«Πριμοδοτείται» το ποσοστό εξοικονόμησης ύδατος μέσω της υποδομής άρδευσης

Καθορίστηκαν τα κριτήρια επιλογής για ένταξη στη Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος»

Από την πλήρωση τριών κριτηρίων σε σχέση με την εξοικονόμηση ύδατος αναμένεται να κριθούν οι τελικοί δικαιούχοι της Δράσης 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος». Σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής ένταξης στη δράση, τα οποία εγκρίθηκαν, το ποσοστό της δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος μέσω της υλοποίησης υποδομής άρδευσης, η ύπαρξη υδρομετρητή πριν από την υλοποίηση της επένδυσης και η υλοποίηση υποδομής εγγείων βελτιώσεων (π.χ. αποθήκευση νερού) ή υποδομής για ανακύκλωση νερού καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό βαρύτητας και βαθμολόγησης των κριτηρίων.

Υπενθυμίζεται ότι το θεσμικό πλαίσιο της δράσης είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση πριν από λίγους μήνες. Το ΥΠΑΑΤ, μάλιστα, είχε προσδιορίσει τον προϋπολογισμό περί τα 37 εκατ. ευρώ. Στα τέλη Αυγούστου, η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020 ενέκρινε την τροποποίηση των κριτηρίων επιλογής για ένταξη στη δράση, προκειμένου στη συνέχεια να ενεργοποιηθεί και η πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία, όπως όλα δείχνουν, βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Με την εν λόγω δράση θα δοθεί ενίσχυση για επενδύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος και στην αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης και της αποθήκευσης του νερού σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης, για να κριθούν επιλέξιμες για στήριξη, οι επενδύσεις θα πρέπει να:

 Πληρούν τους γενικούς όρους επιλεξιμότητας του άρθρου 46 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 όταν πρόκειται για άρδευση, με κυριότερο όρο την ύπαρξη άδειας χρήσης νερού κατά την αίτηση ενίσχυσης επενδυτικού, με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος στην αγροτική εκμετάλλευση.

Επίσης, να είναι συμβατές και με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ). Τα αναθεωρημένα σχέδια των ΣΔΛΑΠ θα ληφθούν υπόψη όταν τεθούν σε ισχύ. Επισημαίνεται ότι επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε υφιστάμενη εγκατάσταση και επηρεάζουν αποκλειστικά και μόνο την ενεργειακή απόδοση ή επενδύσεις για τη χρήση ανακυκλούμενων υδάτων, εξαιρούνται των προαναφερόμενων όρων και υποχρεώσεων.

Συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της Ένωσης, με εξαίρεση τις υλοποιούμενες από νέους γεωργούς, για τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση για 24 μήνες κατ’ ανώτατο όριο από την ημερομηνία εγκατάστασης.

Πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης, μην έχοντας συγχρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή.

Όσον αφορά τους δικαιούχους, απορρίπτονται οι συνταξιούχοι.

Κριτήρια επιλογής

1. Εξοικονόμηση ύδατος. Περιλαμβάνει τρία κριτήρια:

Το ποσοστό δυνητικής εξοικονόμησης (δ.ε.) ύδατος μέσω υλοποίησης υποδομής άρδευσης. Π.χ. εάν το ποσοστό δ.ε. είναι ίσο με ή μεγαλύτερο από 50%, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει την υψηλότερη μοριοδότηση.

Την ύπαρξη υδρομετρητή πριν από την υλοποίηση της επένδυσης σε όλες τις αρδευτικές υποδομές, που λαμβάνει την υψηλότερη μοριοδότηση.

Την εξοικονόμηση ύδατος μέσω υλοποίησης υποδομής εγγείων βελτιώσεων (π.χ αποθήκευση νερού) ή υποδομής για ανακύκλωση νερού. Σε αυτή την περίπτωση πριμοδοτείται η υποδομή για ανακύκλωση νερού.

2. Εκμετάλλευση που βρίσκεται σε περιοχή της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ (δηλαδή που βρίσκεται σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ευπρόσβλητη από τη νιτρορύπανση). Το κριτήριο περιλαμβάνει το ποσοστό της εκμετάλλευσης που βρίσκεται εντός ευπρόσβλητης στη νιτρορύπανση περιοχής. Εάν το ποσοστό είναι ίσο με ή μεγαλύτερο από το 50% της εκμετάλλευσης, λαμβάνει και υψηλότερη μοριοδότηση.

3. Υδροβόρες καλλιέργειες. Το κριτήριο αφορά την εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος σε υδροβόρες καλλιέργειες.

4. Κατάσταση των υδάτων που επηρεάζει η επένδυση. Σε αυτή την περίπτωση, αξιολογείται η κατάσταση των υδατικών σωμάτων που επηρεάζονται από την επένδυση.

Ο εν δυνάμει δικαιούχος οφείλει να συγκεντρώσει τουλάχιστον το 30% της μέγιστης βαθμολογίας, η οποία προκύπτει από τη βαρύτητα και τη μοριοδότηση του κάθε κριτηρίου.