Αλλαγή στον ορισμό του ενεργού αγρότη – Παράταση ΟΣΔΕ

Με τροποποιητική απόφαση που πήρε ΦΕΚ, το ΥΠΑΑΤ φέρνει νέα αλλαγή στον ορισμό του ενεργού αγρότη, ενώ δίνει παράταση έως τις 30 Ιουνίου για την υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης έτος 2022.

Ειδικότερα τροποποιείται η υπ’ αρ. 104/7056/21-01-2015 (Β’ 147) υπουργική απόφαση «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», και ειδικότερα προστίθεται μία επιπλέον υποκατηγορία στο άρθρο για τον ορισμό του ενεργού γεωργού (στο πλαίσιο και της τελευταίας τροποποποίησης). Έτσι προστίθεται και περίπτωση γ στην παράγραφο 3:

«Γεωργοί που δεν λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις και υποβάλλουν αίτηση στήριξης/πληρωμής αποκλειστικά για μέτρα του Προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020, εφόσον το εισόδημα που απέκτησαν από γεωργικές δραστηριότητες κατά το τελευταίο φορολογικό έτος είναι τουλάχιστον 10% έναντι των συνολικών εσόδων που απέκτησαν κατά το ίδιο φορολογικό έτος».

Δείτε εδώ το ΦΕΚ