Μελισσοκομία: Αλλαγές στα μέτρα στήριξης για τα μικρά νησιά του Αιγαίου

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τροποιητική απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία ορίζονται οι αλλαγές και καθορίζεται το ακριβές περιεχόμενο καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Προγράμματος Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους στον τομέα της μελισσοκομίας.

Πιο αναλυτικά δικαιούχοι για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης είναι οι γεωργοί, οι οποίοι πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α) είναι ενεργοί μελισσοκόμοι σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 140/106513/16-05-2021 (Β’ 1560) απόφασης της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
β) η έδρα της μελισσοκομικής τους εκμετάλλευσης βρίσκεται στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους και οι κατεχόμενες κυψέλες τους είναι μονίμως εγκατεστημένες σε αυτά,
γ) εάν ο κωδικός αριθμός της μελισσοκομικής τους εκμετάλλευσης, αντιστοιχεί σε Περιφερειακή Ενότητα, η οποία δεν αποτελείται αποκλειστικά από μικρά νησιά
του Αιγαίου Πελάγους, σύμφωνα με τον σχετικό Πίνακα Κωδικών Αριθμών του Παραρτήματος της υπ’ αρ. 140/106513/16-04-2021 (Β’ 1560) υπουργική απόφαση,
οφείλουν να διαθέτουν βεβαίωση από τοπικό συλλογικό όργανο που άπτεται του τομέα της μελισσοκομίας (όπως ομάδα παραγωγών, ένωση παραγωγών, οργάνωση παραγωγών, μελισσοκομικό συνεταιρισμό, μελισσοκομικό σύλλογο), ότι δραστηριοποιούνται μόνιμα στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους,
δ) τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και την ενωσιακή νομοθεσία,
ε) υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα, σύμφωνα με τις παρ. 2 έως 4 του άρθρου 5.

Από το σύνολο των κατεχόμενων κυψελών των δικαιούχων οι οποίες είναι δηλωμένες στο Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις τις υπ’ αρ. 140/106513/16-05-2021 υπουργική απόφαση, επιλέξιμες προς ενίσχυση παραγωγικές κυψέλες είναι
μόνο οι κατεχόμενες κυψέλες, οι οποίες κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το έτος υποβολής της αίτησης, παρήγαγαν κατ’ ελάχιστο 5 χιλιόγραμμα μέλι, το οποίο ο κάτοχός τους το εμπορεύτηκε νομίμως».

Προϋπολογισμός, χρηματοδότηση και προσδιορισμός των επιλέξιμων προς ενίσχυση κυψελών

1. Το ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης καθορίζεται ετησίως σε 12 € ανά κατεχόμενη κυψέλη και μέχρι του συνολικού ποσού ενίσχυσης του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.800.000 €), σύμφωνα με το εγκριθέν Πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2. Το συνολικό διατιθέμενο ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης καθορίζεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (1.150.000 €) ανά έτος.
3. Το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής εθνικής χρηματοδότησης, το οποίο ανέρχεται σε εξακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (650.000 €) ετησίως, εγκρίνεται ύστερα από την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ανάπτυξης
και Επενδύσεων για την έγκριση κάλυψης της εθνικής συμμετοχής του Προγράμματος από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και εγγραφή του στη σχετική Συλλογική Απόφαση (ΣΑ).
4. Ο αριθμός των επιλέξιμων προς ενίσχυση κυψελών προκύπτει από το αποτέλεσμα της διαίρεσης των χιλιόγραμμων του παραχθέντος μελιού που έχει διακινηθεί νομίμως κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το έτος υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα, δια του αριθμού πέντε (5) (ελάχιστη ποσότητα παραχθέντος και εμπορευόμενου μελιού ανά κατεχόμενη κυψέλη) στρογγυλοποιούμενο προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
5. Εάν το γινόμενο του αριθμού των επιλέξιμων για ενίσχυση κυψελών επί τον αριθμό δώδεκα (ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης ανά κατεχόμενη κυψέλη), υπερβαίνει το συνολικό ποσό ενίσχυσης, εφαρμόζεται ενιαία οριζόντια μείωση του ποσού ενίσχυσης ανά κατεχόμενη επιλέξιμη κυψέλη. Σε αυτή την περίπτωση, το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανά κατεχόμενη επιλέξιμη κυψέλη καθορίζεται από τη Διεύθυνση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του ΥΠΑΑΤ».

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά το ΦΕΚ