Έγκριση 1 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των μικρών νησιών του Αιγαίου

Στην εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε απόφαση (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 1755) που υπογράφει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και αφορά την έγκριση δαπάνης για το Πρόγραμμα στήριξης των μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, κατά το έτος 2016.

Συνολικά εγκρίνονται δαπάνες συνολικού ύψους 1.050.000 ευρώ που περιλαμβάνουν:

α. Δαπάνη ύψους 405.900 ευρώ για την πληρωμή του Φ.Π.Α. που θα καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης των εφοδιασμών, που ορίζονται στο άρθρο 2 της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 321815/29-08-2007 (Β’ 1773) συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης, ύψους 15.000 ευρώ για την πληρωμή Φ.Π.Α. για τη διενέργεια διαγωνισμού πρόσληψης Συμβούλου, για την σύνταξη της ετήσιας έκθεσης του προγράμματος Μ.Ν.Α. 2016,

β. Δαπάνη ύψους 547.000 ευρώ που αφορά την εθνική συμμετοχή για την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής μέσω του Προγράμματος των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους της Ε.Ε., όπως προβλέπεται στο Άρθρο 1, παρ. 4, της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1876/38970 (ΦΕΚ Β’ 542/6-4-2015).

γ. Δαπάνη ύψους 97.100 ευρώ για την πληρωμή των οδοιπορικών εξόδων, εκτός έδρας και εκτός ωραρίου αποζημιώσεων των υπαλλήλων των Περιφερειακών υπηρεσιών που θα διενεργήσουν τους υποχρεωτικούς επιτόπιους ελέγχους για τους εφοδιασμούς του Προγράμματος των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 12, παρ. β, γ και δ της κοινής υπουργικής απόφασης 321815/29.08.2007.

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατανέμεται στις κατά τόπους υπηρεσίες των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους το ποσό των 97.100 ευρώ για την πληρωμή των οδοιπορικών εξόδων, εκτός έδρας και εκτός ωραρίου αποζημιώσεων των υπαλλήλων των Περιφερειακών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για να διενεργήσουν τους υποχρεωτικούς, από τη ισχύουσα νομοθεσία, επιτόπιους ελέγχους για το Πρόγραμμα των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους.

Δείτε εδώ την απόφαση για την έγκριση δαπάνης για το πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους, κατά το έτος 2016