Οι νέοι αγρότες, το μέλλον της παραγωγής

Η ηλικία του επικεφαλής μιας αγροτικής εκμετάλλευσης αποτελεί βασικό προσδιοριστικό παράγοντα της δυναμικής που εμφανίζει

Η μείωση του αριθμού των νέων αγροτών κρίνεται ως απειλή για την αγροτική ανάπτυξη μιας χώρας για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ο μικρός αριθμός νέων αγροτών οδηγεί σε μικρή ανταγωνιστικότητα, καθώς οι νέοι έχουν έφεση στις επενδύσεις και στην εισαγωγή καινοτομιών. Δεύτερον, διότι η άρνηση των νέων να ενταχθούν στο επάγγελμα και η αδυναμία διαδοχής ενδέχεται να οδηγήσει στην κατάρρευση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.

Πρόσφατα στατιστικά δεδομένα επιβεβαιώνουν την ορθότητα των παραπάνω συμπερασμάτων: Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις των νέων αγροτών εμφανίζουν υψηλότερη οικονομική αποτελεσματικότητα και προοπτική από τις αντίστοιχες των ηλικιωμένων.

Οι νέοι το μέλλον  της παραγωγήςΠιο συγκεκριμένα, οι νέοι αγρότες κάτω των 35 ετών, σε σύγκριση με την ηλικιακή ομάδα των αγροτών που είναι 65 ετών και άνω, αξιοποιούν κατά 16% περισσότερη αγροτική γη από τον συνολικό μέσο όρο. Επίσης, χρησιμοποιούν 11% περισσότερες μονάδες εργασίας. Τέλος, η αξία του προϊόντος που παράγουν είναι αυξημένη κατά 19%.

Τα παραπάνω στοιχεία εξηγούν την υψηλή παραγωγικότητα των εκμεταλλεύσεων των νέων, τόσο ως ποσοστό του παραγόμενου προϊόντος ανά μονάδα απασχόλησης, όσο και της αγροτικής γης που αξιοποιείται ανά απασχολούμενο.

Για όλους αυτούς του λόγους, η ηλικία του επικεφαλής μιας αγροτικής εκμετάλλευσης αποτελεί βασικό προσδιοριστικό παράγοντα της δυναμικής που εμφανίζει. Η επιτακτική ανάγκη για ενίσχυση του κλάδου αποτελεί προτεραιότητα για όλους τους φορείς που σχετίζονται με την αγροτική ανάπτυξη, όπως και για την ΚΑΠ που, μέσω του δεύτερου πυλώνα, προέβη σε μεταρρυθμίσεις και στη δημιουργία νέων αναπτυξιακών αγροτικών προγραμμάτων, που στοχεύουν στην ένταξη σχεδόν 180.000 νέων αγροτών, μέχρι και το 2020.

Χριστίνα Καραβοκύρη