Ψάχνονται για τις λαϊκές αγορές της Γαλλίας ελληνικές εταιρείες

Ψάχνονται για τις λαϊκές αγορές της Γαλλίας ελληνικές εταιρείες
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Ενδιαφέρον για έναρξη δραστηριότητας σε λαϊκή αγορά της Γαλλίας έχει επιδείξει ελληνική εταιρεία, όπως αναφέρει σε ενημερωτικό της σημείωμα η ελληνική πρεσβεία στο Παρίσι.

Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, η πρεσβεία εξέδωσε σημείωμα στο οποίο εξηγεί τα βήματα και τις προϋποθέσεις που πρέπει να ακολουθήσει οποιαδήποτε εταιρεία από την Ελλάδα ενδιαφέρεται να εισέλθει στην αγορά αυτή.

Όπως αναφέρεται στο σημείωμα αυτό, είναι εφικτή η εγγραφή στο εν λόγω επιμελητήριο μιας εμπορικής εταιρείας που έχει έδρα εντός της Ε.Ε και ασκεί δραστηριότητα στη Γαλλία, διατηρώντας ως έδρα, αυτή της χώρας προέλευσής της.

Για περισσότερες πληροφορίες επί της ειδικών περιπτώσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην υπηρεσία του αρμόδιου Γραφείου CFE -Γραφείο Μητρώου Επιχειρήσεων (Centre de Formalités des Entreprises του CCI Paris Ile-de-France, (http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/formalites) μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/contact-faq/formulaire-cci, σχετικά με τις προϋποθέσεις και το κόστος εγγραφής μιας ελληνικής επιχείρησης.

Η ενδιαφερόμενη ελληνική εταιρεία μπορεί να πραγματοποιήσει εγγραφή στο εν λόγω Γραφείο έχοντας μόνο έναν σύνδεσμο («bureau de liaison») στη Γαλλία, αλλά στην περίπτωση που πρόκειται να ασκηθεί εμπορική δραστηριότητα («activité commerciale») πρέπει να δημιουργηθεί μια οντότητα («entité») στη Γαλλία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ανωτέρω Γραφείο CFE του CCI: «όταν ασκείται εμπορική δραστηριότητα στη Γαλλία, κρίνεται απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα υποκατάστημα/παράρτημα (succursale) της ελληνικής εταιρείας στη Γαλλία.

Προκειμένου να αποκτηθούν ένα αντίγραφο Πιστοποιητικό ύπαρξης k-bis και ένας αριθμός siret (αριθμός αναγνώρισης της εταιρείας) απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

– δύο έντυπα που θα συμπληρωθούν από το εν λόγω Γραφείο

– όσον αφορά τον υπεύθυνο του υποκαταστήματος στη Γαλλία: υπεύθυνη δήλωση αντί ποινικού μητρώου στο πρωτότυπο (déclaration de non-condamnation et de filiation) και φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου εν ισχύ,

– φωτοαντίγραφο του συμβολαίου του εμπορικού ακινήτου (μισθωτήριο συμβόλαιο, συμβόλαιο υπενοικίασης, πράξη παραχώρησης δικαιώματος στο συμβόλαιο με σημείωση της εγγραφής στην εφορία κλπ).

– αντίγραφο των καταστατικών της ελληνικής εταιρείας εν ισχύ και της μετάφρασής τους στα γαλλικά επικυρωμένης από τον υπεύθυνο στη Γαλλία.

– πρωτότυπο έγγραφο του τίτλου ύπαρξης της ελληνικής εταιρείας (βεβαίωση εγγραφής σε μητρώα) και η μετάφρασή του επικυρωμένη από τον υπεύθυνο στη Γαλλία.

– μια επιταγή ύψους 74,10Euro σε όνομα «Greffe du Tribunal de Commerce» (Μητρώο του Εμπορικού Δικαστηρίου στη Γαλλία).

– μία επιταγή ύψους 142 ευρώ σε όνομα CCIR.

Τέλος, οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την έναρξη της διαδικασίας εγγραφής στο εν λόγω Γραφείο είναι οι εξής:

-η επωνυμία, η διεύθυνση της έδρας της εταιρείας και οι δραστηριότητες της ελληνικής εταιρείας στην Ελλάδα,

-η ταχυδρομική διεύθυνση στη Γαλλία

-οι δραστηριότητες στη Γαλλία

-πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και ληξιαρχική πράξη γέννησης (état civil complet) του υπευθύνου στη Γαλλία και του υπευθύνου στην Ελλάδα (μπορεί να είναι και το ίδιο άτομο).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στους κατωτέρω ισότοπους:

-του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Παρισίων και Περιχώρων http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/guest

-του Ομίλου διαχείρισης υπαίθριων λαϊκών αγορών CORDONNIER http://www.groupecordonnier.com/les-formalites.php

-Διαφήμιση-