Υπάρχει χρηματοδότηση για βελτίωση αγροτικής οδοποιίας, είτε μέσω φορέα (π.χ. συνεταιρισμού), είτε μέσω ιδιωτών;

-Διαφήμιση-
Υπάρχει χρηματοδότηση για βελτίωση αγροτικής οδοποιίας, είτε μέσω φορέα (π.χ. συνεταιρισμού), είτε μέσω ιδιωτών;

Γιάννης, Λέσβος

Στο πλαίσιο του Μέτρου 4, προβλέπεται μια σειρά επενδυτικών δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση των αγροτικών υποδομών, μεταξύ των οποίων η Δράση 4.3.3 για τη διάνοιξη του δασικού οδικού δικτύου και η Δράση 4.3.4 για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Όμως, σε όλες τις περιπτώσεις, ως δικαιούχοι ορίζονται οι δημόσιοι φορείς που έχουν την αρμοδιότητα υλοποίησης της σχετικής δράσης και όχι κάποιοι άλλοι ιδιωτικοί φορείς.