Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πιστοποίηση Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών και εγγραφή τους σε Μητρώο του ΕΛΓΟ

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ) και την εγγραφή τους σε Μητρώο.

Η πιστοποίηση και εγγραφή στο Μητρώο ΦΠΓΣ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει στη συνέχεια ένας φορέας να υποβάλει αίτηση για το υπο-Μέτρο 2.1.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη διαδικτυακή εφαρμογή του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις http://agroadvisors.elgo.gr  έως 01.11.2021 και ώρα 23:59.

Την πρόσκληση, το εγχειρίδιο οδηγιών για την υποβολή των αιτήσεων και το υπόδειγμα Υπεύθυνων Δηλώσεων, για διευκόλυνσή σας, μπορείτε να τα βρείτε συνημμένα ακολούθως: