Πρόστιμο 30.000 ευρώ στην ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ

Σε ανακοίνωση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας αναφέρεται η απόφαση της Διεύθυνσης για την επιβολή προστίμου στην εταιρία παραγωγής και διακίνησης λιπασμάτων ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ύψους 30.000 ευρώ.

Το πρόστιμο υπογράφεται από τον Αντιπεριφερειάρχη, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι στο συγκρότηµα παραγωγής και εµπορίας αµµωνίας, οξέων και αζωτούχων λιπασµάτων που βρίσκεται στο 8ο χλµ Ε.Ο Καβάλας – Ξάνθης, στη Ν. Καρβάλη, του ∆ήµου Καβάλας, της Π.Ε. Καβάλας,  ο ατμολέβητας 2201 04-05-06-07-08-09, λειτουργεί ενώ το πιστοποιητικό ελέγχου του έχει λήξει (το με αρ. πιστοποιητικού PIR 1507006 της HELLENIC Lloyd’s A.E. με ημερομηνία επανελέγχου έως 20.01.2016), σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3853/2010 (Φ.Ε.Κ. 90 τ.Α’/17.06.2010) και την Υ.Α. οικ.10735/651 (Φ.Ε.Κ. 2656 τ.Β’/28.09.2012).

Να σημειωθεί ότι εντός δεκαπέντε  ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης, που φέρει ημερομηνία 8 Αυγούστου, µπορεί να υποβληθεί προσφυγή κατά της απόφασης, στην Υπηρεσία, για να κριθεί από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας και Θράκης, σύµφωνα µε το άρθρο 227 του Ν.3852/2010.