Χρηματοδότηση μέσω LEADER για τις αγροτικές δεξιότητες

Τους τρόπους με τους οποίους η ΚΑΠ θα ενισχύσει τη θέση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων μέσω της εκπαίδευσης εξετάζουν τα μέλη της θεματικής ομάδας «Ενίσχυση δεξιοτήτων για έναν βιώσιμο αγροτικό τομέα».

Η νεοσύστατη ομάδα στοχεύει στη διερεύνηση των αναγκών και των ευκαιριών που σχετίζονται με την ανάπτυξη αγροτικών δεξιοτήτων και την επικαιροποίησή τους με έμφαση στο αγροτικό εργατικό δυναμικό και την ενίσχυση της θέσης τους στην αγροδιατροφική αλυσίδα.

Τα μέλη της ομάδας πραγματοποίησαν μία ανασκόπηση στη βάση δεδομένων καλών πρακτικών που έλαβαν χώρα με την υποστήριξη και τη χρηματοδότηση του LEADER, με σκοπό να δημιουργηθούν και νέες πρακτικές τέτοιου είδους. Σύμφωνα με τη θεματική ομάδα, η υποστήριξη του LEADER μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων, παρέχοντας τα κεφάλαια για τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την πιστοποίησή τους στην ύπαιθρο. Ένα παράδειγμα, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην ιστοσελίδα του LEADER, αφορά το έργο reLOCALiza, μέσω του οποίου καταγράφηκαν στην Πορτογαλία οι ελλείψεις στις δεξιότητες των αγροτών, με σκοπό να τους βοηθήσει να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές.

Τα αποτελέσματα του έργου βοήθησαν τις τοπικές δημόσιες αρχές να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των αγροτών και να δημιουργήσουν προγράμματα αγροτικών δεξιοτήτων σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά και στη διάθεση αγροτικών προϊόντων. Στην ιστοσελίδα του eu-cap-Network παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα παραδείγματα χρηματοδότησης δεξιοτήτων μέσω της ΚΑΠ, με σκοπό να δοθεί το έναυσμα για περαιτέρω χρηματοδότηση.