Προσβολές από διαλευρώδη και ανθοτρήτη σε εσπεριδοειδή – η καρπόκαψα απειλεί τη μηλιά

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου

Οδηγίες για την αντιμετώπιση του διαλευρώδους και του ανθροτρήτη σε εσπεριδοειδή εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα, για τον διαλευρώδη αναφέρει ότι παρατηρούνται νέες προσβολές σε δέντρα με πλούσια τρυφερή βλάστηση, πυκνό φύλλωμα που βρίσκονται σε περιβάλλον με μεγάλη σχετική υγρασία. Τα μελιτώδη εκκρίματα των αλευρωδών ευνοούν την ανάπτυξη μυκήτων της καπνιάς και ρυπαίνουν τα δέντρα, υποβαθμίζοντας εμπορικά τους καρπούς.

Οι προσβολές περιορίζονται σημαντικά με καλλιεργητικούς χειρισμούς, όπως αφαίρεση και άμεση απομάκρυνση των λαίμαργων βλαστών, ισορροπημένες αρδεύσεις και περιορισμένες αζωτούχες λιπάνσεις. Επίσης, στα προσβεβλημένα δέντρα συστήνεται επέμβαση με εγκεκριμένα σκευάσματα, το διάστημα 12-15 Σεπτεμβρίου. Για να είναι αποτελεσματική η καταπολέμηση, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο, πρέπει να γίνεται καλή διαβροχή του εσωτερικού των δέντρων, διότι μεγάλοι πληθυσμοί αναπτύσσονται στα σκιερά μέρη και στην κάτω επιφάνεια των φύλλων.

Ανθοτρήτης

Ο ανθοτρήτης προσβάλλει κατά προτίμηση τις λεμονιές σε περιοχές με μεγάλη σχετικά υγρασία. Οι λεμονιές ανθίζουν επανειλημμένα, διευκολύνοντας την ανάπτυξη και τη διαβίωση του εντόμου. Οι προνύμφες προκαλούν ζημιές στα κλειστά άνθη και στους νεαρούς καρπούς. Ανοίγουν οπές και στοές και καταστρέφουν το εσωτερικό, συνδέοντας με νημάτια τα προσβεβλημένα μέρη.

Παρατηρήσεις φερομονικής παγίδευσης από τη ΔΑΟΚ Χανίων δείχνουν αύξηση του πληθυσμού στην ΠΕ Χανίων. Οι οδηγίες που προτείνονται από το Περιφερειακό Κέντρο είναι ο έλεγχος των ανθέων και των νεαρών καρπών στις δίφορες λεμονιές που έχουν ικανοποιητική για την εποχή ανθοφορία. Συστήνεται αυτή την περίοδο χημική καταπόλεμηση, εάν τα προσβεβλημένα άνθη είναι σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50% ή τα προσβεβλημένα καρπίδια πάνω από 3%.

Μηλιά

καλλιεργητικές-πρακτικές, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. Συγκριμένα, από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων της Ημαθίας και της Πιερίας εκτιμάται ότι ξεκίνησε η 4η πτήση του εντόμου της καρπόκαψας το χρονικό διάστημα 7-9 Σεπτεμβρίου.

Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Ημαθίας και της Πιερίας έγιναν οι υπολογισμοί της έναρξης των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των αβγών.

 Η έναρξη των ωοτοκιών υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 12-14 Σεπτεμβρίου.

 Οι πρώτες εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 18-20 Σεπτεμβρίου.

Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο, οι ημερομηνίες 15-17 Σεπτεμβρίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών και 20-22 Σεπτεμβρίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες.