Στα σκαριά το Διαχειριστικό Σχέδιο Βόσκησης της Δυτικής Ελλάδας

Βασική επιδίωξη η πλήρης απογραφή του καθεστώτος χρήσης και του παραγωγικού δυναμικού με σύγχρονες τεχνολογίες

Το καίριο και ύψιστης σημασίας ζήτημα της διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών σε όλους τους δήμους της Δυτικής Ελλάδας όπου ασκείται εκτατική και ημι-εκτατική κτηνοτροφία, το οποίο παραμένει μέχρι και σήμερα δυσεπίλυτο, αναμένεται να ρυθμιστεί με τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την περιφέρεια.

Πέρα από τα προφανή οφέλη, το σχέδιο για τη διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την κατανομή των δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης και την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται με τα βοσκοτόπια.

Το Διαχειριστικό Σχέδιο Βόσκησης στη Δυτική Ελλάδα, προϋπολογισμού 1.907.568,96 ευρώ, θα αφορά μια έκταση σχεδόν 4,5 εκατ. στρεμμάτων στις περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας

Τι αφορά το ΔΣΒ

Συγκεκριμένα, το σχέδιο αφορά τη σύνταξη μελετών διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών, οι οποίες θα έχουν ως επιδίωξη την αειφορική αξιοποίησή τους, προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Βασική επιδίωξη θα είναι η πλήρης και αντικειμενική απογραφή της φυσιογνωμίας, του καθεστώτος χρήσης και του παραγωγικού δυναμικού των βοσκήσιμων γαιών με σύγχρονες τεχνολογίες, προκειμένου να γίνει ο χωρικός προσδιορισμός, να είναι γνωστή η ακριβής επιφάνειά τους, η αξιόπιστη εκτίμηση της βοσκοϊκανότητάς τους και η λιβαδική κατάσταση. Επίσης, στόχος είναι να καταστεί δυνατή η διαίρεσή τους σε λιβαδικές μονάδες, προκειμένου να κατανεμηθούν στη συνέχεια σε κτηνοτρόφους, ούτως ώστε να εξατομικευτεί η χρήση τους.

Επιπλέον, καθορίζονται τα έργα υποδομής και οι βελτιώσεις βλάστησης που θεωρούνται απαραίτητες για την ανάπτυξη των βοσκήσιμων γαιών και την αύξηση της βοσκοϊκανότητάς τους. Το σχέδιο. ολοκληρώνεται με τον υπολογισμό του κόστους ανάπτυξης και την οργάνωση της διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών και του ζωικού κεφαλαίου.

Στις ενέργειες, που αναλαμβάνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ως φορέας Υλοποίησης, περιλαμβάνονται η οργάνωση και ο σχεδιασμός υλοποίησης του έργου, η σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την ανάθεση του έργου, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών προδιαγραφών του έργου βάσει των πινάκων της Εθνικής Γεωγραφικής Πληροφοριακής Βάσης Δεδομένων Βοσκήσιμων Γαιών, καθώς και η διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών (παραλαβή του έργου, εκτέλεση πληρωμών κ.λπ.).

Η προθεσμία εκπόνησης, υποβολής και έγκρισης του ΔΣΒ είναι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.