ΥΠΑΑΤ: Στρεβλώσεις εις βάρος των παραγωγών διορθώνει το ν/σ για τις αθέμιτες πρακτικές

Με τις τοποθετήσεις των φορέων της αγοράς ξεκινά την Πέμπτη 1η Απριλίου η συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής επί του νομοσχεδίου για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων.

Το νομοσχέδιο εισήχθη στην Επιτροπή την περασμένη Παρασκευή 26 Μαρτίου και αναμένεται να προωθηθεί στην Ολομέλεια την ερχόμενη Τετάρτη 7 Απριλίου. Ενσωματώνει ουσιαστικά στο ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2019/633 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού και, σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αίρει στρεβλώσεις και αδικίες που συνιστούν πηγές ανασφάλειας για τους παραγωγούς ολόκληρης της χώρας.

 Οι διατάξεις του αφορούν ολόκληρη την αγροτική εφοδιαστική αλυσίδα,  «από το αγρόκτημα στο πιρούνι» και, όπως τονίζεται στην επίσημη ενημέρωση του υπουργείου, διορθώνουν τις σημαντικές ανισορροπίες στη διαπραγματευτική ισχύ μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, κυρίως των μεγάλων σούπερ μάρκετ.

 Από τις σημαντικότερες διατάξεις του νομοσχεδίου είναι αυτές που προβλέπουν  ότι αλλοιώσιμα προϊόντα θα εξοφλούνται σε 30 μέρες και τα λοιπά γεωργικά προϊόντα θα εξοφλούνται σε 60 μέρες.  Και αυτό, διότι μέχρι σήμερα, όπως σημειώνεται στην ενημέρωση, διαπιστώνονται αργοπορίες στην εξόφληση προϊόντων που υπερβαίνουν ακόμα και τους έξι μήνες.

 Το σχέδιο νόμου αφορά όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (παραγωγοί, αγοραστές) που συμμετέχουν στην αγροτική εφοδιαστική αλυσίδα («από το αγρόκτημα στο πιρούνι») των γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που μεταποιούνται για να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα. Με βάση το νομοσχέδιο, οι αλλαγές που προωθούνται, αφορούν όλους τους παραγωγούς με τζίρο έως 2 εκατ. ευρώ.

 Στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων παρουσιάζονται συχνά σημαντικές ανισορροπίες στη διαπραγματευτική ισχύ μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

 Οι ανισορροπίες αυτές οδηγούν σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Τέτοιες είναι πρακτικές ή συμβατικοί όροι προς όφελος των αγοραστών, ιδιαίτερα των μεγάλων εφοδιαστικών αλυσίδων με σημαντικό αποτύπωμα στην οικονομία,  που αντίκεινται στην καλή πίστη.

 Η παραγωγή γεωργικών προϊόντων χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα αυξημένη ανασφάλεια, καθώς βασίζεται σε βιολογικές διεργασίες, σε καιρικές συνθήκες κλπ.

 Η αβεβαιότητα αυτή καθιστά ακόμη πιο επιβεβλημένη την προστασία των παραγωγών και των μεταποιητών.

 Ειδικότερα το νομοσχέδιο:

 v  Αφορά μόνο προμηθευτές και αγοραστές των κρατών – μελών (όχι καταναλωτές), καθώς και

 v  γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, τόσο αλλοιώσιμα, δηλαδή αυτά που αλλοιώνονται εντός τριάντα (30) ημερών από τη συγκομιδή, την παραγωγή ή τη μεταποίηση, όσο και λοιπά γεωργικά προϊόντα, τα οποία παρατίθενται σε σχετικό παράρτημα της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 Προβλέπεται ότι:

  •  τα αλλοιώσιμα προϊόντα θα εξοφλούνται σε 30 μέρες
  •  τα λοιπά γεωργικά προϊόντα θα εξοφλούνται σε 60 μέρες  

 Απαριθμούνται:

 Ø  πρακτικές που θεωρούνται εξ ορισμού αθέμιτες και δεν επιτρέπεται να συμπεριληφθούν σε συμφωνία προμηθευτή-αγοραστή

 Ø  πρακτικές που είναι θεμιτές, μόνο εφόσον προβλέπονται με σαφείς και αδιαμφισβήτητους όρους σε συμφωνίες προμήθειας ή σε επακόλουθες συμφωνίες μεταξύ των μερών.

 Προβλέπονται:

  •  αρχές επιβολής για την εφαρμογή του νομοσχεδίου η Επιτροπή Καταπολέμησης Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών του ΥΠΑΑΤ, η οποία και παραλαμβάνει όλες τις καταγγελίες και η Επιτροπή Ανταγωνισμού
  •  διαδικασία καταγγελιών
  •  εμπιστευτικότητα και προστασία της ταυτότητας του καταγγέλλοντος
  •  εκτεταμένες εξουσίες των αρχών επιβολής και κυρώσεις επί των παραβάσεων, συμπεριλαμβανομένων προστίμων ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης  
  •  δυνατότητα λήψης ασφαλιστικών μέτρων
  •  δυνατότητα διαμεσολάβησης
  •  συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών για τη βέλτιστη εφαρμογή των διατάξεων και επανεξέταση του θεσμού ετησίως.