Πώς πρέπει να δηλωθούν τα ανείσπρακτα ενοίκια για να μη φορολογηθούν

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι κρίσιμοι κωδικοί του E2

των Φωτεινής Μακρή, Γιάννη Τσατσάκη

Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν όσοι από τους αγρότες λαμβάνουν ενοίκια από μισθώσεις αγροτικών γαιών, παραχωρήσεις σε τρίτους, υπεκμισθώσεις κτηνοτροφικών κτηρίων κ.ο.κ., προκειμένου να μη βρεθούν προ εκπλήξεων και, μάλιστα, δυσάρεστων, όταν θα λάβουν το εκκαθαριστικό της φετινής φορολογικής τους δήλωσης.

Μια τέτοια έκπληξη θα μπορούσε να είναι ο καταλογισμός φόρου για ενοίκια, τα οποία ουδέποτε εισέπραξαν στο εξεταζόμενο φορολογικό έτος (2019). Κανονικά, τα ανείσπρακτα ενοίκια δεν φορολογούνται, ωστόσο, για να αποδείξει ότι δεν έχει λάβει τα σχετικά ποσά ο ιδιοκτήτης θα πρέπει, προτού υποβάλει τη φορολογική του δήλωση, να καταθέσει στην εφορία ορισμένα δικαιολογητικά. Εξυπακούεται, επίσης, ότι θα πρέπει να τα καταχωρίσει σωστά στο έντυπο E2 «Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας» που συνυποβάλλεται μαζί με το Ε1 και το Ε3.

Οι προϋποθέσεις

Παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή, για να θεωρείται ένα ενοίκιο ανείσπρακτο, θα πρέπει, μέχρι την προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης, να έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή:

1. Διαταγή πληρωμής ή

2. Διαταγή απόδοσης μισθίου ή

3. Δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή

4. Να έχει ασκηθεί εναντίον του αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Eφόσον συντρέχει ένα από τα παραπάνω, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να προσκομίσει (όπως προαναφέραμε, πριν από την υποβολή της δήλωσης) στην αρμόδια ΔΟΥ τα σχετικά φωτοαντίγραφα των διαταγών/αποφάσεων/αγωγών. Αν δεν έχουν προσκομιστεί στη ΔΟΥ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τότε τα ποσά που θα δηλώσει ο ιδιοκτήτης ως ανείσπρακτα ενοίκια δεν λογίζονται ως τέτοια και οι φορολογικές αρχές προχωρούν σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης φορολογώντας τα από το πρώτο ευρώ.

Οι συντελεστές

Υπενθυμίζουμε ότι τα εισοδήματα από ακίνητα φορολογούνται με συντελεστές από 15% έως 45% βάσει της ακόλουθης κλίμακας:

✱ Συντελεστής 15% για το ετήσιο εισόδημα από ακίνητα μέχρι 12.000 ευρώ.

✱Συντελεστής 35% για το τμήμα του εισοδήματος από 12.001 έως 35.000 ευρώ.

✱ Συντελεστής 45% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από 35.000 ευρώ.

Οι στήλες 16 και 13 του Ε2

Η υποβολή του E2 είναι υποχρεωτική για όσους έχουν κάποιο εισόδημα από ακίνητη περιουσία, καθώς και για όσους είχαν το 2019 κενό κάποιο ακίνητο.

Τα ενοίκια που δεν εισπράχθηκαν μέσα στο φορολογικό έτος καταχωρίζονται στη στήλη 16, πάντα με την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή κάποια από τις διαταγές/δικαστικές αποφάσεις/αγωγές που προαναφέραμε και τα σχετικά δικαιολογητικά έχουν προσκομισθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.

Επίσης, στη στήλη 13 συμπληρώνονται τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δηλώθηκαν το προηγούμενο φορολογικό έτος στους κωδικούς 125-126 και εισπράχθηκαν κατά το έτος 2019. Το συνολικό ποσό, που εισπράχθηκε στο φορολογικό έτος 2019, θα μεταφερθεί στον κωδικό 103 της δήλωσης Ε1.

Πότε οι αγρότες απαλλάσσονται για τη δωρεάν παραχώρηση γης

Το εισόδημα από ακίνητα μπορεί να αφορά κτήρια, κατασκευές, δασικές και αγροτικές εκτάσεις (λιβάδια, καλλιεργήσιμες ή βοσκήσιμες γαίες), κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που είναι πάνω ή κάτω από την επιφάνεια του εδάφους (ιχθυοτροφεία, δεξαμενές, φρέατα) και τον εξοπλισμό τους. Μπορεί να προέρχεται από ιδιοχρησιμοποίηση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση χρήσης.

Στην περίπτωση της ιδιοχρησιμοποίησης και της δωρεάν παραχώρησης, το εισόδημα αποτιμάται στο 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Ωστόσο, ειδικά για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση προς ανιόντες, κατιόντες και συζύγους, αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής». Ως ανιόντες και κατιόντες θεωρούνται παππούδες, παιδιά, εγγόνια και αντιστρόφως.