Πότε απειλούνται με κίτρινη ή κόκκινη κάρτα οι δικαιούχοι των Βιολογικών

Αρνηση ελέγχου, ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα, ανενημέρωτο μητρώο αιγοπροβάτων και μικρότερη πυκνότητα δέντρων είναι μερικοί μόνο από τους κωδικούς λάθους που μπορούν να συμπληρώσουν οι ελεγκτές όταν προβαίνουν σε επιτόπιο έλεγχο σε εκμετάλλευση παραγωγών που εντάσσονται στο Μέτρο των Βιολογικών.

Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται αιφνιδιαστικά. Εντούτοις, είναι δυνατόν να υπάρξει προειδοποίηση, περιορισμένη στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός του ελέγχου. Η προειδοποίηση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τις 14 ημέρες. Στην περίπτωση που στην εκμετάλλευση εκτρέφονται ζώα, η προειδοποίηση δεν μπορεί να υπερβεί τις 48 ώρες, με εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

Δείγμα επιτόπιων ελέγχων

Σύμφωνα με την τροποποιημένη εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το δείγμα επιτόπιων ελέγχων του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020 εξάγεται μηχανογραφικά από τον ίδιο τον Οργανισμό και ο έλεγχος πραγματοποιείται από διμελείς επιτροπές ελεγκτών του. Οι εκμεταλλεύσεις των παραγωγών που έχουν επιλεγεί στο δείγμα ελέγχονται στο σύνολό τους, όσον αφορά:

✱ Τη μέτρηση της έκτασης και την επαλήθευση της επιλεξιμότητας,

✱ τα ζώα και τις σταβλικές εγκαταστάσεις (βοοειδή, αιγοπρόβατα),

✱ τους βοηθητικούς χώρους της εκμετάλλευσης (όπως αποθήκες, αμελκτήρια, εγκαταστάσεις παραγωγής ζωοτροφών),

✱ τον γεωργικό εξοπλισμό, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών ουσιών και

✱ τις μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις (κατεχόμενες κυψέλες/παραφυάδες).

Ο δικαιούχος του Μέτρου των Βιολογικών καλό είναι να γνωρίζει τα ακόλουθα:

✱ Πριν από την επιτόπια επίσκεψη, γίνεται έλεγχος της Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων για τη διερεύνηση πραγματοποιηθέντος ελέγχου από τον ΟΕ&Π.

✱ Κατά την επιτόπια επίσκεψη, ελέγχεται πιθανή μη συμμόρφωση του δικαιούχου στις απαιτήσεις του Μέτρου.

✱ Κατά τη διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου, ο ελεγκτής αφήνει ίχνος ελέγχου. Για παράδειγμα, και με βάση τις οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ελεγκτής πρέπει, στα μητρώα που επιθεωρεί, να αναγράφει τη λέξη «ελέγχθηκε» με ημερομηνία και μονογραφή, δίπλα από την τελευταία εγγραφή. Επίσης, ίχνη ελέγχου απαιτούνται και κατά τον έλεγχο του αγροπεριβαλλοντικού φακέλου του δικαιούχου. Σε περίπτωση παράβασης λαμβάνεται, ως τεκμήριο, φωτογραφία ή φωτοτυπία και συμπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο του εντύπου ελέγχου δεσμεύσεων Γ, με σχετική περιγραφή (ημερομηνία, είδος παράβασης κ.ά.).

✱ Σε περίπτωση διαφωνίας με τα αποτελέσματα του ελέγχου, ο ελεγχόμενος διατηρεί το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός δέκα εργάσιμων ημερών στην ΠΥ που τον διενήργησε.

Λίστα κωδικών λάθους

Η λίστα με τους κωδικούς λάθους που μπορεί να συμπληρώσει ο ελεγκτής περιλαμβάνει τόσο κωδικούς ελέγχου εκμετάλλευσης, όσο και κωδικούς ελέγχου φυτικού/ζωικού κεφαλαίου και ελέγχου δεσμεύσεων.

Για παράδειγμα, στους κωδικούς ελέγχου μιας εκμετάλλευσης, ο παραγωγός, σε περίπτωση που δεν μπορεί να αποδείξει ότι έχει υποβάλει ακριβή πραγματικά στοιχεία ή ότι δεν συντρέχει υπαιτιότητα στο πρόσωπό του (ή στο πρόσωπο άλλου εξουσιοδοτημένου ή εκπροσώπου αυτού) κ.λπ., «κοκκινίζεται» μέσω του κωδικού «Ψευδής Δήλωση».

Στην ίδια κατηγορία ελέγχου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι κωδικοί για άρνηση ελέγχου, για απειλή ή χρήση βίας, για αδυναμία υπόδειξης της εκμετάλλευσης (όταν δηλαδή ο γεωργός δηλώνει αδυναμία ή δεν είναι σε θέση να υποδείξει κανένα από τα δηλωθέντα στοιχεία της αίτησής του, για τα οποία αιτείται ενίσχυση).

Στους κωδικούς ελέγχου φυτικού κεφαλαίου περιλαμβάνονται οι «Μη επιλέξιμη έκταση» (όταν δηλαδή ολόκληρη η έκταση ή τμήματα στο εσωτερικό αγροτεμαχίων είναι μη καλλιεργήσιμα), «Δεν έχουν γίνει σωστές καλλιεργητικές φροντίδες», «Ανύπαρκτο αγροτεμάχιο μετά από επιτόπιο έλεγχο», «Μικρότερη πυκνότητα από την απαιτούμενη» (δηλαδή όταν κατά τον έλεγχο του αγροτεμαχίου διαπιστώνεται μικρότερη πυκνότητα δενδρώνα/φυτών βάμβακος από την απαιτούμενη για την καταβολή της σχετικής ενίσχυσης) κ.ά. Στην ίδια κατηγορία συγκαταλέγεται και ο κωδικός «Μη άσκηση ελάχιστης γεωργικής δραστηριότητας», όταν δηλαδή κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνεται ότι δεν τηρείται η ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα, που σημαίνει ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες (π.χ. καθαρισμός υποορόφου κ.λπ.).

Στους κωδικούς ελέγχου ζωικού κεφαλαίου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: «Αδυναμία συγκέντρωσης κοπαδιού/αγέλης», «Δεν υπάρχει ενημερωμένο μητρώο αιγοπροβάτων» (δηλαδή κατά τον έλεγχο δεν προσκομίζονται ενημερωμένο μητρώο της εκμετάλλευσης, λοιπά έγγραφα της εκμετάλλευσης κ.λπ.), «Τα ζώα υπεδείχθησαν από τον γεωργό σε διαφορετική θέση από τον δηλωμένο στάβλο», «Ανύπαρκτη σταβλική εγκατάσταση».

Δεσμεύσεις

Στους κωδικούς ελέγχου δεσμεύσεων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: «Μη τήρηση δεσμεύσεων ως γραμμή βάσης», «Μη τήρηση κριτηρίων επιλεξιμότητας» κ.ά. Στη λίστα όμως υπάρχει και η κατηγορία με τους κωδικούς ελέγχου δεσμεύσεων οι οποίοι συμπληρώνονται αυτόματα από το ΟΠΣ κατά την καταχώριση του εντύπου ελέγχου (παράγονται μηχανογραφικά). Τέτοιοι κωδικοί είναι:

✱ «Μη επιλέξιμο ζωικό είδος» = Κατά τον έλεγχο στην ίδια σταβλική εγκατάσταση, μαζί με το ζωικό είδος βιολογικής εκτροφής υπάρχει και ζωικό είδος μη βιολογικής εκτροφής.

✱ «Μη τήρηση φακέλου» = Μη επίδειξη φακέλου από τον γεωργό κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου.

✱ «Μη πληρότητα φακέλου» = Ελλιπής συμπλήρωση του φακέλου από τον γεωργό.

✱ «Χρήση ΓΤΟ» = Διαπιστώνεται η χρήση ΓΤΟ από τα σχετικά τιμολόγια πολλαπλασιαστικού υλικού.

✱ «Χρήση σπόρου ή πολλαπλασιαστικού υλικού που δεν έχει παραχθεί με βιολογική μέθοδο».

✱ «Χρήση μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων».