Πρόσκληση Νέων Αγροτών: Προσαρμογή της Τυπικής Απόδοσης των ορνίθων κρεοπαραγωγής στην παραγωγή

Σε 318 και 279,2 ευρώ/100 παραχθέντα κοτόπουλα προσαρμόζουν οι διαχειριστικές αρχές του ΥΠΑΑΤ την Τυπική Απόδοση (ΤΑ) των ορνίθων κρεοπαραγωγής –προσαρμόζοντας δηλαδή την ΤΑ στην παραγωγή– «με την παραδοχή ότι από κάθε θέση παράγονται ετησίως έξι κοτόπουλα».

Στην παραπάνω διευκρίνιση προχώρησαν οι διαχειριστικές αρχές, όσον αφορά την προδημοσίευση της πρόσκλησης των Νέων Αγροτών, καθώς υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλούμενων στο ΟΣΔΕ (παραγωγή και όχι θέσεις) και του τρόπου υπολογισμού της ΤΑ (θέσεις και όχι παραγωγή).

Ειδικότερα, και όπως εξηγούν οι διαχειριστικές αρχές, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις περιπτώσεις εκτροφής ορνίθων κρεοπαραγωγής στο ΟΣΔΕ πρέπει να δηλώνεται πόσα κοτόπουλα παράγονται ανά έτος. Τη στιγμή της υποβολής της ΕΑΕ, ο πτηνοτρόφος δηλώνει το άθροισμα των κοτόπουλων που έχει παραγάγει μέχρι τότε συν εκείνο που θα παραγάγει μέχρι το τέλος της περιόδου που αφορά το ΟΣΔΕ για το συγκεκριμένο έτος.

«Ωστόσο, οι άδειες λειτουργίας των πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κρεοπαραγωγής εκδίδονται με βάση τον αριθμό των θέσεων. Επομένως, αν μία εγκατάσταση έχει άδεια για 10.000 θέσεις, με την εναλλαγή των πτηνών ανά εκτροφή (σύστημα all in – all out) είναι πιθανό να παραγάγει 60.000 πτηνά ανά έτος», αναφέρουν. Και προσθέτουν: «Η Τυπική Απόδοση που έχουμε στο παράρτημα της προδημοσίευσης αφορά θέσεις και όχι συνολική παραγωγή. Συγκεκριμένα, η ΤΑ των ορνίθων κρεοπαραγωγής έχει δημοσιευτεί, ανάλογα με την περιοχή, ως 1.908 ευρώ και 1.675 ευρώ ανά 100 θέσεις, με την παραδοχή ότι από κάθε θέση παράγονται ετησίως έξι κοτόπουλα».

Καθώς, όμως, στο ΟΣΔΕ δηλώνεται παραγωγή και όχι θέσεις, υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλούμενων στο ΟΣΔΕ (παραγωγή και όχι θέσεις) και του τρόπου υπολογισμού της ΤΑ (θέσεις και όχι παραγωγή). «Για αυτόν τον λόγο, προσαρμόζουμε πλέον την ΤΑ των ορνίθων κρεοπαραγωγής σε 318 και 279,2 ευρώ ανά 100 παραχθέντα κοτόπουλα (1.908/6 και 1.675/6 αντίστοιχα), δηλαδή στην παραγωγή, με την παραδοχή ότι από κάθε θέση παράγονται ετησίως έξι κοτόπουλα», εξηγούν.

Παράδειγμα

Η Τυπική Απόδοση εκμετάλλευσης κρεοπαραγωγών ορνίθων στην ηπειρωτική Ελλάδα, δυναμικότητας 20.000 πτηνών (θέσεων), υπολογίζεται ως εξής:

✱ Με βάση τις θέσεις:
(20.000 x 1.908)/100 = 381.600

 Με βάση την παραγωγή:
(20.000 x 6 x 318)/100 = 381.600

Με λίγα λόγια, όπως εξηγούν, η Τυπική Απόδοση της εκμετάλλευσης δεν αλλάζει, «πρόκειται απλά περί προσαρμογής στην τυπολογία του ΟΣΔΕ». Επισημαίνουν, δε, ότι στο ΟΣΔΕ, όπως αναφέρθηκε, για τις όρνιθες κρεοπαραγωγής πρέπει να δηλωθεί παραγωγή και όχι θέσεις.