Ταμείο Ανάκαμψης: Ανοίγει την Πέμπτη 15/9 η πλατφόρμα αιτήσεων για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα

Πρεμιέρα κάνει την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου -με την προϋπόθεση να μην υπάρξει στο μεσοδιάστημα νέα απόφαση μετάθεσης ημερομηνίας- το Υποέργο 2 «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα», ύψους 98.111.000 ευρώ, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς ξεκινά η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 (στις 12.00 μ.μ.).

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν:

1. Την Αίτηση Ενίσχυσης.

2. Τον Φάκελο Δικαιολογητικών για την έγκριση της πρότασης.

Η αίτηση, μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών, υποβάλλονται με ψηφιακή υπογραφή (όπου απαιτείται) στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου gov.gr, στην ενότητα Γεωργία και Κτηνοτροφία / Γεωργική Επιχειρηματικότητα, αφού πρώτα ο χρήστης κάνει εγγραφή.

Χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΥΠΑΑΤ, η αξιολόγηση των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 16 Σεπτεμβρίου 2022 και ολοκληρώνεται στις 30 Νοεμβρίου 2022. Τον Οκτώβριο αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου των σχετικών αιτημάτων πληρωμής.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ενισχύονται επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού πληρουμένων σε κάθε περίπτωση των προϋποθέσεων του κατά περίπτωση εφαρμοστέου άρθρου του ΓΑΚ. Οι επενδύσεις έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης και πρέπει να τεκμηριώνονται εγγράφως με σαφή, συγκεκριμένο και επικαιροποιημένο τρόπο στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη.

Συνοπτικά:

Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων όπως ορίζονται στον ΓΑΚ

✱ Κατασκευή και εκσυγχρονισμός ακινήτων.

✱ Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

✱ Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές Α’ υλών και προϊόντων (έτοιμων και ημι-έτοιμων), εντός του χώρου της μονάδας (ηλεκτρικά οχήματα, οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2, οχήματα που εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50g/Km).

✱ Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.

✱ Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αποκτάται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης, υπό προϋποθέσεις.

✱ Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης.

✱ Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.

✱ Δαπάνες για την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής (logistic), υπό προϋποθέσεις.

✱ Άυλες δαπάνες.

Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων, όπως ορίζονται στον ΓΑΚ

✱ Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ.

✱ Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

✱ Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ.

✱ Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση.

✱ Επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων.

✱ Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Δαπάνες όπως ορίζονται στον Καν. 702/2014

✱ Ενισχύσεις ΜΜΕ για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή.

✱ Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων.