Τι αλλαγές φέρνει απόφαση Αποστόλου για τα προγράμματα ΟΕΦ

Η νοθεία στο ελαιόλαδο στην ατζέντα της συνάντησης ΕΦΕΤ και ΕΔΟΕΕ
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Αλλαγές στις πληρωμές προγραμμάτων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) φέρνει απόφαση που υπογράφει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, η απόφαση αναφέρει ότι «Μετά την οριστική έγκριση των προγραμμάτων εργασίας και την υπογραφή της σύμβασης κάθε εγκεκριμένη Ο.Ε.Φ., δύναται να λάβει πρώτη δόση προκαταβολής, η οποία ισούται με το μισό ποσό της συνολικής προκαταβολής, η οποία ορίζεται σε ποσοστό έως και 90 % των προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών για κάθε έτος του εγκεκριμένου προγράμματος, μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής και το νόμιμο της εκπροσώπησής της, το αργότερο μέχρι 25 Μαΐου κάθε έτους εκτέλεσης του προγράμματος, στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με κοινοποίηση στη Δ.Α.Ο.Κ. στην οποία εδρεύει.»

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

Η αριθ. 218/7541/21-1-2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τροποποιείται ως εξής:

1.       Το πρώτο εδάφιο της περ. Α της παρ.1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

«Α. Μετά την οριστική έγκριση των προγραμμάτων εργασίας και την υπογραφή της σύμβασης του άρθρου 9 της παρούσας, κάθε εγκεκριμένη Ο.Ε.Φ., δύναται να λάβει πρώτη δόση προκαταβολής, η οποία ισούται με το μισό ποσό της συνολικής προκαταβολής, η οποία ορίζεται σε ποσοστό έως και 90 % των προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών για κάθε έτος του εγκεκριμένου προγράμματος, μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ VII), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής και το νόμιμο της εκπροσώπησής της, το αργότερο μέχρι 25 Μαΐου κάθε έτους εκτέλεσης του προγράμματος, στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με κοινοποίηση στη Δ.Α.Ο.Κ. στην οποία εδρεύει.»

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Β. της παραγράφου 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής: «Β. Κάθε Ο.Ε.Φ. οφείλει να απορροφήσει το σύνολο της πρώτης δόσης της προκαταβολής μέχρι 4 Νοεμβρίου του έτους εκτέλεσης του προγράμματος εργασίας. Η αρμόδια επιτροπή ελέγχου του άρθρου 13 της παρούσας, οφείλει να διενεργήσει τον έλεγχο για την πρώτη δόση της προκαταβολής, πριν τις 15 Νοεμβρίου, και να διαβιβάσει στην Ο.Ε.Φ., εις διπλούν, το πρακτικό τεχνικοοικονομικού ελέγχου και την έκθεση αξιολόγησης. Κατόπιν, κάθε Ο.Ε.Φ., δύναται να ζητήσει την αποδέσμευση της εγγύησης της πρώτης δόσης της προκαταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Χορήγηση της δεύτερης δόσης της προκαταβολής : Μετά την αποδέσμευση των εγγυήσεων της πρώτης δόσης της προκαταβολής, κάθε εγκεκριμένη Ο.Ε.Φ., δύναται να λάβει τη δεύτερη δόση , η οποία ισούται με το υπόλοιπο μισό της συνολικής προκαταβολής της περ. Α ΄ της παρ.1 του παρόντος άρθρου, μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ VII), το αργότερο μέχρι 20 Ιανουαρίου κάθε έτους εκτέλεσης, στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής και το νόμιμο της εκπροσώπησής της.

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε εδώ την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια

-Διαφήμιση-