Θέμα αύξησης των Συνδεδεμένων στο Συμβούλιο Υπουργών από 9 χώρες

Αίτημα άντλησης πόρων από τον φάκελο των άμεσων ενισχύσεων χωρίς περιορισμό για το έτος ενίσχυσης 2023

Την παράκαμψη του ανώτατου ορίου που έχει τεθεί από τον ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις από τον «κουμπαρά» των άμεσων ενισχύσεων ζητούν 9 κράτη-μέλη, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, προκειμένου να αξιοποιήσουν περισσότερα κονδύλια υπέρ των παραγωγών που συνεχίζουν να πλήττονται από την αύξηση του κόστους παραγωγής.

Παρέκκλιση

Συγκεκριμένα, οι Ελλάδα, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Φινλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία και Σλοβενία, πρόκειται να ζητήσουν κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας στις 30 Ιανουαρίου να δοθεί από την Κομισιόν το πράσινο φως για παρέκκλιση από το ανώτατο όριο της Συνδεδεμένης Εισοδηματικής Στήριξης για το έτος ενίσχυσης 2023, ώστε «να μπορούν να αναδιανείμουν συγκεκριμένο μερίδιο των προκαθορισμένων κονδυλίων των άμεσων ενισχύσεων και να το χρησιμοποιήσουν για να βοηθήσουν τομείς που έχουν ανάγκη με βάση τους κανόνες επιλεξιμότητας όπως αυτοί ορίζονται στα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ, που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» όπως υποστηρίζουν.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, τα κράτη-μέλη μπορούν να διαθέσουν 13% συν 2% (για πρωτεϊνούχα) των πόρων του εθνικού φακέλου του Πρώτου Πυλώνα για τη χορήγηση συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης (με λίγα λόγια το 15% του προϋπολογισμού άμεσων ενισχύσεων). Για την Ελλάδα το Στρατηγικό Σχέδιο προβλέπει απορρόφηση περίπου 12,5% των άμεσων ενισχύσεων (12,2% του συνολικού φακέλου, μείον την ειδική στήριξη για το βαμβάκι, μείον τη μεταφορά στην αγροτική ανάπτυξη) προς τις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις. Ποσοστό χαμηλότερο του 15%.

Τα κράτη-μέλη ζητούν να παρακαμφθεί το ανώτατο αυτό όριο (15%) ώστε να αυξηθεί η μέγιστη οικονομική κατανομή της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης. Όπως εξηγούν: «Η παρέκκλιση αυτή θα έδινε στα κράτη μέλη ένα επιπλέον εργαλείο για να βοηθήσουν τους αγρότες αξιοποιώντας υφιστάμενους, προκαθορισμένους οικονομικούς πόρους, και άρα να μην γίνονται διακρίσεις υπέρ των κρατών-μελών με περιορισμένο περιθώριο ελιγμών στον εθνικό τους προϋπολογισμό».

Νομικό παράθυρο

Σύμφωνα με το σκεπτικό των 9 κρατών-μελών, «με δεδομένο ότι οι δυνατότητες λήψης πρόσθετων δημοσιονομικών πόρων είναι περιορισμένες, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τα κονδύλια των άμεσων ενισχύσεών τους με πιο στοχευμένο τρόπο».

Επικαλούνται λοιπόν, το άρθρο 148 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115, σύμφωνα με το οποίο δύναται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που μπορεί να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του κανονισμού, αλλά είναι απαραίτητες και δικαιολογημένες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Μέτρα που παραμένουν «σε ισχύ για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες».