10+1 απαντήσεις για την Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών

Σε εξέλιξη είναι η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του υποέργου «Αναδιάρθρωση καλλιεργειών» του Ταμείου Ανάκαμψης, ύψους 166.720.000 ευρώ. Η προθεσμία λήγει στις 30 Δεκεμβρίου 2022. Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν:

1. Την αίτηση ενίσχυσης.

2. Τον φάκελο δικαιολογητικών για την έγκριση της πρότασης.

Η αίτηση μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών υποβάλλονται με ψηφιακή υπογραφή (όπου απαιτείται) στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου, www.gov.gr, στην ενότητα Γεωργία και Κτηνοτροφία/Γεωργική Επιχειρηματικότητα, αφού πρώτα ο χρήστης κάνει εγγραφή.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την οριστικοποίηση των πρώτων αιτήσεων ενίσχυσης για την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης.

Ακολουθούν 10+1 ερωτήσεις και απαντήσεις που συντάχθηκαν από τον Φορέα Υλοποίησης της δράσης (ΦΥ), αλλά και χρήσιμες πληροφορίες για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.

1 Στον συλλογικό φορέα που θα υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στο υποέργο, θα μπορούν να συμπεριληφθούν μόνο οι παραγωγοί που καταθέτουν ΕΑΕ; Αν ναι, σύμφωνα με την ΕΑΕ 2022 θα γίνεται η ένταξή τους στο συλλογικό σχήμα; Αν λαμβάνεται υπόψη η ΕΑΕ του 2022, έχει σημασία η καλλιέργεια, που δηλώνει στο αγροτεμάχιο, που θέλει να εντάξει ο παραγωγός στο πρόγραμμα; Θα μπορεί να το αναδιαρθρώσει με όποια καλλιέργεια θέλει, ανεξάρτητα από το τι είναι δηλωμένο; Επίσης, τι ισχύει στην περίπτωση που ο συλλογικός φορέας είναι υπό σύσταση;

Στο παρόν υποέργο, επιλέξιμα για αναδιάρθρωση είναι τα αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί από τα μέλη του Συλλογικού Σχήματος, στην ΕΑΕ 2021, αποκλειστικά με δενδρώδη καλλιέργεια. Η αναδιάρθρωση των αγροτεμαχίων αυτών μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε δενδρώδη καλλιέργεια επιθυμεί το μέλος του Συλλογικού Σχήματος, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του Συλλογικού Σχήματος και πάντα σύμφωνα με τη μελέτη του πανεπιστημιακού φορέα. Στην περίπτωση υπό σύσταση συλλογικού φορέα, λαμβάνονται υπόψη οι ΕΑΕ 2021 που έχουν υποβάλει τα μελλοντικά μέλη του φορέα.

2 Αγροτεμάχιο που στην ΕΑΕ 2021 είναι δηλωμένο ως δενδρώδης καλλιέργεια και στην ΕΑΕ 2022 ως αγρανάπαυση, έχει δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης; Μπορεί σε αυτή την περίπτωση το μέλος του συνεταιρισμού να αιτηθεί μόνο τις δαπάνες για αγορά και εγκατάσταση δενδρυλλίων και όχι για την εκρίζωσή τους;

Η εκρίζωση των δενδρυλλίων θεωρείται ως έναρξη εργασιών και, επομένως, στην περίπτωση αυτή, δεν τηρείται ο «χαρακτήρας κινήτρου» και τα εν λόγω αγροτεμάχια δεν μπορούν κριθούν επιλέξιμα.

3 Στην περίπτωση που ο κάτοχος του αγροτεμαχίου το 2021 είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον κάτοχο το 2022, τι συμπληρώνουμε στο σχετικό αρχείο με τη λίστα των αγροτεμαχίων;

Το όνομα του παραγωγού που έκανε την ΕΑΕ 2021 δεν αναγράφεται στη λίστα αγροτεμαχίων. Στην περίπτωση που αναφέρεται, στη στήλη του «Ιδιοκτησιακού Καθεστώτος» συμπληρώνεται «Μισθωμένο».

4 Σε περίπτωση που δικαιούχος είναι συλλογικό σχήμα, π.χ. Ομάδα Παραγωγών, όλα τα μέλη του θα πρέπει να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση των καλλιεργειών τους ή μπορεί να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση μόνο κάποια μέλη; Στη δεύτερη περίπτωση που μόνο κάποια από τα μέλη της Ομάδας Παραγωγών προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση, υπάρχει κάποιο ποσοστό που θα πρέπει να τηρηθεί;

Το υποέργο δεν θέτει ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης το σύνολο των μελών του συλλογικού φορέα. Μπορούν να συμμετέχουν μόνο κάποια από τα μέλη, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του συλλογικού σχήματος. Το υποέργο δεν θέτει κάποιον περιορισμό σχετικά με το ποσοστό συμμετοχής των μελών ενός συλλογικού σχήματος. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται τα κατώτερα και ανωτέρα όρια του προϋπολογισμού κάθε πρότασης, που θέτει η πρόσκληση.

5 Όταν μέλος του συνεταιρισμού εκριζώνει (εσπεριδοειδή) και φυτεύει (ακτινίδια) ή και το αντίθετο εκριζώνει (ακτινίδια) για να φυτεύσει (εσπεριδοειδή) και ο συνεταιρισμός δουλεύει μόνο ακτινίδια, θα είναι επιλέξιμα τα αγροτεμάχια και στις δυο περιπτώσεις αντίστοιχα;

Ναι, είναι επιλέξιμα, εφόσον έχουν δηλωθεί στην ΕΑΕ 2021, με δενδρώδεις καλλιέργειες και τηρούνται οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις του υποέργου.

6α) Τα μέλη που θα συμμετέχουν στο υποέργο θα πρέπει να αποφασιστούν κατά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης ή μπορούν και αργότερα; β) Η ενίσχυση καταβάλλεται στην Ο.Π. και αυτή διανέμει το ποσό που αναλογεί σε κάθε παραγωγό ανάλογα με τα στρέμματα που έχει ή οι δαπάνες γίνονται από τους παραγωγούς και προσκομίζουν τα παραστατικά στην Ο.Π. ώστε να γίνει η εκταμίευση της ενίσχυσης;

α) Κατά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης θα πρέπει να έχουν οριστεί τα αγροτεμάχια που θα αναδιαρθρωθούν και να έχει συμπληρωθεί ο σχετικός πίνακας. Επομένως, τα μέλη του συνεργατικού σχήματος που θα συμμετέχουν στο υποέργο ορίζονται από την αρχή. Μετά την έγκριση της αίτησης ενίσχυσης, το συνεργατικό σχήμα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει μέχρι δύο αιτήματα τροποποίησης για ουσιώδεις διαφοροποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όπως είναι η αλλαγή των αγροτεμαχίων που θα συμμετέχουν στην αναδιάρθρωση καλλιεργειών. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του υποέργου και, ειδικότερα, τα συμμετέχοντα αγροτεμάχια, να έχουν δηλωθεί στην ΕΑΕ 2021, με δενδρώδη καλλιέργεια.

β) Οι δαπάνες πραγματοποιούνται από το συνεργατικό σχήμα, για λογαριασμό των παραγωγών-μελών του σχήματος. Η ενίσχυση καταβάλλεται στο συνεργατικό σχήμα.

7Εάν μία ΑΕΣ, η οποία αποτελείται από Ένωση Συνεταιρισμών, υποβάλει αίτηση, ο μέγιστος προϋπολογισμός δύναται να είναι 1.000.000 ευρώ; Εάν υποβάλουν ξεχωριστές αιτήσεις οι συνεταιρισμοί, ο μέγιστος προϋπολογισμός δύναται να είναι 1.000.000 ευρώ ανά πρόταση;

Ναι, με την προϋπόθεση ότι το ποσό της ενίσχυσης δεν ξεπερνά τα 500.000 ευρώ για κάθε μία από τις αιτήσεις των μεμονωμένων συνεταιρισμών και τηρούνται οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις του υποέργου.

8 Σχετικά με τη λίστα προαπαιτούμενων και συστάσεων για τον φάκελο αξιολόγησης, πότε πρέπει να υποβληθούν; Ποια η διαφορά μεταξύ προαπαιτούμενων και συστάσεων; Οι συστάσεις είναι προαιρετικές στην υλοποίησή τους, ενώ τα προαπαιτούμενα είναι απαραίτητα;

Τα «προαπαιτούμενα», που περιλαμβάνονται στη μελέτη του πανεπιστημιακού φορέα, προσκομίζονται είτε κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης, εφόσον είναι διαθέσιμα, είτε σε αντίθετη περίπτωση κατά το στάδιο της αξιολόγησης. Κατ’ εξαίρεση, το «έγγραφο ταυτότητας και φυτοϋγείας φυτικού υλικού – δενδρυλλίων» προσκομίζεται στο αίτημα πληρωμής που αφορά την αγορά των δενδρυλλίων. Οι «συστάσεις» αφορούν στοιχεία που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την επιτυχή επιλογή ενός πλάνου αναδιάρθρωσης και δεν αφορούν στοιχεία που θα πρέπει να υποβληθούν στο πλαίσιο του υποέργου.

9 Σχετικά με το κριτήριο επιλεξιμότητας «Ωριμότητα Σχεδίου», το 20% των επιλέξιμων δαπανών δύναται να καλυφθεί εξ ολοκλήρου με δανειοδότηση ή πρέπει να καλύπτεται αποκλειστικά από ιδία συμμετοχή;

Η ιδιωτική συμμετοχή (δηλαδή η διαφορά μεταξύ του επιλέξιμου προϋπολογισμού και της δημόσιας ενίσχυσης) δύναται να καλύπτεται με ιδία κεφάλαια ή/και τραπεζικό δανεισμό με την προϋπόθεση ότι το 20% των επιλέξιμων δαπανών αποτελεί ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.

10 Η πλήρης εδαφολογική ανάλυση και η ανάλυση ποιότητας νερού πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε αγροτεμάχιο που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα; Πρέπει να προσκομίσουμε τα αντίστοιχα έγγραφα ως απαραίτητα δικαιολογητικά;

Η «εδαφολογική ανάλυση» αφορά κάθε αγροτεμάχιο που συμμετέχει στο υποέργο, με εξαίρεση την περίπτωση όμορων αγροτεμαχίων για τα οποία μπορεί να γίνει δεκτή μία ανάλυση. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες των αναλυτικών εργαστηρίων. Η «ανάλυση ποιότητας νερού» αφορά κάθε υδροληψία από την οποία θα αρδεύονται τα αγροτεμάχια που θα συμμετέχουν στο υποέργο. Τα αντίστοιχα έγγραφα θα πρέπει να προσκομιστούν το αργότερο κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης.

11 Αν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος ακυρωθεί κάποια επιλέξιμη δαπάνη, με αποτέλεσμα να μειωθεί ο αιτούμενος προϋπολογισμός < 500.000 ευρώ (κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός για εισαγωγή στο μέτρο), θα ακυρωθεί ολόκληρο το επενδυτικό σχέδιο ή μόνο η συγκεκριμένη δαπάνη;

Η συγκεκριμένη δαπάνη θα αξιολογηθεί ως μη επιλέξιμη, αλλά δεν θα απενταχθεί ολόκληρο το επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αποδεικνύεται ότι ο δικαιούχος δεν δημιούργησε τεχνητά τις προϋποθέσεις, προκειμένου να ενταχθεί στο υποέργο.

Χρήσιμα

✱ Η κάλυψη της απώλειας εισοδήματος δεν είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο του υποέργου.

✱ Το αγροτεμάχιο είναι επιλέξιμο εφόσον έχει δηλωθεί στην ΕΑΕ 2021, ως δενδρώδης καλλιέργεια, από τον προκάτοχο του αγροτεμαχίου.

✱ Η φύτευση λιγότερων ή περισσότερων δένδρων σε σχέση με τον ελάχιστο ή μέγιστο αριθμό δένδρων που ορίζει η μελέτη του πανεπιστημιακού φορέα δεν είναι επιλέξιμη.

✱ Το υποέργο δεν θέτει ως προϋπόθεση συμμετοχής την απόδειξη της παραγωγικής ηλικίας της δενδροκαλλιέργειας που θα αναδιαρθρωθεί.

✱ Το υποέργο δεν θέτει ως προϋπόθεση το σύστημα παλμέτας – γραμμική φύτευση. Σε περίπτωση, όμως, που επιλεγεί ελεύθερο σύστημα φύτευσης, δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες για σύστημα υποστήριξης.

✱ Το υποέργο δεν θέτει ως προϋπόθεση τα αγροτεμάχια που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης να περιέλθουν με οποιονδήποτε τρόπο στον ΑΦΜ του συλλογικού σχήματος που θα υποβάλει αίτηση ενίσχυσης. Το υποέργο θέτει όμως ως προϋπόθεση τη σύναψη συμφωνητικού μεταξύ του δικαιούχου (συλλογικού σχήματος) και των παραγωγών – μελών του, που θα αφορά κατ’ ελάχιστον: α) την υλοποίηση της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών από τον δικαιούχο (συλλογικό σχήμα) για λογαριασμό των παραγωγών – μελών του και την παραχώρηση των παγίων στοιχείων (δενδρύλλια, σύστημα υποστήριξης κ.λπ.) σε αυτούς, και β) την υποχρέωση των παραγωγών – μελών να παραμείνουν μέλη του δικαιούχου (συλλογικού σχήματος), τουλάχιστον για έξι έτη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Οι παραγωγοί-μέλη συνεχίζουν να δηλώνουν τα αγροτεμάχια στη δική τους ΕΑΕ, να πληρώνουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές και να λαμβάνουν αποζημιώσεις και επιδοτήσεις που αντιστοιχούν σε αυτά.

✱ Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την 31η Μαΐου 2025, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης έγκρισης ενίσχυσης.