Με 13 παραδείγματα απαντούν οι Διαχειριστικές Αρχές στον τρόπο εφαρµογής του Στρατηγικού Σχεδίου

Πώς ένας παραγωγός θα υπολογίσει την αναδιανεμητική του ενίσχυση; Σε ποιο ύψος θα διαμορφωθεί το συνολικό ποσό ενίσχυσης ενός προβατοτρόφου το 2023 και το 2026; Πώς ένας παραγωγός θα τηρεί την αιρεσιμότητα σε περίπτωση υποχρεωτικής φυτικής κάλυψης; Τι θα ισχύει με την αμειψισπορά; Πώς υπολογίζεται η ενίσχυση όταν εφαρμόζεται κάποιο Οικολογικό Σχήμα;

Απαντήσεις για βασικά ερωτήματα που θέτουν οι παραγωγοί ενόψει της εφαρμογής της νέας ΚΑΠ έρχονται να δώσουν οι Διαχειριστικές Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, παραθέτοντας ενδεικτικά παραδείγματα για την κατανόηση των νέων δεδομένων, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου.

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΓΠΚ)

ΚΓΠΚ 6: Ελάχιστη κάλυψη του εδάφους για την αποφυγή ακάλυπτου εδάφους σε περιόδους που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες

Δεδομένου ότι από 15/11 έως 05/3 υπάρχει υποχρεωτική φυτική κάλυψη, πώς θα αποδείξει ο παραγωγός ότι τηρεί την αιρεσιμότητα αν κάνει όργωμα στις 14/11; Σε ορισμένες περιοχές, αν δεν οργωθούν τα αγροτεμάχια μετά τη συγκομιδή βαμβακιού, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και μετά τις 15/11, είναι αδύνατο να ακολουθήσει σπορά ηλίανθου (περίοδος Μαρτίου) την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

Η υποχρέωση τήρησης του ΚΓΠΚ ξεκινάει από 01/01/2023, έτος έναρξης εφαρμογής του εγκεκριμένου ΣΣ ΚΑΠ. Στα αγροτεμάχια που κατατάσσονται στην αγρονομική περιφέρεια των αροτραίων υπάρχει υποχρεωτική φυτική κάλυψη κατ’ ελάχιστο την περίοδο από 15/11 έως 05/3 και οπωσδήποτε όχι νωρίτερα από την προετοιμασία του εδάφους για την επόμενη εαρινή σπορά, ανάλογα με την καλλιέργεια. Στην περίπτωση που ένα αγροτεμάχιο οργωθεί στις 14/11/2022 δεν επηρεάζεται η επιλεξιμότητα στη νέα ΚΑΠ. Εφόσον απαιτείται να γίνει προετοιμασία του εδάφους για την επόμενη εαρινή καλλιέργεια, ο παραγωγός μπορεί να διακόψει την εδαφοκάλυψη πριν από τις 05/03, λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι το χρονικό διάστημα έως την εαρινή σπορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) εβδομάδες από τη στιγμή που διακόψει την εδαφοκάλυψη.

ΚΓΠΚ 7: Αμειψισπορά σε αρόσιμη γη, εκτός από καλλιέργειες που καλλιεργούνται κάτω από το νερό

Παραγωγός ο οποίος καλλιεργεί συνολικά 200 στρέμματα, εκ των οποίων τα 50 με ρύζι, τα 51 με μηδική και τα 99 με λοιπές αροτραίες καλλιέργειες, είναι υποχρεωμένος μέσα στην περίοδο της τριετίας να εφαρμόζει αμειψισπορά σε όλα του τα στρέμματα;

Επισημαίνεται ότι οι εκμεταλλεύσεις άνω των 10 εκταρίων εξαιρούνται τόσο από τις απαιτήσεις του ΚΓΠΚ 7, όσο και από την πρώτη απαίτηση του ΚΓΠΚ 8 για το έτος υποβολής αιτήσεων ΟΣΔΕ 2023, κατά παρέκκλιση, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 2022/1317 της Επιτροπής.

Σύμφωνα με τον Καν. 2021/2115, η αμειψισπορά συνίσταται σε αλλαγή καλλιέργειας τουλάχιστον μία φορά ετησίως σε επίπεδο αγροτεμαχίου (εκτός από την περίπτωση πολυετών καλλιεργειών, αγρωστωδών και άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών και γης υπό αγρανάπαυση), συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλα διαχειριζόμενων δευτερευουσών καλλιεργειών. Επομένως, στα αγροτεμάχια με ρύζι και μηδική (πολυετή) δεν απαιτείται να εφαρμόζεται αμειψισπορά.

Από την υποχρέωση τήρησης του ΚΓΠΚ 7 εξαιρούνται οι εκμεταλλεύσεις:

α) Όταν η αρόσιμη γη καλλιεργείται εξ ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το νερό για σημαντικό μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας.

β) Όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75% της αρόσιμης γης χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών, ή καλλιεργείται με καλλιέργειες ψυχανθών ή χρησιμοποιείται ως γη υπό αγρανάπαυση ή αποτελεί συνδυασμό των χρήσεων αυτών.

γ) Όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75% της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο ή χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών ή καλλιεργείται με καλλιέργειες κάτω από νερό για σημαντικό μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας ή τέλος αποτελεί συνδυασμό των χρήσεων αυτών.

δ) Οι εκμεταλλεύσεις που έχουν πιστοποιηθεί ως βιολογικές, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848, θεωρούνται ότι συμμορφώνονται με το παρόν πρότυπο ΚΓΠΚ.

Παραγωγός που θα πάρει νέα αγροτεμάχια, πώς θα υπολογίσει την εναλλαγή καλλιέργειας; Θα υπολογιστεί η καλλιέργεια του τεμαχίου από τον προηγούμενο κάτοχο;

Στις περιπτώσεις νέας μίσθωσης αγροτεμαχίων θα λαμβάνεται υπόψη η καλλιέργεια του αγροτεμαχίου την προηγούμενη χρονιά, έτσι ώστε να ενταχθεί στις υποχρεώσεις αμειψισποράς της εκμετάλλευσης. Όλες οι σχετικές πληροφορίες με το είδος καλλιέργειας, για παράδειγμα, θα μπορούν να αναφέρονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης.

Βάσει της ΚΓΠΚ 7, στις εκμεταλλεύσεις άνω των 10 εκταρίων η αμειψισπορά θα πρέπει να εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια μίας σειράς τριών καλλιεργητικών περιόδων. Παραγωγός ο οποίος αλλάζει κάθε χρόνο μέρος των τεμαχίων θα εφαρμόσει την αμειψισπορά μόνο στα τεμάχια που είναι σταθερά δηλωμένα εντός της τριετίας στην εκμετάλλευσή του; Η επιλογή της τριετίας μπορεί να είναι οποιαδήποτε εντός της περιόδου 2023-2027, π.χ. 2023-2025 ή 2024-2026 ή 2025-2027;

Η αμειψισπορά υπολογίζεται σε επίπεδο εκμετάλλευσης λαμβάνοντας υπόψη την ιστορικότητα των καλλιεργειών, ακόμη και στις περιπτώσεις που τα αγροτεμάχια προέρχονται από μίσθωση με έτος αναφοράς το 2023 (για το οποίο όμως επισημαίνεται ότι ισχύει η παρέκκλιση). Ακόμη, η αμειψισπορά στο πλαίσιο του ΚΓΠΚ εφαρμόζεται σε όλη την προγραμματική περίοδο 2023-2027, ανά τριετία ή τετραετία, εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις της τετραετίας.

Βάσει της ΚΓΠΚ 7, στις εκμεταλλεύσεις άνω των 10 εκταρίων, όταν η γη υπό αγρανάπαυση σε συνδυασμό με κτηνοτροφικά φυτά και ψυχανθή είναι κάτω από 75%, θα πρέπει να εφαρμοστεί ο κανόνας της αμειψισποράς και να καλλιεργηθεί η γη υπό αγρανάπαυση την επόμενη καλλιεργητική περίοδο ή τα τεμάχια με αγρανάπαυση δεν έχουν την υποχρέωση αμειψισποράς και μπορεί να δηλώνεται ως αγρανάπαυση κάθε έτος; Π.χ., εκμετάλλευση 12 εκταρίων με 2 εκτάρια δηλωμένα ως αγρανάπαυση, μπορούν να δηλώνονται ως αγρανάπαυση όλα τα έτη;

Τα αγροτεμάχια σε αγρανάπαυση δεν υπόκεινται στην υποχρέωση αμειψισποράς, επομένως η εκμετάλλευση 12 εκταρίων με 2 εκτάρια δηλωμένα ως αγρανάπαυση μπορούν να δηλώνονται ως αγρανάπαυση για όλα τα έτη. Σε κάθε περίπτωση, στα υπόλοιπα 10 εκτάρια θα πρέπει να εφαρμόζεται αμειψισπορά.

Οικολογικά Σχήματα (ECO-SCHEMES)

Π1-31.1: Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών

Θα υπάρξει ενδεικτικός πίνακας με χειμερινά σιτηρά και ψυχανθή μικρού βιολογικού κύκλου;

Με βάση τα γεωπονικά χαρακτηριστικά των καλλιεργειών, θα δοθούν οριζόντιες κατευθύνσεις με χειμερινά σιτηρά (όπως για παράδειγμα το κριθάρι) και ψυχανθή (όπως για παράδειγμα ο βίκος) μικρού βιολογικού κύκλου, σύμφωνα με τη γεωργική πρακτική που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα. Οι κατευθύνσεις αυτές θα περιλαμβάνονται και στον κατάλογο καλλιεργειών στην αίτηση του ΟΣΔΕ από το 2023 και μετά. Οι παραγωγοί δύνανται να αξιοποιήσουν για την επιλογή των καλλιεργούμενων ειδών και ποικιλιών και τους γεωργικούς συμβούλους.

Από πού θα προκύπτει η καλλιέργεια που αντικαθίσταται; Τι γίνεται στην περίπτωση που ο παραγωγός επιλέξει να καλλιεργήσει τα εν λόγω είδη σε αγροτεμάχια που εισάγει για πρώτη φορά στην εκμετάλλευσή του (τα είχε άλλος παραγωγός την προηγούμενη χρονιά);

Η αντικατάσταση της καλλιέργειας θα διαπιστώνεται από τον έλεγχο της αίτησης ΟΣΔΕ της προηγούμενης χρονιάς. Σε περίπτωση νέας μίσθωσης αγροτεμαχίων, θα πρέπει να είναι γνωστή η καλλιέργεια της προηγούμενης χρονιάς, για παράδειγμα, στο ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης θα μπορούν να αναφέρονται όλες οι σχετικές πληροφορίες με τις καλλιέργειες.

Η ενίσχυση δίνεται μόνο για την αντικατάσταση καλλιέργειας σε τεμάχια που το προηγούμενο έτος είχαν καλλιέργεια μηδικής, αραβόσιτου ή βαμβακιού; Για παύση άλλης καλλιέργειας δεν υπάρχει χρηματοδότηση;

Σύμφωνα με το ισχύον ΣΣ ΚΑΠ, η ενίσχυση δίνεται μόνο όταν αντικατασταθούν οι υδροβόρες καλλιέργειες της μηδικής, του αραβόσιτου ή του βαμβακιού σε αρδευόμενα αγροτεμάχια όπως δηλώνονται στο ΟΣΔΕ με ξηρικές καλλιέργειες. Εφόσον υπάρξει αναγκαιότητα, υπάρχει η δυνατότητα εμπλουτισμού των επιλογών.

Το οικολογικό πρόγραμμα αφορά μόνο αρδευόμενα αγροτεμάχια; Αν ναι, τότε πως θα αποδεικνύεται αυτό; Με βεβαίωση από τα αρμόδια ΟΕΒ;

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου οικολογικού προγράμματος, ενίσχυση δίνεται εφόσον τα αγροτεμάχια είναι αρδευόμενα με βάση τη δήλωση στο ΟΣΔΕ και αντικατασταθούν οι υδροβόρες καλλιέργειες με ξηρικές.

Π1-31.2: Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης

Η ενίσχυση υπολογίζεται στην έκταση που τίθεται σε παύση καλλιέργειας;

Η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση τη συνολική έκταση της εκμετάλλευσης στην οποία εφαρμόζεται το συγκεκριμένο οικολογικό πρόγραμμα. Παράδειγμα: Αν ένας παραγωγός έχει 200 στρέμματα αρόσιμης καλλιέργειας και έχει αφήσει ζώνη οικολογικής εστίασης >10% της έκτασης, θα πληρωθεί με την τιμή του σχήματος για τα 194 στρέμματα (200 στρέμματα -3% των 200 στρεμμάτων, λόγω υποχρεωτικής αιρεσιμότητας ΚΓΠΚ). Η ενίσχυση δίνεται μόνο για την παύση καλλιέργειας στο 10% σε τεμάχια που το προηγούμενο έτος είχαν καλλιέργεια σιτηρών, αραβόσιτου ή βαμβακιού; Για παύση άλλης καλλιέργειας δεν υπάρχει χρηματοδότηση;

Η ενίσχυση για επέκταση 10% της εφαρμογής των περιοχών οικολογικής εστίασης δίνεται με βάση την τρέχουσα καλλιέργεια, ανεξάρτητα από αυτήν που υπήρχε την προηγούμενη χρονιά. Στο ΣΣ ΚΑΠ αναφέρονται ενδεικτικά ύψη ενίσχυσης για συγκεκριμένες καλλιέργειες επέκτασης της περιοχής οικολογικής εστίασης. Όμως, ήδη υπολογίζονται τα ύψη ενίσχυσης και για άλλες καλλιέργειες, στις οποίες θα δύναται να εφαρμόζεται η επέκταση της οικολογικής περιοχής.

Π1-31.6: Ενίσχυση παραγωγών για την εφαρμογή φιλικών για το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης, με τη χρήση ψηφιακής εφαρμογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων

Σύμφωνα με τους εμπόρους λιπασμάτων, τα λιπάσματα με βιοδιεγέρτες έχουν κοινά χαρακτηριστικά με αυτά της βραδείας αποδέσμευσης. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ τους; Αν ναι, πώς θα ελέγχεται η διαφορετικότητα τους; Ακόμη, πώς θα ελέγχεται η χρήση γεωργίας ακριβείας κατά τη διάρκεια των ψεκασμών και η χρήση ψεκαστικών ακροφυσίων μειωμένης διασποράς;

Η παρέμβαση συνίσταται στην ενίσχυση των παραγωγών αφενός για την απόκτηση και χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών δεδομένων και αφετέρου για την εφαρμογή, με τη συνδρομή γεωργικού συμβούλου, μιας ή περισσότερων πρακτικών που θα επιλεγούν από έναν κατάλογο προτεινόμενων πρακτικών. Η τήρηση και η πιστοποίηση των δεσμεύσεων του συγκεκριμένου οικολογικού προγράμματος θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής που θα εκδοθεί.

Π1-31.9: Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Παραγωγός που εντάσσει τώρα τα αγροτεμάχια του σε Σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικής γεωργίας, και δεδομένου ότι για το 2023 δεν θα επιδοτηθεί από το Οικολογικό Πρόγραμμα 31.9, μπορεί να επιδοτηθεί από το Οικολογικό Πρόγραμμα 31.1: Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών;

Ναι, εφόσον τηρεί τις δεσμεύσεις του οικολογικού προγράμματος 31.1. Με τις εγκύκλιους εφαρμογής θα δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες, προκειμένου να είναι σαφείς οι προϋποθέσεις ενίσχυσης στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ. Όταν ένας παραγωγός που εφαρμόζει βιολογική γεωργία δεν ενισχύεται για τη συγκεκριμένη γεωργική πρακτική από το ΣΣ ΚΑΠ, δεν τίθενται θέματα διπλής χρηματοδότησης.

Π1-29 -ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Παραδείγματα υπολογισμού της αναδιανεμητικής ενίσχυσης

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ (ΜΠΑΔ)

Αναδιανεμητική ενίσχυση

Συνδεδεμενη ενίσχυση

Πηγή: Βάση
Δεδομένων ΟΠΕΚΕΠΕ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μέση Περιφερειακή Αξία Δικαιώματος (ΜΠΑΔ), το 2022

Μέση Περιφερειακ ή Αξία Δικαιώματος (ΜΠΑΔ), το 2023

Ορια κατοχής δικαιωμάτων εντός των οποίων θα χορηγηθεί η αναδιανεμητικ ή ενίσχυση (εκτάρια)

Αναδιανεμητική ενίσχυση ανα δικαίωμα (€)

 

Συνδεδεμένη 2022

Συνδεδεμενη 2023

Ετήσιες Καλλιέργειες

274,47

215,00

2 εως 11 εκτ.

138,00

Βαμάκι (€/εκταριο)

74,9

73,6

Βοσκότοποι

224,62

176,00

1 έως 17 εκτ.

177,00

Αιγοπροβειο/κεφαλή

10

12

Μόνιμες Καλλιέργειες

345,43

270,00

1 έως 4 εκτ.

116,00

Σπόρος σκληρού σιταριού (€/εκταριο)

82

100

 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2022

2023

2026

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 1. Παραγωγική κατεύθυνση Βαμβάκι Κατηγορία Οικονομικού Μεγέθους 8000- 25.000 €

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ & ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2022 (Ευρώ)

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (Εκτάρια)

Ατομική Μοναδιαία Αξία Δικαιώματος -ΑΜΑΔ (Ευρώ/Εκτάριο)

Ατομική Μοναδιαία Αξία Δικαιώματος -ΑΜΑΔ, 2023 (Ευρώ/Εκτάριο)

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Ατομική Μοναδιαία Αξία Δικαιώματος -ΑΜΑΔ, 2026 (Ευρώ/Εκτάριο)

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Ετήσιες Καλλιέργειες

843

4,3

196,05

153,51

660

215,00

925

Μόνιμες Καλλιέργειες

115

0,69

166,35

130,25

90

270,00

186

Σύνολο Βασικής Ενίσχυσης Εκμετάλλευσης

958

     

750

 

1111

Αναδιανομή

       

673

 

673

Συνδεδεμένες ενισχύσεις

322

     

316

 

316

ΣΥΝΟΛΟ

1.280

     

1.740

 

2.101

 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2022

2023

2026

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 2. Παραγωγική κατεύθυνση: Πρόβατα Κατηγορία Οικονομικού Μεγέθους: 8.000 – 25.000 €, αριθμός προβατινών για συνδεδεμενη αιγοπροβειου κρέατος 108

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ & ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2022(Ευρώ)

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (Εκτάρια)

Ατομική Μοναδιαία Αξία Δικαιώματος -ΑΜΑΔ (Ευρώ/Εκτάριο)

Ατομική Μοναδιαία Αξία Δικαιώματος -ΑΜΑΔ, 2023 (Ευρώ/Εκτάριο)

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Ατομική Μοναδιαία Αξία Δικαιώματος -ΑΜΑΔ, 2026 (Ευρώ/Εκτάριο)

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Βοσκότοποι

2237

14,26

156,90

122,85

1752

176,00

2510

Σύνολο Βασικής Ενίσχυσης Εκμετάλλευσης

2237

     

1752

 

2510

Αναδιανομή

       

2524

 

2524

Συνδεδεμένες ενισχύσεις

1080

     

1296

 

1296

ΣΥΝΟΛΟ

3.317

     

5.572

 

6.330

 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2022

2023

2026

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 3 Παραγωγική κατεύθυνση: Δημητριακά Κατηγορία Οικονομικού Μεγέθους: 2.000 – 8.000 €

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ & ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2022(Ευρώ)

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (Εκτάρια)

Ατομική Μοναδιαία Αξία Δικαιώματος -ΑΜΑΔ (Ευρώ/Εκτάριο)

Ατομική Μοναδιαία Αξία Δικαιώματος -ΑΜΑΔ, 2023 (Ευρώ/Εκτάριο)

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Ατομική Μοναδιαία Αξία Δικαιώματος -ΑΜΑΔ, 2026 (Ευρώ/Εκτάριο)

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Ετήσιες Καλλιέργειες

1240

7,57

163,82

128,27

971

215,00

1628

Σύνολο Βασικής Ενίσχυσης Εκμετάλλευσης

1240

     

971

 

1628

Αναδιανομή

       

1045

 

1045

Συνδεδεμένες ενισχύσεις

621

     

757

 

757

ΣΥΝΟΛΟ

1.861

     

2.773

 

3.429