Οι αγροτικοί σύμβουλοι ως διαμεσολαβητές καινοτομίας

Η διαμεσολάβηση καινοτομίας διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ανακάλυψη ιδεών που προέρχονται από την πράξη και βοηθά στην ανάπτυξη συγκεκριμένων σχεδίων/έργων.

Ενεργεί σαν καταλύτης και συνδέει φορείς καινοτομίας γύρω από μια ιδέα που μπορεί να μετατραπεί σε καινοτομία. Οι διαμεσολαβητές βοηθούν στο να βρεθούν και να βελτιωθούν καινοτόμες ιδέες, βρίσκουν κατάλληλους εταίρους και χρηματοδοτικά εργαλεία και προσδιορίζουν τους πιθανούς ρόλους για κάθε εταίρο.

Ρόλος τους είναι να ανακαλύψουν καινοτόμες ιδέες, να συνδέσουν τους δυνητικούς εταίρους και να τους «ενεργοποιήσουν» έτσι ώστε να εφαρμοστούν καινοτόμες λύσεις. Σύμφωνα με την EIP-AGRI, οι αγροτικοί σύμβουλοι μπορούν να υιοθετήσουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή καινοτομίας. Η επαφή τους με τους αγρότες και η γνώση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας μπορεί να οδηγήσει στην προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Να φτάσουν, δηλαδή, τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες σε επίπεδο χωραφιού, σε εκείνους τους επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς που μπορούν να βρουν λύση.

Επίσης, οι αγροτικοί σύμβουλοι διαθέτουν ευρεία δίκτυα και είναι σε θέση να φέρουν κοντά τους σωστούς ανθρώπους. Λόγω της επαφής τους με τους αγρότες, μπορούν εύκολα να συλλάβουν καινοτόμες ιδέες από την πρακτική εφαρμογή και να υποδείξουν τους τομείς στους οποίους υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη ή πιο έντονο ενδιαφέρον.