Συγκριτική ανάλυση εκμεταλλεύσεων για την ενίσχυση της παραγωγικότητας

Ως ένα εργαλείο που θα μπορούσε να βοηθήσει τους αγρότες να ανταλλάξουν πληροφορίες, πρακτικές και γνώση και με τη βοήθεια των αγροτικών συμβούλων να ενισχύσουν την παραγωγικότητά τους, προτείνεται η συγκριτική ανάλυση από την EIP-AGRI. Συγκεκριμένα, η συγκριτική ανάλυση επιτρέπει στους γεωργούς να συγκρίνουν τα αποτελέσματα της γεωργικής εκμετάλλευσής τους με τα αποτελέσματα άλλων εκμεταλλεύσεων. Οι παράμετροι που υπολογίζονται συνήθως είναι η ποιότητα, ο χρόνος και το κόστος.

Με τη «συγκριτική ανάλυση» προσδιορίζονται βέλτιστες πρακτικές σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και γίνεται σύγκριση με τα αποτελέσματα και τις διαδικασίες άλλων εκμεταλλεύσεων υπό μελέτη, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου της EIP-AGRI για τη συγκριτική ανάλυση.

Με τον τρόπο αυτόν, οι γεωργοί μαθαίνουν τις επιδόσεις τους και, το σημαντικότερο, τον λόγο για τον οποίο ορισμένες γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι επιτυχημένες. Η συγκριτική ανάλυση συνιστά σημαντικό εργαλείο για την ανταλλαγή γνώσης και για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της αειφορίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ενώ μπορεί να αποτελέσει καινοτόμο εργαλείο για τους συμβούλους.

Ένα παράδειγμα συγκριτικής ανάλυσης έχει πραγματοποιηθεί στη Φινλανδία. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της EIP-AGRI, «μια ιδιωτική πρωτοβουλία για την παροχή συμβουλών στη Φινλανδία βοηθά τους γεωργούς να βελτιώνουν τις επιδόσεις της γεωργικής εκμετάλλευσής τους. Περίπου δέκα γεωργοί συγκρίνουν τις βέλτιστες πρακτικές διάφορων γεωργών σε ομάδες συζήτησης, με στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων.

Οι υπεύθυνοι της ομάδας συζήτησης είναι τα κεντρικά πρόσωπα στην εν λόγω διαδικασία ανταλλαγής γνώσεων. Πιο συγκεκριμένα, ενημερώνουν τους γεωργούς σχετικά με τα νεότερα αποτελέσματα ερευνών και μελετών από τις καλύτερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ενθαρρύνουν τους γεωργούς να μιλήσουν περισσότερο. Η εμπιστοσύνη και το ανοιχτό πνεύμα σε μια ομάδα βοηθούν τους γεωργούς να μαθαίνουν περισσότερα για το επάγγελμά τους από άλλους συναδέλφους τους.

Η ομάδα συγκεντρώνει δεδομένα, εντοπίζει τις βέλτιστες πρακτικές και αναζητά θετικές αλλαγές για ειδικά θέματα. Σκοπός είναι η εξοικονόμηση χρόνου και η επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων για τις εκμεταλλεύσεις. Κάθε ομάδα ξεκινά από τη γενική εικόνα μιας εκμετάλλευσης, αναζητώντας κρίσιμα σημεία. Όταν είναι έτοιμη, η ομάδα εργάζεται ώστε να αντιμετωπίσει τα σημεία αυτά το επόμενο 1-1,5 έτος.

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, οι συμμετέχοντες συντάσσουν περίληψη σχετικά με τα όσα έχουν επιτύχει «οι καλύτεροι» και με το τι θα μπορούσαν οι ίδιοι να κάνουν. Η τελική περίληψη περιγράφει τις ενέργειες που έχουν κάνει και το πώς αυτές άλλαξαν τα αποτελέσματά τους.