Χρηματοδότηση επενδύσεων σε αλιευτικούς λιμένες, καταφύγια και ιχθυόσκαλες

Επίσημη κράτηση φορτίου 225 τόνων ζωοτροφών στο τελωνείο του Πειραιά
-Διαφήμιση-

Τη δυνατότητα χρηματοδότησης επενδύσεων που αφορούν την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό αλιευτικών καταφυγίων, αλλά και τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια, περιλαμβανομένων και των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις για τα απόβλητα και τη συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων, δίνει νέα πρόσκληση που τρέχει αυτή την περίοδο.
Η πρόσκληση «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα με προπαρασκευαστικές ενέργειες», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 (ΕΠΑλΘ) απευθύνεται σε δήμους, λιμενικά ταμεία, οργανισμούς λιμένων και περιφέρειες, αλλά και σε όσους φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω.

Στόχος είναι η βελτίωση αφενός της ασφάλειας των αλιέων, αφετέρου της ποιότητας, του ελέγχου και της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων που εκφορτώνονται, η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος κ.ά.
Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ έως τις 31 Οκτωβρίου.

Η συγχρηματοδοτούμενη (δηλαδή η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής) δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την εν λόγω πρόσκληση ανέρχεται σε 5 εκατ. ευρώ και κατανέμεται ανά δράση και μέτρο χρηματοδότησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κοινοτική στήριξη μπορεί να δοθεί για αντίστοιχες υποδομές στην αλιεία εσωτερικών υδάτων, αλλά δεν καλύπτει την κατασκευή νέων λιμένων, νέων τόπων εκφόρτωσης ή νέων ιχθυοσκαλών.

Στo πλαίσιo των δράσεων, μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για ένταξη έργων με προπαρασκευαστικές ενέργειες (μελέτες, έρευνες, απαλλοτριώσεις κ.λπ.), αλλά και να ενταχθούν υποέργα μελετών τεχνικών έργων για την υλοποίηση του βασικού τεχνικού έργου.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης μπορούν να ενταχθούν πράξεις έως και 120% του ύψους της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.