Το 2022 τα Σχέδια Βελτίωσης – Στάβλοι, πολυετείς φυτείες και ΑΠΕ στο επίκεντρο

Ψηλά στη βαθμολογία Νέοι Γεωργοί και όσοι μπορούν να καλύψουν το 20% του προϋπολογισμού τους

Με έμφαση σε επενδύσεις καινοτομίας, νέων ψηφιακών τεχνολογιών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναμένεται να προκηρυχθούν στις αρχές του 2022 τα νέα Σχέδια Βελτίωσης, με πόρους ύψους 180 εκατ. ευρώ από το Μέσο Ανάκαμψης, σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Μονάδας Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις του ΠΑΑ, Eυθύμιο Τσιατούρα, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ της «ΥΧ».

Πρόκειται, δηλαδή, για την ενεργοποίηση της Δράσης 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων, με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», η οποία δεν πρόκειται να προκηρυχθεί κατά το τρέχον έτος, αλλά από το 2022, προκειμένου να μπορούν να συμμετάσχουν και οι νέοι δικαιούχοι Νέοι Γεωργοί (πρόσκληση 2021).

 

Οι επενδύσεις που μπορούν να επιδοτηθούν από την εν λόγω δράση είναι οι εξής:

✱ Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτηρίων και κατασκευών.

✱ Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

✱ Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών.

✱ ΑΠΕ.

✱ Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων.

✱ Γενικές δαπάνες (αμοιβές μελετητών, δαπάνες για έκδοση αδειών κ.λπ.).

Κριτήρια βαθμολογίας

Οι βασικές αρχές που διέπουν τα βαθμολογικά κριτήρια αφορούν χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη γεωργική εκμετάλλευση, όπως ο προσανατολισμός της. Προτεραιότητα έχουν:

✱ Η αιγοπροβατοτροφία και η μελισσοκομία.

✱ Τα οπωροκηπευτικά και το βαμβάκι.

✱ Η παραγωγή ζωοτροφών.

✱ Οι ανθεκτικές καλλιέργειες στην κλιματική αλλαγή.

✱ Οι καλλιέργειες-εκτροφές που προτείνονται από τις περιφέρειες.

Κριτήρια βαθμολογίας

Ένα από τα νέα κριτήρια που πρόκειται να δώσουν περισσότερους βαθμούς στους ενδιαφερόμενους είναι εάν μπορούν –και να αποδείξουν– πως θα καλύψουν το 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού με ιδία κεφάλαια. Επιπλέον, βαθμολογούνται η ιδιότητα του νέου γεωργού, η εμπειρία γεωργών κάτω των 45 ετών, οι πιστοποιημένες γνώσεις στον τομέα, επενδύσεις σε ΑΠΕ, η καινοτομία, στο επενδυτικό σχέδιο το κόστος των επενδύσεων να μην υπερβαίνει το τετραπλάσιο της τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης κ.ά.

Δικαιούχοι

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίας γεωργός (όχι ως νεοεισερχόμενος) ή να κριθεί δικαιούχος του Υπομέτρου 6.1 στην πρόσκληση του έτους 2021.

Επιλεξιμότητα εκμετάλλευσης

✱ Να έχει μέγεθος σε τυπική απόδοση άνω των 8.000 ευρώ σύμφωνα με το ΟΣΔΕ του έτους αναφοράς (2021).

✱ Εφόσον έχει υπαχθεί σε σχέδιο βελτίωσης ή στον αναπτυξιακό νόμο, η επένδυση να έχει ολοκληρωθεί.

✱ Να λειτουργεί νόμιμα. Στην περίπτωση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, επιτρέπεται η απόδειξη της νομιμότητας μέχρι και την ολοκλήρωση του σχεδίου.