Έρχεται Ταμείο Αλληλοβοήθειας για τους επαγγελματίες αλιείς το 2019

alieia
-Διαφήμιση-
  • Ανατέθηκε η εκπόνηση της σχετικής μελέτης
  • Αναμένεται να ενεργοποιηθούν ευρωπαϊκά κονδύλια έως 10 εκατ. ευρώ

Στην ίδρυση Ταμείου Αλληλοβοήθειας για τους επαγγελματίες αλιείς της χώρας προχωράει για πρώτη φορά η πολιτεία, με στόχο την αποζημίωση των αλιέων σε περίπτωση που υποστούν οικονομικές απώλειες από ακραία καιρικά φαινόμενα και επαγγελματικά συμβάντα. Σε επτά μήνες από τώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ θα έχουν στα χέρια τους μία ολοκληρωμένη μελέτη που θα αποτελέσει τη βάση, πάνω στην οποία θα μπορεί να συσταθεί το Ταμείο.

Πριν από λίγες ημέρες, το ΥΠΑΑΤ υπέγραψε με την ανάδοχη δικηγορική εταιρεία σύμβαση έργου για την εκπόνηση της μελέτης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ταμείο Αλληλοβοήθειας αποτελεί ένα από τα εργαλεία που αξιοποιεί το υπουργείο από το Επιχειρησιακό Ταμείο Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, και για το οποίο ΕΕ συνεισφέρει μέχρι το ποσό των 10 εκατ. ευρώ.

-Διαφήμιση-

Πιο αναλυτικά, και προκειμένου να εφαρμοστεί το άρθρο 35 του Καν(ΕΕ)508/2014 «Ταμεία αλληλοβοήθειας για δυσμενή καιρικά φαινόμενα και περιβαλλοντικά συμβάντα», αλλά και να ενεργοποιηθεί το μέτρο 3.1.12 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης, βασική προϋπόθεση αποτελεί η δημιουργία του «Ταμείου Αλληλοβοήθειας».

Πρόκειται για πιστοποιημένο Ταμείο από το κράτος-μέλος, εν προκειμένω από την Ελλάδα, σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία, που θα απευθύνεται σε συμβεβλημένους αλιείς και βάσει του οποίου θα λαμβάνουν αποζημιώσεις σε περίπτωση που υποστούν οικονομικές απώλειες του εισοδήματός τους, λόγω δυσμενών καιρικών και περιβαλλοντικών φαινομένων ή ναυτικών ατυχημάτων.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, για την οικονομική ενίσχυση μέσω του ΕΤΘΑ, τα κράτη-μέλη οφείλουν να εξασφαλίσουν ότι θα αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση, ως αποτέλεσμα του συνδυασμού της στήριξης μέσω του Ταμείου Αλληλοβοήθειας με άλλα εθνικά ή ενωσιακά εργαλεία στήριξης ή καθεστώτα ιδιωτικής ασφάλισης.

Σενάριο αποζημιώσεων

Το σκεπτικό των αποζημιώσεων δεν αποκλείεται να στηριχθεί στο αρχικό σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με το οποίο οι χρηµατοδοτικές συνεισφορές θα χορηγούνται µόνο για την κάλυψη απωλειών εξαιτίας δυσµενών καιρικών φαινοµένων, περιβαλλοντικών συµβάντων ή θαλασσίων ατυχηµάτων που υπερβαίνουν το 30% του ετήσιου κύκλου εργασιών συγκεκριµένης επιχείρησης, υπολογιζόµενου µε βάση τον µέσο κύκλο εργασιών της επιχείρησης κατά τα προηγούµενα τρία ηµερολογιακά έτη.

Μελέτη

Η μελέτη ουσιαστικά θα εξετάσει τη δυνατότητα και θα καθορίσει τις διαδικασίες για τη δημιουργία του Ταμείου μέσω συγκριτικής παρουσίασης εναλλακτικών δυνατοτήτων σύστασης και λειτουργίας ταμείων αλληλοβοήθειας στον τομέα της αλιείας. Θα πρέπει να καλύπτει τις διαδικασίες μέχρι και το στάδιο της λήψης της χρηματοδότησης, από ενώσεις προσώπων-επαγγελματιών αλιέων, αλιευτικούς φορείς και νομικά πρόσωπα, προκειμένου να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η προβλεπόμενη χρηματοδότηση από το ΕΠΑλΘ, με την απαραίτητη τεκμηρίωση.

Σημειώνεται ότι η μελέτη θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να εξετάσει τη δυνατότητα συγκρότησης ταμείου αλληλοβοήθειας από ομάδες αλιέων, από επαγγελματικούς αλιευτικούς συλλόγους, Νομικά Πρόσωπα και από τον ΕΛΓΑ.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της μελέτης είναι αφενός η ωρίμανση του θεσμικού πλαισίου για τη δημιουργία Ταμείου Αλληλοβοήθειας αφετέρου η ενεργοποίηση του σχετικού Μέτρου 3.1.12 του ΕΠΑλΘ 2014-2020 και η συνακόλουθη θετική συνεισφορά του, στην προστασία των περιουσιακών στοιχείων των απασχολούμενων στον αλιευτικό κλάδο.

Το έργο περιλαμβάνει δύο φάσεις, που αντιστοιχούν σε δύο παραδοτέα:

Το πρώτο θα περιλαμβάνει την περιγραφή των εναλλακτικών δυνατοτήτων σύστασης και λειτουργίας ταμείων αλληλοβοήθειας με σχετική τεκμηρίωση, τα πρακτικά συναντήσεων με τους αρμόδιους φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους, τον προτεινόμενο κανονισμό λειτουργίας, καθώς και την περιγραφή των σχεδίων των απαραίτητων νομοθετικών προσαρμογών, το οποίο θα παραδοθεί σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Το δεύτερο θα περιλαμβάνει τα πρότυπα των διαδικαστικών εγγράφων καθώς και σχέδια τυχόν απαραίτητων νομοθετικών πράξεων με τη σχετική τεκμηρίωση (σχέδια διοικητικών πράξεων, όπως εγκυκλίων, υπουργικών αποφάσεων, τροπολογία νόμου με την αιτιολογική της έκθεσης, εγχειρίδια/οδηγούς για τη συγκρότηση και λειτουργία των ταμείων, σχέδια καταστατικού ταμείων αλληλοβοήθειας κ.ά.) το οποίο θα παραδοθεί τρεις μήνες μετά το πρώτο, δηλαδή σε επτά μήνες από τώρα.

-Διαφήμιση-