Αγροτική Συμβουλευτική ΙΚΕ: Μοιραζόμαστε το όραμά μας με τους αγρότες

Στόχος η ολοκληρωμένη και ποιοτική συμβουλή

Γραφεία στη Νεµέα

Η Αγροτική Συμβουλευτική ΙΚΕ ιδρύθηκε το 2021 από μία σύμπραξη γεωπόνων πιστοποιημένων γεωργικών συμβούλων που μοιράζονται κοινά οράματα, προβληματισμούς και στόχους με μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία στον τομέα τους.

Η Αγροτική Συμβουλευτική ΙΚΕ έχει πιστοποιηθεί ως Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με αριθ. ΑΦ1024.

 

Οι μέτοχοι – εταίροι της Αγροτικής Συμβουλευτικής είναι οι εξής:

• Βασιλόπουλος Δημήτριος

Γεωπόνος πτυχιούχος του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με επαγγελματική εμπειρία 27 ετών. Είναι εγγεγραμμένος στο «Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων» (ΑΜ Α1116).

• Βορβίλας Ιωάννης

Γεωπόνος πτυχιούχος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών, σημερινό Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1987), με επαγγελματική εμπειρία 35 ετών. Είναι εγγεγραμμένος στο «Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων» (ΑΜ Α3350).

• Δουκάκη Ελευθερία

Γεωπόνος πτυχιούχος του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με επαγγελματική εμπειρία δύο ετών. Είναι εγγεγραμμένη στο «Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων» (ΑΜ Α2671).

• Θερμολιά Παρασκευή

Γεωπόνος πτυχιούχος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με συμβουλευτική-μελετητική εμπειρία τον τελευταίο έναν χρόνο. Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων (Α2986).

• Κωστάκος Ευστράτιος

Πτυχιούχος του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με Μ.Δ.Ε. στη Διαχείριση Περιβάλλοντος και επαγγελματική εμπειρία πέντε ετών. Είναι εγγεγραμμένος στο «Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων» (ΑΜ Α1126).

• Κωστάκος Χρύσανθος

Γεωπόνος πτυχιούχος του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με επαγγελματική εμπειρία 29 ετών. Είναι εγγεγραμμένος στο «Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων» (ΑΜ Α1131).

 

Η Αγροτική Συμβουλευτική ΙΚΕ έχει την έδρα της στη Σκάλα Λακωνίας και διατηρεί υποκαταστήματα σε Καλαμάτα, Ναύπλιο και Νεμέα, καλύπτοντας πλήρως το σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ποιότητας στον τομέα των γεωργικών συμβουλών, σε όλα τα θεματικά πεδία, καλύπτοντας όλα τα Πακέτα Συμβουλών (ΠΣ) του Μέτρου 2 και συγκεκριμένα:

ΠΣ1: Συμβουλές που παρέχονται για τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, για εφαρμογή προτύπων για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, καθώς και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (Πολλαπλή Συμμόρφωση, Πρασίνισμα, Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης).

ΠΣ2: Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά (ορθολογική χρήση του νερού – σύνταξη σχεδίου διαχείρισης νερού, ορθολογική χρήση λιπασμάτων, ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων).

ΠΣ3: Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για τη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της οδηγίας 2009/128/ΕΚ (απαιτήσεις της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (ΟΦΠ).

ΠΣ4: Συμβουλές για δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας (μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, προσαρμογή της γεωργίας, χρήση των υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων & λοιπών πρώτων υλών, για τους σκοπούς της βιοοικονομίας, μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας).

ΠΣ5: Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» (ορθή εφαρμογή των δεσμεύσεων της βιολογικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων και βέλτιστες πρακτικές και οφέλη της βιολογικής παραγωγής, ορθή εφαρμογή των δεσμεύσεων του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα»).

ΠΣ6: Συμβουλές για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος (καινοτομία, τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, μείωση του κόστους παραγωγής και αύξηση οικογενειακού εισοδήματος, τομεακή ολοκλήρωση και καθετοποίηση, προσανατολισμός στην αγορά).

Στοιχεία επικοινωνίας:

Σκάλα Λακωνίας (5ης Μαΐου αρ. 44, T.K. 23051) Τηλ.: 2735024043, Καλαμάτα (Ξενοφώντος 27, Τ.Κ. 24100) Τηλ.: 2721088688

Ναύπλιο (Επ. Οδ. Ναυπλίου – Νέας Κίου Τ.Κ. 21100) Τηλ.: 2752029727, Νεμέα (Λεωφόρος Παπακωνσταντίνου 81Β, τ.κ. 2050) Τηλ.: 2746020000

email: [email protected], https://agriculturalconsulting.gr

Μέτρο 2: «Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση»

Υπο-Μέτρο 2.1: «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στον γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών»

 

 

 

Γεωργικοί σύμβουλοι

Γραφεία στη Σκάλα Λακωνίας

Γραφεία στο Ναύπλιο

Γραφεία στην Καλαμάτα

Γραφεία στη Νεμέα

Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ποιότητας στον τομέα των γεωργικών συμβουλών, σε όλα τα θεματικά πεδία