«7χίλιαρο»: Αντικειμενικούς όρους επιλεξιμότητας για την πληρωμή των δικαιούχων προβλέπει το νέο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ

Στα κράτη-μέλη η ευθύνη για την οικονομική στήριξη των παραγωγών που έχουν πληγεί

Στα αντανακλαστικά και στη διάθεση των κρατών-μελών εναπόκειται πλέον η έκτακτη οικονομική στήριξη των παραγωγών και των μεταποιητικών μονάδων που έχουν πληγεί από την κρίση της πανδημίας, καθώς δύνανται να αξιοποιήσουν κονδύλια του ΠΑΑ τους για αυτόν τον σκοπό. Με την έγκριση και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είναι νόμος της ΕΕ το έκτακτο μέτρο χορήγησης έως το ποσό των 7.000 ευρώ σε παραγωγούς και έως 50.000 ευρώ σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης, της εμπορίας ή της ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων ή βαμβακιού, εκτός των αλιευτικών προϊόντων.

Το εν λόγω μέτρο παρέχει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα αναξιοποίητα κονδύλια στο πλαίσιο των υπαρχόντων Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, για να παράσχουν εφάπαξ στήριξη σε παραγωγούς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι η στήριξη θα πρέπει να περιορίζεται σε μέγιστο ποσοστό 2% της συνολικής συνεισφοράς στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Κριτήρια επιλογής δικαιούχων

Όπως ξεκαθαρίζεται στον τροποποιημένο Κανονισμό της ΕΕ 1305/2013, «τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κατευθύνουν τη στήριξη στους δικαιούχους που πλήττονται περισσότερο από την κρίση της COVID-19, καθορίζοντας, με βάση τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, τους όρους επιλεξιμότητας εκείνους και, εάν θεωρηθούν κατάλληλα από τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη, τα κριτήρια επιλογής εκείνα τα οποία είναι αντικειμενικά και δεν εισάγουν διακρίσεις».

Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται στα κράτη-μέλη να εντοπίζουν τους δικαιούχους και να προσαρμόζουν το ποσό των πληρωμών, καθορίζοντας αντικειμενικούς και αμερόληπτους όρους επιλεξιμότητας και ενδεχομένως κριτήρια επιλογής.

Στην περίπτωση των γεωργών, τα κριτήρια αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν:

 τομείς παραγωγής

 τύπο γεωργικής δραστηριότητας

 γεωργικές δομές

 είδος εμπορίας των προϊόντων

 αριθμό εποχικών εργαζομένων

Στην περίπτωση των ΜμΕ, τα κριτήρια μπορούν να περιλαμβάνουν:

✱ τομείς

 τύπους δραστηριοτήτων

 τύπους περιφερειών

Η στήριξη λαμβάνει τη μορφή εφάπαξ ποσού που πρέπει να καταβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2021, βάσει των αιτήσεων παροχής στήριξης που εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.