Ενισχύσεις έως 100% για νέους αγρότες μέσα από 7 δράσεις του ΠΑΑ

galatoulas-agrooikonomologosγράφει ο Ιωάννης Γαλάτουλας, αγροτο-οικονομολόγος

 

 

Η πρόσκληση του Μέτρου 6.1 (Νέοι Γεωργοί) σήμανε την έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Η επιλογή αυτή είναι στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του τρέχοντος ΠΑΑ, καθώς οι νέοι γεωργοί αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση για την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο.

Η δημιουργία βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων από Νέους Γεωργούς, οι οποίοι θα συνεχίσουν την ενασχόλησή τους στον αγροτικό τομέα και μετά τη λήξη των δεσμεύσεων που απορρέουν από το πρόγραμμα, αποτελεί βασικό στόχο του ΠΑΑ 2014-2020. Η επιδίωξη στήριξης των Νέων Γεωργών και της δραστηριότητας που αναπτύσσουν καθίσταται εμφανής σε αρκετά από τα επερχόμενα μέτρα.

1Μέτρο 1 (Δράση 1.1.1) – Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης
Πρόκειται για δράση που αφορά αποκλειστικά του δικαιούχους του Μέτρου 6 και καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών. Στόχος είναι η κατάρτιση των δικαιούχων, που εντάσσονται στο Υπομέτρο 6.1, μέσω της μεταφοράς γνώσης και καινοτομίας από κατάλληλους εκπαιδευτές.

2Μέτρο 2 – Γεωργικές συμβουλές
Στο μέτρο των γεωργικών συμβουλών, υπάρχει μέριμνα για τους επιλέξιμους Νέους Γεωργούς, για τους οποίους προβλέπεται ξεχωριστό πακέτο στήριξης. Πρόκειται για το 6ο πακέτο συμβουλών, το οποίο αφορά τους δικαιούχους του Μέτρου 6 και συγκεκριμένα τους εντασσόμενους στα Υπομέτρα 6.1 και 6.3. Το Μέτρο 2 δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους Νέους Γεωργούς, που λογίζονται ως επαγγελματίες αγρότες, να έχουν πρόσβαση σε γεωτεχνική υποστήριξη βελτιώνοντας την απόδοση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και αυξάνοντας τον βαθμό βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, των οποίων ηγούνται. Και σε αυτό το μέτρο η ενίσχυση ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών, επιτρέποντας την πρόσβαση των Νέων Γεωργών σε καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό και εξειδικευμένους συμβούλους.

3Μέτρο 3 – Συστήματα ποιότητας
Στοχεύοντας στην ποιότητα ως το συγκριτικό πλεονέκτημα της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, το Μέτρο 3 ενισχύει, κατά προτεραιότητα, τους Νέους Γεωργούς με ένα κατ’ αποκοπή ποσό ανά έτος, το οποίο δεν ξεπερνά τα 3.000 ευρώ, για κάθε γεωργική εκμετάλλευση. Η ενίσχυση παρέχεται για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών και αποσκοπεί στην εφαρμογή μεθόδων παραγωγής που θα προάγουν προϊόντα που εμφανίζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (ΠΟΠ, ΠΓΕ) ή/και προκύπτουν από την εφαρμογή μεθόδων παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον (Βιολογικά, AGRO 1,2 κ.λπ.).

4Μέτρο 4 (Υπομέτρο 4.1) – Σχέδια βελτίωσης
Το ποσό της ενίσχυσης της εγκατάστασης ενός Νέου Γεωργού από το Υπομέτρο 6.1 δεν επαρκεί για το πλήρες ανάπτυγμα μίας επένδυσης στον πρωτογενή τομέα. Για αυτόν τον λόγο, στο αναμενόμενο Υπομέτρο 4.1 (γνωστό ως Σχέδια Βελτίωσης), οι Νέοι Γεωργοί θα λαμβάνουν το προβλεπόμενο κατά περίπτωση ποσοστό ενίσχυσης προσαυξημένο κατά 10%, με ανώτατο ποσοστό το 75%.

5Μέτρο 5 (Υπομέτρο 5.1) – Πρόληψη και προστασία από καταστροφές
Αφορά στη λήψη μέτρων πρόληψης των κινδύνων που πιθανώς θα οδηγούσαν τον αγρότη σε απώλεια εισοδήματος. Στο πλαίσιο του Υπομέτρου 5.1, ενισχύεται η προμήθεια εξοπλισμού και η εγκατάσταση συστημάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών, ζωικού κεφαλαίου και σταβλικών εγκαταστάσεων. Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται έως το 80% των επιλέξιμων δαπανών για τα φυσικά πρόσωπα. Η πιθανή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης των Νέων Γεωργών, σε ό,τι αφορά τις γεωργικές πρακτικές και τους κινδύνους, οδήγησε στην απόφαση να λαμβάνουν επιπλέον μοριοδότηση στην περίπτωση που αποφασίσουν την υποβολή αίτησης ένταξης στο Υπομέτρο 5.1.

6Υπομέτρο 6.1 – Εγκατάσταση Νέων Γεωργών
Πρόκειται για τη στήριξη της πρώτης προσπάθειας ενός νέου να ιδρύσει μια βιώσιμη γεωργική εκμετάλλευση. Το μέτρο ξεκίνησε το 2016, με την καταβολή της πρώτης δόσης της ενίσχυσης να αναμένεται το 2017. Το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής νέων αιτήσεων ένταξης στις περιφέρειες, όπου το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων δεν έχει απορροφηθεί. Πρόκειται για τις Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και, τέλος, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

7Μέτρο 9 – Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών
Επειδή οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις που ιδρύονται από Νέους Γεωργούς και ειδικά στο πλαίσιο ή με αφορμή τα μέτρα του ΠΑΑ, είναι μικρές και η διαπραγματευτική τους ισχύς περιορισμένη, προκρίνεται η δημιουργία ομάδων ή/και οργανώσεων παραγωγών από Νέους Γεωργούς στο πλαίσιο του Μέτρου 9. Σημαντικό στοιχείο που ενισχύεται σε μία ομάδα παραγωγών είναι η κάλυψη διαχειριστικών δαπανών για μία περίοδο έως πέντε έτη. Πρόκειται για σημαντικές ανελαστικές δαπάνες, που δύσκολα αναλαμβάνει ένας μεμονωμένος παραγωγός, ώστε να προβεί στην ανάπτυξη εμπορικής δραστηριότητας, στην υλοποίηση ενός σχεδίου προβολής και προώθησης κ.λπ. Στο πλαίσιο του Μέτρου 9, δίνεται προτεραιότητα σε οργανώσεις και ομάδες παραγωγών, που αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από μέλη που συμμετέχουν στο Υπομέτρο 6.1.