Η αξιολόγηση των άμεσων ενισχύσεων της ΚΑΠ στο επίκεντρο πανευρωπαϊκής συνάντησης στην Αθήνα

Το διήμερο της Τετάρτης 9 Νοεμβρίου και Πέμπτης 10 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα εργαστήριο με θέμα την «Αξιολόγηση των Άμεσων Ενισχύσεων στη Νέα ΚΑΠ». Διοργανωτής της εκδήλωσης ήταν το Γραφείο Υποστήριξης της ΕΕ για την Αξιολόγηση της ΚΑΠ, σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Στρατηγικού Σχεδίου της Ελλάδος. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να αναδειχθούν πρακτικές και τεχνογνωσία, έτσι ώστε να υποστηριχθούν οι αξιολογητές της Νέας ΚΑΠ.

Στην εκδήλωση, συμμετείχαν στελέχη των υπουργείων Γεωργίας και των οργανισμών πληρωμών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιωματούχοι της DG AGRI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι φορέων αξιολόγησης κ.ά. Στο επίκεντρο των τοποθετήσεων και των συζητήσεων βρέθηκαν οι προκλήσεις που απορρέουν από την αξιολόγηση των Άμεσων Ενισχύσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή το 2023 και ως γνωστόν διέπεται από μια νέα φιλοσοφία και «αρχιτεκτονική».

Εν αντιθέσει με την αξιολόγηση των Άμεσων Ενισχύσεων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, στη νέα ΚΑΠ, τα κράτη-μέλη είναι επιφορτισμένα με την αξιολόγηση των μέτρων του Πυλώνα 1 και μάλιστα λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα στοιχεία και δείκτες επιδόσεων.

Όπως αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, ο σχεδιασμός και η προετοιμασία της αξιολόγησης σε επίπεδο κράτους-μέλους αυτήν τη φορά θα προχωρήσει πέρα από τις τυπικές αξιολογήσεις «ρουτίνας» που ίσχυαν μέχρι σήμερα και θα περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων, από τα οποία θα τεκμηριώνονται οι επιδόσεις των κρατών-μελών ως προς τους στόχους που έχουν τεθεί στα Εθνικά Στρατηγικά τους Σχέδια.

Προκλήσεις και βέλτιστες πρακτικές από τους ειδικούς

Την πρώτη ημέρα της συνάντησης των ειδικών της αξιολόγησης, τοποθετήθηκε στο πλαίσιο της θεματικής, μεταξύ άλλων, και ο πρώην διευθυντής της DG AGRI, Τάσος Χανιώτης. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν μελέτες σχετικές με την αξιολόγηση των επιπτώσεων της ΚΑΠ.

Τη δεύτερη ημέρα του εργαστηρίου, αξιολογητές από τη Γαλλία, τη Γερμανία και άλλες χώρες, αναφέρθηκαν στις προκλήσεις που αντιμετώπισαν κατά την αξιολόγηση των Άμεσων Ενισχύσεων προηγούμενων προγραμματικών περιόδων.

Τόσο ο Frank Offermann από το γερμανικό Ινστιτούτο Thuenen, όσο και ο εμπειρογνώμονας του Γραφείου Υποστήριξης για την Αξιολόγηση της ΚΑΠ, Jerzy Michalek, ανέδειξαν τεχνικά ζητήματα και δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, ενώ αναφέρθηκαν σε πρακτικές αντιμετώπισής τους. Στη συνέχεια, το στέλεχος της Παγκόσμιας Τράπεζας, καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Ψαλτόπουλος, πραγματοποίησε διαδικτυακή εισήγηση με θέμα την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των Άμεσων Ενισχύσεων στην Ελλάδα και στην Κροατία. Η ημέρα «έκλεισε» με τη διενέργεια ομαδικών συζητήσεων και σχολιασμό από τους ομιλητές.