Αγρότες εντοπίζουν επτά σημεία για τη βελτίωση της υιοθέτησης της τεχνολογίας στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις και κατευθύνσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να αυξηθoύν η υιοθέτηση και η χρήση της τεχνολογίας δίνουν οι ίδιοι οι αγρότες, αλλά και άλλοι συμμετέχοντες στον αγροτικό τομέα, όπως γεωργικοί σύμβουλοι, αλλά και ερευνητές που ασχολούνται τόσο με τη γεωργία όσο και με την αγροτική τεχνολογία, όπως παρουσιάζει σε έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να καταγράψει τα κενά που υπάρχουν και να βοηθήσει στην περαιτέρω έρευνα για τους τρόπους ενσωμάτωσης της καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα. Τη στιγμή που η χρήση τεχνολογιών που υποστηρίζονται από δεδομένα έχει προσφέρει στους αγρότες τη δυνατότητα να μεταμορφώσουν τις παραδοσιακές μεθόδους καλλιέργειας και εκτροφής ζώων, τα αποτελέσματα και τα οφέλη αυτών δεν είναι πλήρως κατανοητά από τους ίδιους.

Για τους λόγους αυτούς, οι συμμετέχοντες στην έρευνα βοήθησαν με τις απαντήσεις τους στην καταγραφή επτά βασικών θεμάτων που αφορούν την υιοθέτηση της καινοτομίας και απαιτούν περισσότερη έρευνα.

1. Παροχή δυνατότητας χρήσης των δεδομένων και των τεχνολογιών. Η συγκεκριμένη πρόταση περιλαμβάνει θέματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι αγρότες αναλύουν και χρησιμοποιούν τα δεδομένα. Η ερώτηση για το συγκεκριμένο θέμα αφορά το πώς θα δοθούν στους αγρότες οι κατάλληλες δεξιότητες κατανόησης και ανάλυσης των δεδομένων, καθώς και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων που προσφέρουν.

2. Κατανόηση των οφελών των δεδομένων και των τεχνολογιών. Η πρόταση αυτή καλύπτει θέματα που σχετίζονται με την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και της κατανόησης των οφελών τους. Οι αγρότες κατέγραψαν ότι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να επιτευχθεί αυτό είναι η επίδειξη των πλεονεκτημάτων της ψηφιοποίησης απευθείας από το χωράφι, καθώς και η κατανόηση των προσδοκιών που έχουν οι ίδιοι από την καθημερινή χρήση της τεχνολογίας.

3. Βελτιστοποίηση των δεδομένων και των τεχνολογιών για την καλύτερη χρήση στο χωράφι. Η πρόταση αφορά την εξέταση του τρόπου με τον οποίο συγκεκριμένα δεδομένα και τεχνολογίες μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα για τους αγρότες. Πώς, δηλαδή, τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της παρακολούθησης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και την επίτευξη της βιωσιμότητάς τους.

4. Επιπτώσεις της ψηφιακής γεωργίας στο σύστημα τροφίμων. Η πρόταση έχει ως σκοπό να κατευθύνει τη διερεύνηση προς τους τρόπους με τους οποίους τα ψηφιακά δεδομένα θα μπορούσαν να ενισχύσουν την επικοινωνία μεταξύ αγροτών και καταναλωτών. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι αγρότες να διευκολύνουν τον τρόπο πώλησης των προϊόντων τους απευθείας στο κοινό, αλλά και οι καταναλωτές να έχουν γνώση της προέλευσης των τροφίμων που αγοράζουν.

5. Συνεργασία αγροτών και ερευνητών. Η συγκεκριμένη πρόταση εστιάζει στην εξέταση της συμμετοχής των αγροτών στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ των ίδιων, αλλά και άλλων συμμετεχόντων σε ψηφιακά έργα με επίκεντρο τη γεωργία.

6. Διακυβέρνηση δεδομένων. Το θέμα της κοινής χρήσης και της ιδιοκτησίας των δεδομένων που παράγονται από τις ψηφιακές τεχνολογίες τίθεται από τη συγκεκριμένη πρόταση. Τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν και απαιτούν περαιτέρω έρευνα αφορούν τον τρόπο με τον οποίο θα διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των τελικών χρηστών για τα δεδομένα που προέρχονται από τις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις, αλλά και πώς θα διασφαλιστεί η σωστή χρήση τους.

7. Διαχείριση δεδομένων. Και η τελευταία πρόταση αφορά τα δεδομένα και τη χρήση τους και συνδέεται με θέματα ασφάλειας των αγροτών, αλλά και τυποποίησής τους, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διαφορετικούς χρήστες.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, όσο η αγροτική τεχνολογία εξελίσσεται τόσο η εστιασμένη έρευνα, σε ζητήματα όπως τα παραπάνω, θα διευκολύνει την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα και θα υποστηρίξει τη χρήση τους στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Επίσης, οι ερευνητές εξηγούν ότι η περαιτέρω έρευνα σε θέματα ψηφιοποίησης είναι σημαντική για την αντιμετώπιση των προκλήσεων, τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας, την προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, αλλά και την υποστήριξη των αγροτικών κοινοτήτων.