Φοροκίνητρα στις μεγάλες επιχειρήσεις, ρευστό στις μικρές προσφέρει ο νέος Αναπτυξιακός

Τριπλασιασμό των κονδυλίων του Αναπτυξιακού ζητά η Ένωση Επιμελητηρίων

Έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με καινοτόμα χαρακτηριστικά, αλλά και κίνητρα για μεγάλου μεγέθους επενδύσεις που μπορούν να προσελκύσουν άμεσα ξένα κεφάλαια, προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος.

Μεταξύ των κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων είναι η ταχεία αδειοδότηση, ο σταθερός φορολογικός συντελεστής για 12 χρόνια, η επιχορήγηση με την κάλυψη του κόστους της δαπάνης για την επένδυση, η επιδότηση του κόστους για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η χρηματοδότηση του επιχειρηματικού κινδύνου.

Το πλαίσιο των κινήτρων που περιλαμβάνονται στο νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο, το οποίο παρουσιάζει η «Καθημερινή», πριμοδοτεί μεταξύ των επιδοτούμενων κλάδων αυτόν της μεταποίησης, μεγάλο μέρος των κλάδων παραγωγής εμπορεύσιμων αγαθών, με έμφαση στις νέες ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις επενδύσεις καινοτομικού χαρακτήρα, στις συνέργειες και στις δικτυώσεις. Οι δράσεις που προέρχονται από φορείς με αυτά τα χαρακτηριστικά θα δικαιούνται τη μέγιστη ένταση ενισχύσεων του νόμου, όπως η επιδότηση για δαπάνες εκκίνησης, για συμβουλευτικές υπηρεσίες, ή η ενίσχυση άυλων στοιχείων του ενεργητικού με ποσά που μπορεί να φτάσουν έως και το 75% της συνολικής ενίσχυσης, έναντι 50% που παρέχεται για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Από 10% έως 45% του προϋπολογισμού το ύψος της ενίσχυσης

Ο νέος αναπτυξιακός, που στοχεύει στην επανεκκίνηση της οικονομίας, έχει αποσταλεί από το υπουργείο Οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προβλέπει συγκεκριμένα όρια ενισχύσεων με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Ε.Ε. Οπως ορίζεται στο νομοσχέδιο, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο είναι τα 5 εκατ. ευρώ. Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ενισχύσεων σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν μπορούν να υπερβούν τα 10 εκατ. ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 20 εκατ. ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Το ύψος των ενισχύσεων ξεκινά από το 10% της δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου και μπορεί να φθάνει έως και το 45%. Τα ποσοστά είναι χαμηλότερα για τις μεγάλες επιχειρήσεις και αυξάνονται για τις μεσαίες και τις μικρές, με έμφαση στις περιφέρειες της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη Θεσσαλία, στην Ηπειρο, στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στο Βόρειο Αιγαίο. Τα χαμηλότερα ποσοστά ενισχύσεων αναλογούν στην περιφέρεια της Αττικής, στο Νότιο Αιγαίο και στη Στερεά Ελλάδα.

Πηγές χρηματοδότησης του νέου αναπτυξιακού νόμου είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά με δεδομένα τα στενά δημοσιονομικά περιθώρια η κυβέρνηση επιδιώκει την κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων, μέσω ταμείων συμμετοχών που θα μοχλεύουν ιδιωτικούς πόρους.

Υπαγωγή υπό προϋποθέσεις για μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Στο καθεστώς ενισχύσεων του νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας, με έμφαση τη μεταποίηση, μεγάλο μέρος των κλάδων παραγωγής εμπορεύσιμων υπηρεσιών και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και λοιπών υπηρεσιών και της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Αντίθετα, εκτός του καθεστώτος ενισχύσεων είναι ο τομέας των μεταφορών, της ναυπήγησης, της συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού –εκτός των υπηρεσιών αφαλάτωσης αποκλειστικά με χρήση ΑΠΕ–, των κατασκευών, της ακίνητης περιουσίας, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο –με εξαίρεση τον τομέα των logistics–, των δραστηριοτήτων εστίασης, των ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών δραστηριοτήτων, των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, της διαφήμισης, των χρηματοπιστωτικών και των ασφαλιστικών υπηρεσιών, των ταξιδιωτικών γραφείων, των τυχερών παιχνιδιών. Ειδικά στον τομέα της ενέργειας, που δεν υπάγεται στο καθεστώς ενισχύσεων, μπορεί κατ’ εξαίρεση να ενταχθούν επενδυτικά σχέδια στον τομέα της παραγωγής ή συμπαραγωγής και διανομής θερμότητας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και από μικρά υδροηλεκτρικά έργα. Επίσης κατ’ εξαίρεση στον τομέα των μεταφορών, που δεν εντάσσεται, μπορούν να ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια για μαρίνες και υδατοδρόμια.

Σε ό,τι αφορά τις ενισχύσεις σε όρους μεγέθους της επιχείρησης, η πρώτη βασική ομάδα στόχος του νέου αναπτυξιακού νόμου είναι οι νέες δυναμικές, καινοτόμες και εξωστρεφείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όσες δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία, καθώς και οι δράσεις δικτυώσεων. Η δεύτερη ομάδα στόχος είναι οι μεγάλες επενδύσεις μείζονος μεγέθους, όπως χαρακτηρίζονται, που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20 εκατ. ευρώ και δημιουργούν τουλάχιστον μία θέση εργασίας ανά εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης. Στο καθεστώς επένδυσης μείζονος μεγέθους παρέχεται η δυνατότητα παγιοποίησης του φορολογικού συντελεστή στο ύψος που ισχύει κατά την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής για 12 χρόνια. Εναλλακτικά, ο φορέας μπορεί με την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης να κάνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής με ποσοστό ενίσχυσης 10% επί των επιλέξιμων δαπανών και έως του ποσού των 5 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες που ενισχύονται είναι οι επενδύσεις σε ενσώματα στοιχεία του ενεργητικού, όπως η κατασκευή, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων (σε ποσοστό έως και 50% της επιλέξιμης δαπάνης), η αγορά παγίων στοιχείων, η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων και σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού, τα μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης. Αντικείμενο ενίσχυσης είναι επίσης και οι επενδύσεις σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως η μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας, συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας. Αντίθετα δεν ενισχύονται τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης, η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων, επίπλων και γραφείων, η αγορά οικοπέδων και η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στον φορέα της επένδυσης.

Στην περίπτωση που οι ενισχυόμενες δαπάνες υπολογίζονται με βάση το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος, πρέπει το επενδυτικό έργο να συνεπάγεται καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων, η πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας να πραγματοποιηθεί εντός τριών ετών από την περάτωση των εργασιών, και κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται, να διατηρείται για πέντε τουλάχιστον χρόνια ή τρία, σε περίπτωση που πρόκειται για μικρομεσαία επιχείρηση.

Ο κατάλογος με τις ενισχύσεις

Τα είδη ενισχύσεων που προβλέπονται στον νέο αναπτυξιακό νόμο και τα οποία μπορεί να παρασχεθούν μεμονωμένα ή συνδυαστικά είναι τα εξής:

  • Φορολογική απαλλαγή, που συνίσταται στη μερική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος, με βάση τα προ φόρων κέρδη από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό στην αξία των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου που ενισχύεται ή επί του συνόλου των καταβαλλόμενων μισθωμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης για την απόκτηση της χρήσης καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού.
  • Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Το 50% της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την υλοποίηση του 50% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου και με την προϋπόθεση ότι ο επιχειρηματίας έχει χρησιμοποιήσει το σύνολο της ίδιας συμμετοχής. Το υπόλοιπο καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
  • Επιδότηση έως και 7 χρόνια της χρηματοδοτικής μίσθωσης, που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού.
  • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης μέσω της κάλυψης από το Δημόσιο του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας.
  • Σταθερό φορολογικό συντελεστή για 12 χρόνια.
  • Ταχεία αδειοδότηση με διαδικασίες fast track.
  • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών είτε με τη μορφή ιδίων κεφαλαίων, δανείων για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου ή εγγυήσεων για την κάλυψη των ζημιών από τις επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου.

Το ελάχιστο ύψος που πρέπει να έχει μια επένδυση για να πάρει κρατική ενίσχυση είναι 500.000 ευρώ εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, 250.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και σχηματισμούς συνέργειας και δικτύωσης (clusters) και 150.000 ευρώ για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Η καταβολή της ενίσχυσης ή η χρήση της ωφέλειας μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε εφάπαξ με τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, είτε σταδιακά υπό προϋποθέσεις.

Οι επενδυτές που θα ωφεληθούν από τον αναπτυξιακό νόμο υποχρεούνται να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης, καθώς και να μη διακόψουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσής της εάν πρόκειται για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή 5 έτη εάν πρόκειται για μεγάλες επιχειρήσεις. Αντίστοιχα υποχρεούνται να αποκτούν την κυριότητα του μισθωμένου εξοπλισμού μετά τη λήξη της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, να μη μεταβιβάζουν πάγια περιουσιακά στοιχεία, να διατηρήσουν την επένδυση στην περιοχή στην οποία χορηγείται η ενίσχυση για τρία ή πέντε έτη –ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης– καθώς και να μη συγχωνευθούν ή απορροφηθούν από άλλη εταιρεία.

Πηγή: Καθημερινή