Ο ρόλος των συμβούλων στην ανάπτυξη ενός συστήματος ανταλλαγής γνώσης

Υποδείξεις για γεωργικούς συμβούλους, ερευνητές και εκπαιδευτές προσφέρει το δίκτυο καινοτομίας EIP-AGRI για την ανάπτυξη ενός συστήματος ανταλλαγής γνώσεων προσαρμοσμένου στις ανάγκες των αγροτών.

Σύμφωνα με την έκθεση της EIP-AGRI καινοτομίας «Συστήματα γεωργικής γνώσης και καινοτομίας – Ενθαρρύνοντας τη δημιουργικότητα και τη μάθηση», το μοντέλο “γραμμικής μεταφοράς γνώσης”, με το οποίο ερευνητές, εκπαιδευτές και τεχνικοί εμπειρογνώμονες αναπτύσσουν λύσεις για γεωργικά προβλήματα τις οποίες, στη συνέχεια, διοχετεύουν στους γεωργούς, γίνεται ολοένα και πιο παρωχημένο.

Η αμοιβαία μάθηση μεταξύ γεωργών είναι ολοένα σημαντικότερη και οι σύμβουλοι αρχίζουν να εργάζονται με διαδραστικές μεθοδολογίες για την καλύτερη στήριξη της καινοτομίας και της αλλαγής, καταγράφεται στην έκθεση. Όπως τονίζεται, όλοι οι εμπλεκόμενοι στα Συστήματα Γεωργικής Γνώσης πρέπει να εστιάσουν στα πραγματικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, καθώς η διαδικασία αυτή θα φέρει εφικτές λύσεις, τις οποίες οι παραγωγοί θα έχουν κίνητρα να τις εφαρμόσουν, καθώς θα έχουν απτά αποτελέσματα.

Συμβουλές

Η έκθεση καταγράφει ότι οι αγροτικοί σύμβουλοι θα πρέπει να:

✱ Προσαρμόζουν τις συμβουλές τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των γεωργών.

✱ Ενισχύουν τους δεσμούς με τους ερευνητές.

✱ Ενεργούν ανεξάρτητα και να φροντίζουν να είναι αξιόπιστοι.

Όσον αφορά τους εκπαιδευτές, η EIP-AGRI προτείνει:

✱ Να βεβαιωθούν ότι όλοι οι γεωργοί είναι κατάλληλα ενημερωμένοι και έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε ευκαιρίες διά βίου μάθησης.

✱ Να προάγουν την αμοιβαία μάθηση και την ανεπίσημη ανταλλαγή γνώσης μεταξύ γεωργών.

✱ Να ενθαρρύνουν περισσότερη καινοτομία στη γεωργική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Συμβουλές, όμως, δίνει η EIP-AGRI και στα μέσα ενημέρωσης για τη συμμετοχή τους στο σύστημα ανταλλαγής γνώσης. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι θα πρέπει:

✱ Να αξιοποιήσουν καλύτερα τα δίκτυα άτυπης ανταλλαγής γνώσης.

✱ Να ενισχύσουν την κάλυψη γεωργικών ζητημάτων και να θέσουν στο επίκεντρο την καινοτομία στη γεωργία.

✱ Να διασφαλίσουν καλύτερη ποιότητα πληροφόρησης σχετικά με τα γεωργικά ζητήματα στα μέσα ενημέρωσης για τους αγρότες.