Σχέδια Βελτίωσης: Προσοχή εφιστά η ΕΥΕ ΠΑΑ για να μην απενταχθεί μια επένδυση μετά τις 30/11

Διευκρινίσεις προς μελετητές και αγρότες απέστειλε η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ για το τρέχον πρόγραμμα των Σχεδίων Βελτίωσης έτσι ώστε να μην κινδυνεύσουν με απένταξη μετά τις 30 Νοεμβρίου, τα επενδυτικά σχέδια των δικαιούχων ενίσχυσης παραγωγών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία να έχουν οριστικοποιηθεί αιτήματα πληρωμής με τα οποία, αθροιστικά, αιτείται ποσό άνω του 20% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης.

Αναλυτικότερα οι διευκρινίσεις της υπηρεσίας αναφέρουν:

«Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 και την παράγραφο 1 του άρθρου 36 της ΥΑ, σε περίπτωση που μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2022 δεν έχουν οριστικοποιηθεί αιτήματα πληρωμής με τα οποία, αθροιστικά, αιτείται ποσό άνω του 20% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης, το σχέδιο απεντάσσεται και η ενίσχυση που τυχόν έχει καταβληθεί αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.

Σε περίπτωση που κρίνετε ότι οι δαπάνες που έχετε αιτηθεί με τα προηγούμενα αιτήματα πληρωμής αρκούν για την ολοκλήρωση του σχεδίου, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής τροποποίησης ολοκλήρωσης, σύμφωνα με το σημείο «4.7 Ολοκλήρωση επενδυτικού σχεδίου χωρίς την υποβολή αιτήματος πληρωμής» του άρθρου 25 της ΥΑ. 

Συνεπώς, εφόσον α) έχουν εκπληρωθεί οι στόχοι του επενδυτικού σχεδίου, β) η βαθμολογία του σχεδίου παραμένει μεγαλύτερη από αυτή του πρώτου επιλαχόντα και σε κάθε περίπτωση άνω της βαθμολογικής βάσης και γ) πληρούνται οι δεσμεύσεις τους άρθρου 35 της ΥΑ, μπορείτε μέχρι τις 30 Νοεμβρίου να υποβάλετε αίτημα τροποποίησης ολοκλήρωσης με τις ήδη υλοποιηθείσες επενδύσεις. Διευκρινίζουμε ότι για να γίνει αποδεκτή η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου το αίτημα τροποποίησης πρέπει να αξιολογηθεί θετικά. Σε περίπτωση που το αίτημα κριθεί αρνητικά και το ποσοστό υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολείπεται του 20%, το σχέδιο απεντάσσεται και θα απαιτηθεί η επιστροφή της ήδη καταβληθείσας ενίσχυσης ως αχρεωστήτως καταβληθείσα».