Στο παρά 5 οι διασταυρώσεις δασικών χαρτών με δηλώσεις ΟΣΔΕ

Στο παρά 5 οι διασταυρώσεις δασικών χαρτών με δηλώσεις ΟΣΔΕ

Στο παρά πέντε εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση, που δίνει το πράσινο φως για την έναρξη των διασταυρώσεων των δασικών χαρτών με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Η «ΥΧ» με επανειλημμένα ρεπορτάζ είχε αποκαλύψει πρώτη το πρόβλημα, καθώς, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, πάνω από 440.000 δηλωμένα αγροτεμάχια στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης 2017 επικαλύπτονται ολικώς ή μερικώς με δασικούς χάρτες. Εκτιμάται ότι η επικαλυπτόμενη έκταση με δασικούς χάρτες ξεπερνάει το 1,3 εκατ. στρέμματα! Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στη Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα.

Σύμφωνα με την απόφαση την οποία υπογράφουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Β. Αποστόλου και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σ. Φάμελλος, και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 11/7, καθορίζονται οι «λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 47 (παρ. 5-14) και 47Β του ν. 998/1979 ως ισχύει, που αφορούν δάση, δασικές εκτάσεις, καθώς και εκτάσεις της κατηγορίας 5α του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως ισχύει, που εκχερσώθηκαν για γεωργική εκμετάλλευση χωρίς άδεια της οικείας δασικής αρχής πριν την 11η-6-1975 καθώς επίσης και δάση, δασικές εκτάσεις, καθώς και εκτάσεις της κατηγορίας 5α του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως ισχύει, που εκχερσώθηκαν χωρίς άδεια της οικείας δασικής αρχής μετά την 11η-6-1975 και ως την 7η Μαρτίου 2007, και διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα».

Η κοινή υπουργική απόφαση αφορά στις περιοχές, στις οποίες έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες, στους οποίους οι εκτάσεις εμφαίνονται:

α. ως «δασικές ή χορτολιβαδικές στην παλαιότερη αεροφωτογράφιση» και «άλλης μορφής στην πλέον πρόσφατη αεροφωτογράφιση» (ΔΑ ή ΧΑ) στον πρωτεύοντα χαρακτηρισμό και

β. ως αναδασωτέες (ΑΝ) στον πρωτεύοντα χαρακτηρισμό και ταυτόχρονα ως «δασικές ή χορτολιβαδικές στην παλαιότερη αεροφωτογράφιση» και «άλλης μορφής στην πλέον πρόσφατη αεροφωτογράφιση» (ΔΑ ή ΧΑ) στον δευτερεύοντα χαρακτηρισμό.

Στο πλαίσιο ελέγχου και ενημέρωσης των κατόχων εκτάσεων η Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος χορηγεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ το ψηφιακό περίγραμμα των δασικού εν γένει χαρακτήρα εκτάσεων για τις περιοχές στις οποίες αναρτήθηκαν δασικοί χάρτες.

Στη συνέχεια ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποστέλλει στην Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος και στην ΕΚΧΑ Α.Ε. το γεωχωρικό περίγραμμα του συνόλου των εκτάσεων που έχουν δηλωθεί με Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο (ΟΣΔΕ)

α) το τρέχον (2017)

και β) ενοποιημένο για τα τρία τελευταία έτη (2014-2015-2016), όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από το Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS) του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει τους δικαιούχους που έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, οι οποίοι εμφαίνονται να εμπίπτουν, σύμφωνα με το αρχείο της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, με οποιονδήποτε χαρακτηρισμό, να απευθυνθούν στα Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ) ή τη Δασική Υπηρεσία προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν, κατά τα οριζόμενα στο νόμο.

Όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ, για την εφαρμογή των άρθρων 47 (παρ. 5-14) ή 47Β του ν. 998/1979 όπως ισχύει, εν σχέση με τον αποδιδόμενο χαρακτηρισμό των εκτάσεων στο δασικό χάρτη σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας, συντάσσεται από τους αιτούντες εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα της έκτασης αυτής με συντεταγμένες κορυφών βασισμένες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87, στο οποίο αποτυπώνεται η θέση, τα όρια και το εμβαδόν της έκτασης.

Η ΕΚΧΑ δημιουργεί εφαρμογή, στην οποία έχει πρόσβαση η Δασική Υπηρεσία, προκειμένου η τελευταία να διαπιστώνει μέσω της εφαρμογής αυτής εάν το εξαρτημένο τοπογραφικό που προσκομίζεται και αφορά στην έκταση περιέχεται εντός του ευρύτερου γεωχωρικού περιγράμματος των εκτάσεων που έχουν ενταχθεί στο ΟΣΔΕ, τόσο κατά το τρέχον έτος όσο και σε ένα τουλάχιστον έτος εκ της τελευταίας τριετίας (2014-2015- 2016).

«Το διαβιβαστικό με το οποίο αποστέλλονται, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 2 της παρούσας, τα γεωχωρικά στοιχεία του ΟΣΔΕ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνιστά την απαιτούμενη βεβαίωση, που αφορά συνολικά στις εκτάσεις που έχουν δηλωθεί με Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο ΟΣΔΕ» σημειώνεται συγκεκριμένα.

Αναλυτικά η Κοινή Υπουργική Απόφαση εδώ