Στο πλαίσιο του έργου UNICGRAPES θα προσδιοριστεί η ιδιαιτερότητα 5 γηγενών ποικιλιών της Στερεάς Ελλάδας!

Το έργο UNICGRAPES θα εκκινήσει με μια επισκόπηση των εμποδίων και της προοπτικής αξιοποίησης 5 γηγενών ποικιλιών αμπέλου, μέσω συνεντεύξεων με όλα τα οινοποιεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η καινοτόμος προσέγγιση που θα εφαρμοστεί περιλαμβάνει:

• το γενετικό χαρακτηρισμό των 5 γηγενών ποικιλιών της Στερεάς Ελλάδας
• τη σύγκριση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των γηγενών ποικιλιών με αυτά των ξενικών ποικιλιών αναφοράς για την αναγνώριση της διαφορετικότητας τους.
• την ταυτοποίηση & αναλυτική καταγραφή των πτητικών ενώσεων που είναι υπεύθυνες για το αρωματικό προφίλ των οίνων

Ειδικότερα το έργο θα εκκινήσει με μια επισκόπηση των εμποδίων και της προοπτικής αξιοποίησης των εν λόγω ποικιλιών μέσω συνεντεύξεων με όλα τα οινοποιεία της Περιφέρειας.

Έναρξη έργου

Κατά την έναρξη του έργου θα γίνει η επιλογή αμπελώνων και δειγματοληψία φυτικού υλικού για τη μοριακή ταυτοποίηση. Η γενοτύπιση των ποικιλιών θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός «μοριακού profil αναφοράς» το οποίο είναι χρήσιμο για την ταυτοποίηση και κατασκευή δενδρογραμμάτων που θα αποτυπώνουν τη γενετική συγγένεια ή μη των δειγμάτων.

Περίοδος ωρίμανσης

Κατά την περίοδο ωρίμανσης των ραγών θα γίνεται έλεγχος ωρίμανσης (μέσω της ανάλυσης των σακχάρων και pH) και όταν τα σταφύλια φτάσουν στη βέλτιστη τεχνολογική ωριμότητα θα γίνει συγκομιδή των απαιτούμενων ποσοτήτων που θα χρησιμοποιηθούν σε μικρο-οινοποιήσεις.

Οινοποίηση

Ακολούθως, θα γίνουν οι μικροοινοποιήσεις στο πειραματικό οινοποιείο του ΕΟΑΠ καθώς και στα οινοποιεία. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας οινοποίησης θα πραγματοποιηθούν χημικές αναλύσεις και η ποσοτικοποίηση πτητικών ενώσεων (με φασματομετρία μάζας (GC-MS) στους οίνους των αυτόχθονων ποικιλιών η οποία θα δώσει την πιθανή επιρροή των διαφορετικών terroirs και το αρωματικό προφίλ της κάθε ποικιλίας.

Αξιολόγηση

Θα ακολουθήσει οργανοληπτική αξιολόγηση των οίνων από πάνελ που θα αποτελείται από μέλη του ΓΠΑ, από sommelier και opinion leaders.
Η εφαρμογή της παραπάνω μεθοδολογίας θα τροφοδοτήσει με επαρκή στοιχεία τους συντελεστές του αμπελο-οινικού κλάδου της Περιφέρειας για την στοχευμένη αξιοποίηση των γηγενών ποικιλιών.