαμβάνεται κάθε μορφής επιδότηση που πραγματικά καταβλήθηκε στον αγρότη εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους, έστω και αν αφορά προηγούμενα φορολογικά έτη.!

Οι εξαιρέσεις

Aπό την παράγραφο 5 του άρθρου 41, παρ. 1 προκύπτει ότι σε κάθε περίπτωση δεν υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, αλλά στο κανονικό οι αγρότες, οι οποίοι:

α) Ασκούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και παρέχουν τις αγροτικές υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 42, με τη μορφή εταιρείας οποιουδήποτε τύπου ή αγροτικών συνεταιρισμών.

β) Πωλούν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους, ύστερα από επεξεργασία που μπορεί να προσδώσει σε αυτά χαρακτήρα βιομηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων.

γ) Ασκούν παράλληλα και άλλη οικονομική δραστηριότητα, για την οποία έχουν υποχρέωση να τηρούν λογιστικά αρχεία (βιβλία), σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

δ) Παραδίδουν προϊόντα παραγωγής τους από λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστημα ή πραγματοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις των προϊόντων τους προς άλλο κράτος – μέλος της ΕΕ.

Τέλος, σημειώνεται ότι στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ ο αγρότης υποβάλλει έντυπο Μ0, ενώ στο κανονικό καθεστώς το νέο έντυπο Δ211.