Κατατέθηκε πρόταση για την προστασία και τη διαχείριση του Μαινάλου

Ξεπερνά τα 3μισι εκατ. ευρώ ο συνολικός προϋπολογισμός της

Πρόταση για την προστασία και τη διαχείριση του Μαινάλου με τίτλο “Ολοκληρωμένη διαχείριση και διατήρηση της περιοχής NATURA Μαινάλου και του είδους προτεραιότητας Callimorpha quadripunctaria” κατατέθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE, στις 7 Οκτωβρίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανέρχεται στα 3.617.913 ευρώ, με τη χρηματοδότηση που ζητείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι 75%. Πρόκειται για μια πρόταση μεγάλης κλίμακας, η οποία εφόσον εγκριθεί, αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά στην προστασία του Μαινάλου, αλλά και στην πορεία ανάπτυξης της Αρκαδίας γενικότερα.

Συνολικός στόχος της πρότασης αποτελεί ο σχεδιασμός ενός πλαισίου ολοκληρωμένης διαχείρισης της περιοχής NATURA 2000 (GR2520001- OROS MAINALO), αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Μαινάλου, ο οποίος θα περιλαμβάνει τόσο τα προστατευόμενα είδη χλωρίδας και πανίδας και τους οικοτόπους που αυτά απαρτίζουν, όσο και τις αναπτυσσόμενες ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Στο επίκεντρο θα τεθεί το ζήτημα της ενίσχυσης των προαναφερθεισών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος. Οι ανωτέρω επιδιώξεις συνθέτουν το πακέτο της πρότασης που κατατέθηκε στο πρόγραμμα LIFE, το οποίο είναι το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο που παρέχει στήριξη σε δράσεις για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, σε όλα τα κράτη-μέλη, την περίοδο 2014-2020.

Σε δεύτερο επίπεδο, η πρόταση αποσκοπεί στην επίδειξη μιας πρακτικής αειφορικής διαχείρισης, για την οποία υπάρχει η επιδίωξη να λειτουργήσει ως πρότυπο και να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές NATURA 2000, σε ορεινούς όγκους, στον ελληνικό χώρο.

Ένας αρκετά μεγάλος αριθμός φορέων συντονίζεται και συμμετέχει ενεργά στην πρόταση αυτή. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους Δήμους Τρίπολης, Γορτυνίας και Μεγαλόπολης, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Πανεπιστήμιο Πατρών, τα ερευνητικά ιδρύματα Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και ΕΛΓΟ – Δήμητρα και την Αναπτυξιακή Βόρειας Πελοποννήσου. Επιπλέον, η υλοποίηση θα υποστηρίζεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Tμήμα Bιολογίας) και τοπικούς φορείς (ΣΑΟΟ και ΚΟΙΝΣΕΠ Μαίναλο). Ο συντονισμός του έργου γίνεται από την εταιρεία συμβούλων DATAGRID.

Αναλυτικότερα, οι στοχεύσεις της πρότασης είναι οι εξής:

  • Ανάδειξη του Πάρκου Μαινάλου ως ενιαίας και συνεκτικής γεωγραφικής και περιβαλλοντικής ενότητας που χρήζει προστασίας, σε συνδυασμό με σχέδιο δράσης ενίσχυσης παραδοσιακών δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη βιοποικιλότητα
  • Προστασία του είδους προτεραιότητας Callimorpha quadripunctaria και του περιβάλλοντος διαβίωσής της, καθώς και των χαρακτηριστικών ειδών που ευδοκιμούν στην περιοχή, όπως η Κεφαλληνιακή Ελάτη και ενίσχυση και προστασία της βιοποικιλότητας της περιοχής.
  • Εξισορρόπηση της σχέσης μεταξύ διατήρησης της φύσης και άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στα δασικά διάκενα και προσέγγιση χρήσεων γης στην περιοχή με γνώμονα τον ιδιαίτερο περιβαλλοντικά χαρακτήρα της.
  • Αποτελεσματική ενεργειακή διαχείριση του Πάρκου Μαινάλου.
  • Εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας (PRIORITISED ACTION FRAMEWORK FOR NATURA 2000 – PAF GREECE) στη διαχείριση της περιοχής NATURA 2000.
  • Προώθηση του εναλλακτικού και πεζοπορικού τουρισμού με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και ταυτόχρονη ανάδειξη των χαρακτηριστικών της περιοχής και των προστατευόμενων ειδών.
  • Ανάπτυξη συστήματος ελέγχου για την πρόληψη και τον περιορισμό φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, καθώς και την παρακολούθηση κρίσιμων περιβαλλοντικών δεικτών.
  • Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας ώστε να είναι συμμέτοχη στην προστασία του Μαινάλου.
  • Προώθηση μιας περιβαλλοντικά κατάλληλης, κοινωνικά επωφελούς και οικονομικά βιώσιμης διαχείρισης του δάσους μέσω της πιστοποίησης δασικών προϊόντων (π.χ. ξυλεία).